.......... Pramene ..........


Záujemcom o hlbšie poznanie cyrilo-metodskej literatúry odporúčame aspoň niektoré knihy, v nich je i zoznam ďalších prác na túto tému:

 • Eugen Pauliny: SLOVESNOSŤ A KULTÚRNY JAZYK VEĽKEJ MORAVY. Bratislava 1964.
 • Eugen Pauliny – Šimon Ondruš: ŽIVOT A DIELO METODA. Bratislava 1985.
 • Rudolf Krajčovič: VEĽKÁ MORAVA V TISÍCROČÍ. Bratislava 1985.
 • Katarína Habovštiaková – Ema Krošláková: Z TVORBY SOLÚNSKYCH BRATOV A ICH ŽIAKOV. Trnava 1993.
 • Štefan Vragaš: CYRILOMETODSKÉ DEDIČSTVO V NÁBOŽENSKOM NÁRODNOM A KULTÚRNOM ŽIVOTE SLOVÁKOV. Bratislava 1991.
 • Michal Lacko: SV. CYRIL A METOD. Rím 1971.
 • Ján Stanislav: PO STOPÁCH PREDKOV. Bratislava 1948.
 • Josef Vašica: LITERÁRNÍ PAMÁTKY EPOCHY VELKOMORAVSKÉ 863 – 865. Praha 1996.
 • Růžena Dostálová: BYZANTSKÁ VZDĚLANOST. Praha 1990.
 • CYRILO-METODSKÉ SVIATKY SLOVENSKÉHO PÍSOMNÍCTVA A KULTÚRY. Bratislava 1998.
 • Z priaznivých ohlasov na Proglas uveďme aspoň výbornú recenziu Vlastimila Kovalčíka „NÁŠ NAJSTARŠÍ KLENOT“ v Literárnom týždenníku 1997, č. 20, s. 7 – a skutočnosť, že v levickom okrese dal príslušný úrad vyhotoviť zväčšeninu textu Proglasu v prebásnení z knihy Konštantín Filozof, PROGLAS (Bratislava 1996), a zarámovanú umiestniť do každej školy.

 

Najmä k téme Proglasu si autor tejto poznámky dovoľuje uviesť i vlastné práce:

 

A)  B á s n e

 • K Sv. CYRILOVI A METODOVI. Pútnik cyrilometodejský 1948, č. 7 – 8, s. 113.
 • CYRILSKÉ ZLOMKY. Literárny život 1969, č. 4, s. 3.
 • POCHVALA NÁŠMU UČITEĽOVI PROFESOROVI EUGENOVI PAULINYMU. Romboid 1983, č. 8, s. 23 (prevzatá i do zbierky Srdce, DrSc. Bratislava 1987, S. 63 – 64).
 • UČITELIA SLOVANOV. Martin 1990.
 • POMNÍK. Katolícke noviny 1992, č. 27, s. 10 (prevzaté do Literárneho týždenníka 1993, č. 8, s. 7 – a potom aj do zbierky Rada a dar pod názvom Pozdrav s prosbou o ten pomník, Bratislava 1995, s. 21 – 22).
 • Cyklus Podobenstvá v zbierke OHEŇ Z NEHO (Bratislava 1992, S. 93 – 103). 
 • Cyklus Hlaholica v zbierke RADA A DAR (Bratislava 1995. S. 69 – 76).

B)   Č l á n k y,  š t ú d i e,  r o z h o v o r y

 • DEUX TRADUCTIONS DU PLUS VIEUX POEME SLAVE (Dva preklady najstaršej slovanskej básne Cyril-Konštantín: Proglas). Slavica slovaca 1987, č. 2, s. 140 – 145.
 • DEVÍN A POÉZIA. Literárny týždenník 1996, č. 7, s. 3.
 • NAJSTARŠIA SLOVANSKÁ BÁSEŇ. Literárny týždenník 1990, č. 28, s. 3 a 5.
 • NÁRODNÝ ZNAK SLOVENSKA podľa Hviezdoslava. Literárny týždenník 1990, č. 17, s. 3.
 • TABULE S PROGLASOM. Literárny týždenník 1994, č. 27, s. 3.
 • UVAŽOVANIE O ROZBORE PROGLASU. Literárny týždenník 1995, č. 25, s. 8 – 9. 
 • ZAČALO SA TO PROGLASOM. Rozhovor s E. Borčinom. Práca 2. 3. 1993, s. 11.
 • O PROGLASE S JEHO PREKLADATEĽOM. Rozhovor s X. Duchoňovou. Blumentál 1995, č. 7, s. 3.
 • MILUJE MÚDROSŤ. Rozhovor s H. Zavarskou. Rodinné spoločenstvo 1998, č. 5, s. 26.
 • Z televíznych a rozhlasových programov uveďme aspoň reláciu „TEN, KTORÝ MÚDROSŤ ZA DRUŽKU SI VYBRAL“, rozhovor s Hildou Michalíkovou, ktorú vysielal Slovenský rozhlas 5. júla 1996 na okruhu SLOVENSKO 1 a zaradil ju do svojho Zlatého fondu.

28. júna 1998

Viliam Turčány

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013