Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica


 • Adresa

  Lazovná 9, 975 90 Banská Bystrica
 • Telefón

  048/4710772
 • Web

  http://www.svkbb.sk
 • E-mail

 • Popis

  Literárne a hudobné múzeum vzniklo roku 1969 ako samostatná inštitúcia, od roku 2001 je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ako špecializovaný útvar. Jeho cieľom je múzejne dokumentovať bohaté kultúrne dejiny regiónu, najmä v oblasti literatúry, hudby, divadla, záujmovej umeleckej činnosti a pod. Od svojho založenia múzeum získalo do zbierkového fondu cca 50 tisíc kusov predmetov (reálií, písomností, kníh, drobných tlačí, výtvarných diel, scénografík, zvukových a obrazových nosičov, fotografií). Tieto prezentuje nielen v expozíciách a výstavách, ale aj vo vedecko-výskumnej činnosti, v edičných tituloch, v bádateľských službách a pod. Múzeum vyvíja bohatú kultúrno-výchovnú činnosť formou špecializovaných vyučovacích hodín, besied, vlastivedných prechádzok, odborných podujatí, putovných výstav a i.

  Odborne spravuje Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, Pamätnú izbu Sama Chalupku v Hornej Lehote (pri Podbrezovej) a Pamätnú izbu Pavla Tonkoviča v Podkoniciach. 

  Špecifickou  súčasťou múzea je literárny klub LITERA 2.

  Stále expozície múzea sú umiestnené v sídle Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9.

  Expozícia Múzeum domov múz predstavuje kultúrnu históriu stredoslovenského regiónu okolia Banskej Bystrice, ktorá je bohatá a špecifická najmä s ohľadom na príslušnosť k banským činnostiam na uvedenom území. Tie priniesli nielen finančné zisky, ale aj kultúrne a vzdelávacie hodnoty. V štyroch častiach expozície (história, hudobný salón, literárny salón a bábkarsky salón) možno v skratke zaregistrovať, koľko významných osobností, inštitúcií a spolkov v tomto regióne pôsobilo.

  Za všetkých uvádzame: Matej Bel, Ján Kollár, J. L. Bella, Ján Chalupka, štúrovci Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto, činovníci Matice slovenskej Štefan Moyses a Karol Kuzmány, Viliam Figuš Bystrý, Terézia Vansová, Ján Cikker, Martin Rázus, František Švantner, Peter Karvaš, Štefan Žáry a mnoho iných.

  V bábkarskom salóne je možné vyskúšať si hru na rôznych druhoch pomocných bábok (maňušky, javajky, marionety).

   

  Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku jedinečne zachytáva históriu i súčasnosť tohto fenoménu slovenskej kultúry. Predstavuje kolekciu 250 nástrojov v ich tradičnej štruktúre, ktorá dáva obraz o spôsobe i forme ich používania. Možno tu nájsť fujary, píšťalky, husle, gajdy, heligónky, zvonce a ďalšie inštrumenty. Okrem zbierkových predmetov sú v expozícii aj pomocné nástroje, na ktorých si možno hru aj osobne vyskúšať.

  Obidve expozície sú otvorené v pracovných dňoch od 9. do 16. hodiny, hromadné návštevy je potrebné vopred ohlásiť na tel. čísle 048/4710772.