Proglas (English/Slovak)


 

IN THE BEGINNING WAS THE WORD,

AND THE WORD WAS WITH GOD,

AND THE WORD WAS GOD.

John 1:1

 

The translation of Proglas into modern Slovak was created by the excellent translator and poet W. Turčány. Apart from his own works of poetry and many scientific studies Turčány enriched Slovak culture by his outstanding translation of Dante`s magnificent masterpiece „Divine Comedy“. This work of art also was and is a fruit of the faith in the Word, a fruit of the Gospels. Now we can enjoy his translation of „Proglas“.

from the letter of Ján Chryzostom Cardinal Korec
Nitra, 16th May 1996

 


 

Konštantín Filozof (sv. Cyril)

PROGLAS

 

To the holy Gospels I am the Foreword
for as it was promised by the prophets
Christ comes to gather the nations
for he sheds light on the world entire.
That is what happened in our seventh millennium

Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.

As the promise was unto the blind to see
and unto the deaf to hear the World of the Gospels
for man needs to know God.
Verily I say unto you, Slovenies
this precious gift of God and his love is yours

Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,

The gift from God, the gift of a right part
is a gift to your souls that never perishes
a gift to all the souls that accept it with gratitude.
Matthew and Mark, Luke and John
teach all the nations saying:

dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
všetkým tým dušiam, čo ho vďačné prijmú
Matúš i Marek s Lukášom i s Jánom
národy všetky takto učia hovoriac:

All you striving to make your souls beautiful
all you, who long to rejoice in your hearts
all you, longing to abandon the darkness of sins
and cleanse yourselves from the corruption of this world,
discover life in Paradise again

Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť

And escape the flames of fire,
Hear! Listen to the voice of your reason,
Hear you, the whole Slovien nation,
Hear the Word, sent by the Lord
the Word that feeds hungry human souls,

i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,

The Word that gives power to your mind and heart,
the Word that will prepare you to accept the Lord.
As there can be no joy without light
that shines so we can see the world entire
For not everything is clear or beautiful

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne ani zreteľné,

So no soul, no soul without letters
knows the law of God,
the law of the book, the law of the spirit,
the law through which we are led to God's Paradise.
For how can an ear that does not hear the roar of thunder

tak ani duša, žiadna duša bez písmen
vedomia nemá o tom Božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.
Bo ktorý sluch, čo hrozný rachot hromový

Stand in fear in front of God?
For how can a sense that does not perceive the smell of flowers
understand the Divine Miracle?
For the mouth that does not feel sweetness
turns a man into a stone.

neočuje, stáť bude v bázni pred Pánom?
Bo taký čuch, čo vôňu kvetu nevníma,
akože môže zázrak Boží pochopiť?
Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,
človeka činia, akoby bol z kameňa.

More dead than a man from stone is a soul,
every soul without letters.
Brethren we have contemplated this all.
We now give you impeccable advice
that will free all, all of you

A ešte väčšmi od človeka z kameňa
je mŕtva duša, každá duša bez písmen.
No že my, bratia, sme to všetko zvážili,
znamenitú vám radu teraz povieme,
ktorá vás všetkých, všetkých ľudí pozbaví

From a beastly life and a sinful existence
so that when your reason, your unreasonable reason
hears the Word in a foreign tongue
you will not hear the sound of the bell only, the bell made of copper.
For St Paul our teacher said,

života zvieracieho, žitia smilného,
aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom,
keď počujete Slovo v cudzom jazyku,
nečuli v ňom znieť iba zvon, zvon medený.
Bo svätý Pavol učiteľ nám hovorí,

After he brought his plea to the Lord:
I would rather speak just five words
five words from my simple understanding
that my brethren would understand
than speak thousands of them incomprehensible.

keď najprv k Bohu svoju prosbu predniesol:
Chcem radšej iba pätoro slov povedať,
rozumom prostým chcem tých päť slov
vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli,
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.

