1.5. Popis hradov a krajín severne od Dunaja


815-817, 882-883

LATINSKÝ SPIS DESCRIPTIO CIVITATUNI ET REGIONUM AD SEPTENTRIONALEM PLAGAM DANUBU, NEZNÁMEHO AUTORA, TZV. BAVORSKÉHO GEOGRAFA (1), OBSAHUJE NAJSTARŠIE ÚDAJE O POČTE HRADOV (HRADÍSK) NA NAŠOM ÚZEMÍ. BOL VYHOTOVENÝ PRE KAROLÍNSKY (FRANSKÝ) DVOR, KTORÝ SA ZAUJÍMAL O VOJENSKÚ SILU SUSEDOV A POZNANIE HRADNÝCH POSÁDOK V SUSEDNÝCH KRAJINÁCH. PRVÝ OPIS POCHÁDZA Z ROKOV 815-817 A DRUHÝ Z ROKOV 882-883 . NIEKTORÍ BÁDATELIA DRUHÝ OPIS POVAŽUJÚ ZA DOPLŇOVANIE (VSUVKU) A KLADÚ HO AŽ DO 10. STOROČIA, DO OBDOBIA, Z KTORÉHO POCHÁDZA AJ KONEČNÁ REDAKCIA A ZACHOVANÝ RUKOPIS DIELA. OTÁZNYM ZOSTÁVA, Či SA DRUHÁ „VSUVKA" DOTÝKA PÔVODNEJ „VÝCHODNEJ MORAVY" - PÔVODNÉHO NITRIANSKEHO KNIEŽATSTVA - ALEBO JEJ ZVÄČŠENÉHO ÚZEMIA Z OBDOBIA EXPANZIONISTICKEJ POLITIKY SVÄTOPLUKA I.


...Tí, čo sídlia bližšie hraníc Dánov sa nazývajú severní Obodrici; v ich krajine je 53 hradov, podelených medzi ich vojvodov. Veleti majú 95 hradov a 4 kraje. Ľud Lipaňov má 7 hradov. Blízko nich sídlia tí, čo ich nazývajú Betencami a Smohncami i Moričanmi a majú 11 hradov. Vedľa nich sú tí, čo sa nazývajú Havolanmi a majú 8 hradov. Vedľa týchto je krajina Srbov, v ktorej je viac krajov a má 50 hradov. Vedľa týchto sú tí, čo ich volajú Dalemincami a majú 14 hradov. V Čechách je 15 hradov. Moravania (Marharii) majú 11 hradov (2). Krajina Bulharov je rozsiahla a má početný ľud a 5 hradov; hoci je ich veľké množstvo, nemali vo zvyku mať hrady. <Tiež jestvuje ľud, ktorý sa nazýva Moravanmi (Merehanos) a má 30 hradov. > (3)  Toto sú krajiny, ktoré hraničia s našimi (:ríšskymi:) hranicami...

 

Edície: Šafárik, P. J.: Slovanské starožitnosti (latinský text), okres druhý. V Praze 1863, s. 711-714;
Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy (slovenský preklad). Bratislava 1964, s. 139-140;
Magnae Moraviae fontes historici III (latinský text a český preklad). Brno 1969, s. 285-291.

1  Prameň pod menom Geograf bavorský do literatúry zaviedol v roku 1772 L. C. de Buat z jediného odpisu prameňa z 12. storočia, uloženého v mníchovskej knižnici v Nemecku.
2  Prvá zmienka o pôvodnom Moravskom kniežatstve z rokov 815-817, ked na juhovýchode v Potisí susedilo Nitriansko s Bulharmi. Niektorí autori sa domnievajú, že pod týmto pojmom bolo zahrnuté aj Nitriansko.
3  Druhá zmienka (vsuvka) podľa P. Ratkoša pochádza z obdobia, keď Svätopluk I. už ovládol aj vtedajšie bulharské Zátišie. V tomto období už zrejme Bulhari nesusedili s Franskou ríšou.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013