Kalendárium


 

KALENDÁRIUM ŽIVOTA A DIELA MILANA RÚFUSA

(Chronológia života a diela)

 

1928 – 10.12 sa v Závažnej Porube narodil otcovi Petrovi (1906 – 1977) a matke

            Zuzane, rod. Kováčovej (1908 – 2003) prvorodený syn Milan.

1932 – 31.3 sa narodila sestra Oľga, ochotníčka, profesionálna herečka

            a televízna režisérka.

1934 – 1940 – navštevoval ľudovú školu v Závažnej Porube.

1937 – 11.2 podľa svedectva sestry napísal prvú báseň.

1940 – 1948 – študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši a bol členom

            Samovzdelávacieho krúžku J. M. Hodžu.

1944 – mu časopis Prameň uverejnil prvú báseň; postupne publikoval

            v časopisoch Nový rod, Mladá tvorba (1946 – 1947) a Borba.

1948 – 1952 bol poslucháčom odboru slovenčina – história na Filozofickej

            fakulte v Bratislave; štúdium ukončil získaním akad. titulu PhDr.

            Účinkoval ako konferencier a recitátor v súbore Lúčnica, kde sa

            zoznámil s budúcou manželkou; básne mu postupne publikovali

            Kultúrny život, Práca, Slovenské pohľadyNové slovo.

1952 – 1989 – až do odchodu na dôchodok prednášal na Katedre slovenskej

            literatúry a literárnej vedy UK v Bratislave dejiny českej literatúry

            a teóriu literatúry; roku 1960 získal vedeckú hodnosť CSc.; 1969 sa

            habilitoval na docenta; v akademickom roku 1971 – 1972 bol lektorom

            na Instituto Orientale Universitario v Neapole.

1960 – vstúpil do manželstva s Magdou Podhorňákovou (1934), redaktorkou

            v televízii; teraz na dôchodku.

1961 – 6. januára sa Rúfusovcom narodila jediná dcéra Zuzana.

od 1989 – žil na dôchodku a intenzívne sa venoval tvorbe.

2009 - 8. januára získal vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy

           za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky,

           jeho národný a sociálny étos, ktoré za neho prebrala manželka.

          11. januára o 6:25 ráno zomrel vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava.

 


 

Dielo

 

Prvé vydania básnických zbierok pre dospelých a esejí:

1956 – Až dozrieme;

1968 – Zvony;

         – eseje Človek, čas a tvorba;

1970 – eseje Štyri epištoly k ľuďom;

1972 – Stôl chudobných;

         – Kolíska;

         – kniha fotografií M. Martinčeka Ľudia v horách s veršami básnika;

1974 – Chlapec maľuje dúhu;

1977 – kniha kresieb Ľ. Fulu Hudba tvarov s veršami básnika;

1981 – Óda na radosť;

1987 – Prísny chlieb;

1993 – Neskorý autoportrét;

1996 – Čítanie z údelu;

1997 – Žalmy o nevinnej;

1998 – Vážka;

1999 – Malá nočná hudba;

2000 – Jednoduchá až po korienky vlasov;

2001 – Čas plachých otázok;

2003 – Čakanka;

2005 – Báseň a čas;

2007 – Vernosť.

 

Poézia pre deti:

1975 – Kniha rozprávok;

1979 – Sobotné večery;

1985 – Rozprávočka veselá zostaň ešte s nami;

1986 – Studnička;

1990 – Tiché papradie;

1992 – Modlitbičky;

1993 – Lupienky z jabloní;

1994 – Zvieratníček;

1995 – Pamätníček. Modlitby za dieťa.

Popri početných ďalších vydaniach vyšlo z jeho poézie aj 15 rôznych výberov.

Jeho preklady iných básnikov vyšli v 12 vydaniach.

Preklady knižných výberov z jeho poézie vyšli v nasledujúcich rečiach: maďarčina (1974, 2006), poľština (1977, 1995), gruzínčina (1983), bieloruština (1983), čeština (1984, 1986), litovčina (1987), srbčina (1990), ukrajinčina (1991), taliančina (1992), španielčina (1997, 2003), bulharčina (1998), nemčina (1998), ruština (2000), francúzština (2001), macedónčina (2001), rumunčina (2002, 2007), nórčina (2002), fínčina (2005), angličtina (2006) a slovinčina (2006).

Za svoju tvorbu bol ocenený týmito významnými cenami a rádmi: Cena Zväzu čsl. spisovateľov (1969), Štátna cena K. Gottwalda (1970), Cena ZSS (1976), Národná cenu SSR (1983), Rad T. G. Masaryka II. triedy (1991), Rad Ľ. Štúra I. triedy (1994), Cena J. C. Hronského (2006), Cena J. Hollého za prekladateľské dielo (1997), Hlavná cena festivalu poézie v Struge (Macedónsko, 2001), trikrát výročná Cena VÚB a viacero vydavateľských cien; dva tituly doctor honoris causa (1992, 1998).

Od roku 1991 bol každoročne navrhovaný na Nobelovu cenu za literatúru.