For how could a man who himself does not understand,
unable to add a wise parable,
find the right words?
For as decay looms over the body
all-destroying and more putrid than pus,

Pretože človek ten, čo nerozumie sám,
čo nedoloží podobenstva múdreho,
ako by mohol pravú reč nám povedať?
Pretože ako skaza visí nad telom
všehubiaca a nad hnis väčšmi hnijúca,

When the body is ill-nourished
likewise withers every soul,
when it lives not the way of God,
when it hears not the Word of God.
Let us add another wise parable:

keď telo nemá patričného pokrmu:
práve tak isto každá duša upadá
v žití, keď žije bez Božieho života,
keď nepočuje nikde Slova Božieho.
Iné však ešte podobenstvo premúdre

We who live in mutual love and concord
and now long to grow in God's way
who could ignore this truth so simple:
As the seed that fell into the soil
so every human heart on earth

povedzme, ľudia, ľúbiaci sa vospolok,
túžiaci Božím rastom rásť už odteraz:
bo kto by túto prostú pravdu nevedel:
tak ako semä, ktoré padlo na nivu,
tak isto každé ľudské srdce na zemi

Needs the rain of God's letters
so that God's fruit will grow to its fullest.
Who could count all the fables
that rebuke a nation without books,
that prove that its voice is not to be understood?

dážď Božích písmen potrebuje pre seba,
aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi.
Kto môže všetky podobenstvá povedať,
čo národ bez kníh obžalujú, usvedčia,
že nehovorí hlasom zrozumiteľným?

Even if this man knew all the tongues
he could not spell out their infinite helplessness.
Yet hear my parable,
much meaning in few words expressed:
Naked are nations without books

Veď čo by ten muž poznal všetky jazyky,
nevyslovil by bezmedznú ich bezmocnosť.
Predsa však svoje podobenstvo prikladám,
významu mnoho v málo slovách hovoriac:
Lebo sú nahé bez kníh všetky národy,

They cannot fight without a weapon
against the enemy, who destroys our souls
doomed to fall prey to eternal damnation.
You, who do not love this enemy,
the nations who long to fight him

bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje
s protivníkom a duší našich záhubcom,
odsúdené sú večnej muke za korisť.
Ktorí však nepriateľa nemilujete,
národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa,

Open the gates of your minds,
carefully accept these weapons
beautifully constructed in the books of the Lord
that harshly bruise the head of the devil.
For to the one who will accept these letters

otvorte dvere ducha svojho pozorne,
zbroj tvrdú teraz prijímajte, národy,
kovanú krásne v knihách Hospodinových,
ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu.
Lebo kto totiž prijme tieto písmená,

Christ himself will reveal his wisdom.
Your souls, too, he will strengthen with letters
and through the prophets and the apostles.
For those who will use their words
will be able to destroy the enemy,

tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví
a vaše duše písmenami posilní
i skrze apoštolov, skrze prorokov.
Pretože tí, čo hovoria ich slovami,
i nepriateľa budú schopní zahubiť,

They will bring good victory to their Lord,
escape the doom and decay of their bodies,
bodies that live in sin as in a dream.
They will not fall, they will stand strong
and valiant in front of the Lord,

víťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú,
hnilobnej skaze svojho tela uniknú,
tela, čo v hriechu ako vo sne živorí,
nepadnú oni, ale pevne zastanú,
pred Bohom ako udatní sa prejavia,

They will stand on the right hand of God
when he comes to judge the nations with fire.
Forever they will join the angels in their joy
celebrating God all merciful forever
with songs from these books.

po pravici si stanú trónu Božiemu,
keď príde ohňom súdiť všetky národy,
s anjelmi budú radovať sa naveky,
naveky sláviac Boha milostivého,
piesňami z tých kníh oslavujúc naveky

They will celebrate their God who has mercy on the people
to whom all glory is given.
Honour and praise, Son of God,
united with your Father and the Holy Spirit in one Trinity
from all beings for ever and ever

svojho Boha, čo nad Pudmi sa zmilúva,
ktorému preto všetka sláva prislúcha,
i česť i chvála, Boží Synu, v jednote
so svojím Otcom, s Duchom Svätým v trojici
na veky vekov od každého stvorenia.

             Amen.

             Amen.Explanations:

  • in our seventh millennium – it means the seventh millennium since the Creation. It was calculated as follows: 5 508 years that had passed since the Creation till Jesus Christ’s birth plus 863 (the year when Constantine and Methodius had come to Moravia) added to the year 6 371 -- that is seventh millennium.
  • and through the prophets and apostles – “prophets” mean the Books of the Old Testament and “apostles” mean the Books of the New Testament.
  • … to destroy the enemy = to overcome the devil

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013