Uviedli sme nové vydanie Slovenský juh v stredoveku II


Druhý zväzok významného diela Jána Stanislava: Slovenský juh v stredoveku II (s mapovými prílohami) vychádza k stému výročiu narodenia autora. Knihu sme slávnostne uviedli v Klube slovenských spisovateľov dňa 18. novembra 2004.

Na prezentácii sa zúčastnili naši poprední slavisti, súputnici a pokračovatelia Stani-slavovho diela a slavisti z viacerých okolitých krajín, účastníci vedeckej konferencie BraSlav 3 (Bratislavská slavistika). Prítomné boli aj manželka Ivana Stanislava Beáta a vnučka profesora Stanislava.

Slovenský juh II nadväzuje na dielo Slovenský juh I, ktoré vyšlo v LIC (predtým NLC) v roku 1999. Slovenský juh II -pôvodne vyšiel v roku 1948, ale pre politické okolnosti sa už nedostal do distribúcie - zahŕňa aj prvé vydanie knihy Slovenský juh III s mapami pô­vodného osídlenia slovenského juhu ajeho historických zmien. Ide o dielo nepopierateľ­nej lingvistickej a historickej hodnoty, dôstojne pripomínajúce tvorbu významnej osob­nosti slovenskej kultúry. Prvý diel Slovenského juhu bol spracovaný areálovým triede­ním, druhý je abecedným triedením vlastných mien. Dielo treba vnímať z pohľadu dejín vedy (historickej porovnávacej jazykovedy) a inšpirácie súčasnej vedy. Ide pritom o prvú prácu z onomastiky na slovenskom území.

Úvodné slovo na prezentácii patrilo Alexandrovi Halvoníkovi, riaditeľovi Literárneho informačného centra. V príhovore zdôraznil, že po mnohých rokoch existencie a pôsobe­nia na slovenskej kultúrnej scéne opäť máme v rukách prácu, ktorá vždy obsahovala po­tenciál inšpirujúci jazykovedcov, ale aj vedcov z ostatných sfér kultúry.

,Je to veľké dielo tým, že dokázalo vždy provokovať nositeľov malých právd svoju veľkou pravdou, a tak posúvať slovenské myslenie dopredu. V spoločensko-politických kontextoch bolo pre mnohých podozrivé. No to, že je v našich kontextoch akýmsi zázrakom stále prítom­né, aj po päťdesiatich rokoch od svojho vzniku, svedčí o veľkosti autora. Bude nepochybne ďalej iritovať aj nové generácie jazykovedcov. A keď sa stane ich kultúrnym vlastníctvom, vtedy sa ukáže, že nepatríme medzi tých najmenších (tak nejako to povedal Stanislav). Len tak však kniha naplní svoje veľké poslanie a prinesie aj kus slobody..."

Profesor Pavol Žigo, ktorý napísal doslov k novému vydaniu Slovenského juhu v stre­doveku II, sa zamyslel nad tým, nakoľko je v možnostiach doslovu vypovedať o veľkosti diela. Profesor Šimon Ondruš pripojil osobnú spomienku na Jána Stanislava: )(Afo/ veľké ruky - akoby jeho vlastné ruky boli symbolom veľkého diela."

Po slávnostnom prípitku zneli ešte slová vďaky tým, ktorý sa podieľali na náročnej re­dakčnej príprave, no najmä tým, ktorí finančne prispeli na vydanie knihy: zástupcom Národnej banky Slovenska a spoločnosti FESTAP, s. r. o.

Ľubica Suballyová


Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013