Obsah


Úvod 25

 

I. Dušan Čaplovič: VČASNÝ VEK SLOVÁKOV 29

1. Jordanes o pravlasti Slovanov (okolo roku 551) 43

2. Nápis na náhrobku tourského biskupa Martina (pred rokom 580) 44

3. Prokopios o charaktere a zvykoch Slovanov (530-545) 45

4. Neznámy kronikár (Fredegar) o vzniku a jestvovaní kmeňového zväzu západných Slovanov - Samovej ríše (623-658) a jej obrane proti Avarom a Frankom (608-658) 47

5. Opis hradov a krajín severne od Dunaja (815-817,882-883) 50

6. Rozdelenie nástupníctva vo Franskej ríši Ľudovítom Pobožným (júl 817) 51

7. Rozdelenie cirkevnej správy medzi Pasovské biskupstvo a Salzburské arcibiskupstvo (18. novembra 829) 52

8. Bavorskí biskupi o Nitrianskom kniežatstve, vysvätení kostola v Nitre, vyhnaní Pribinu z Nitry, Zadunajskom (Panónskom) kniežatstve Pribinu a Koceľa a ich činnosti (828-871 alebo 873) 54

9. Letopisy o Veľkej Morave a expanzii východoŕranských panovníkov (864-897) 59

10. Pápež Hadrián II. povoľuje používať pri bohoslužbách sloviensky jazyk (po 14. februári 869) 63

11. Opis krajín a sídiel národov strednej Európy vrátane Veľkej Moravy (pred 874) 65

12. Život Konštantína Filozofa (863-869) 67

13. Pápež Ján VIII. potvrdzuje Metoda v hodnosti arcibiskupa a jeho pravovernosť, zriaďuje Nitrianske biskupstvo a za jeho biskupa menuje Vichinga, potvrdzuje sloviensky bohoslužobný jazyk (jún 880) 70

14. Metodovo Napomenutie vladárom (880-885) 73

15. Pápež Štefan V. berie kráľa Svätopluka I. pod svoju ochranu, poučuje ho vo viere, uznáva pravovernosť Vichinga a znova ho ustanovuje za nitrianskeho biskupa, zatracuje Metoda a zakazuje používanie slovienskeho jazyka v liturgii (po auguste 885) 75

16. ŽivotMetoda (863-886) 77

17. Zápisy mien pútnikov - návštevníkov niektorého zo severoitalských kláštorov po ceste do Ríma v Cividalskom evanjeliári (8.-10. stor.) 80

18. Sťažnosť bavorského episkopátu pápežovi Jánovi IX. na Slovenov - obyvateľov Veľkej Moravy s výčitkou pápežovi, že na území Veľkej Moravy zriadil (obnovil) Moravskú provinciu a tri biskupstvá na území cirkevne patriacom Pasovskému biskupstvu (júl 900) 81

19. Životopisec Nauma o zániku Veľkej Moravy (916-927) 85

20. Byzantský cisár Konštantín VII. Porfyrogenet o existencii Veľkej Moravy, jej zániku a nomádskych kočovných kmeňoch (948-952) 86

Literatúra 88

 

II. Richard Marsina, Ján Beňko: PRVÉ STOROČIA SLOVÁKOV V UHORSKOM KRÁĽOVSTVE 91

21. Slovensko dočasne pod vládou poľských Piastovcov (okolo roku 1003-1004) 107

22. Mravné ponaučenia uhorského kráľa Štefana I. pre svojho syna, kráľoviča Imricha o jazykovej a národnostnej tolerancii (1013-1015 alebo 1024) 108

23. Zákony uhorského kráľa Štefana I. o právomoci biskupov, zachovávaní kresťanstva, hospodárskom zabezpečení fár a povinnosti platenia desiatku (1020-1030) 109

24. Územie Slovenska súčasťou údelu, tretiny kráľovstva s centrom v Nitre (1048) 111

25. Bitka medzi údelnými vojvodami a uhorským kráľom Šalamúnom (14. marca 1074) 112

26. Zakladacia listina benediktínskeho kláštora v Hronskom Svätom Beňadiku (1075) 115

27. Rozsudková listina uhorského kráľa Kolomana o právach zoborského benediktínskeho kláštora udelených kráľom Štefanom I. (1111) 119

28. Uhorský kráľ Belo II. potvrdzuje práva a majetky benediktínskeho konventu sv. Štefana kráľa v Bzovíku, udelené mu zakladateľom županom Lampertom a inými darovateľmi (1135) 121

29. Súpis príjmov uhorského kráľa a uhorských biskupstiev z obdobia vlády Bela III. (1184) 123

30. Zlatá bula Ondreja II. (1222) 124

31. Zakladacia listina benediktínskeho kláštora na Skalke (1224) 127

32. Výsady trnavských mešťanov (1238) 129

33. Výsady spišských kopijníkov (7. júna 1234) 131

34. Udelenie výsad kráľovských hostí novým osadníkom na majetkoch hronskosvätobeňadického kláštora (1244-1328) 132

35. Zakladacia listina premonštrátskeho kláštora v Kláštore pod Znievom (15. júla 1251) 134

36. Uhorský kráľ Belo IV. ustanovuje (zavádza) práva Židov v uhorskom kráľovstve (5. decembra 1251) 136

37. Povinnosti a práva poddaných v Liptove (11. augusta 1265) 138

38. Potvrdenie Zlatej buly (1267) 141

39. Výsady spišských Sasov (25. augusta 1271) 143

40. Ján, nitriansky biskup a nitriansky župan sa sťažuje na škody, ktoré mu spôsobil Matúš Čák z Trenčína, vypočítava ich a so súhlasom kaločského arcibiskupa Ladislava a iných uhorských biskupov ho opätovne spolu s jeho prívržencami exkomunikuje a na jeho území vyhlasuje interdikt (3. marca 1318) 145

41. Povolenie slobodného dolovania drahých kovov (17. mája 1327) 149

42. Ustanovenia o používaní obchodnej cesty medzi uhorským a českým kráľovstvom (6. januára 1336) 150

43. Uhorský kráľ Ľudovít I. udeľuje Košiciam erb (7. mája 1369) 152

44. Uhorský kráľ Ľudovít I. potvrdzuje výsady slovenským mešťanom Žiliny (7. mája 1381) 155

45. Dohoda o podmienkach obchodu Košíc s Krakovom a inými krajinami (4. marca 1394) 157

46. Najstaršia po česky písaná listina na Slovensku (13. decembra 1422) 159

47. O panstve Jána Jiskru na Slovensku, o Pongrácovi z Liptovského Mikuláša abratríkoch (1440-1460) 161

48. Ján Jiskra spolu so svojimi mestami a svojimi prívržencami uzatvára večný mier s Pongrácom z Liptovského Mikuláša a jeho prívržencami (4. mája 1449) 163

49. Najstarší po slovensky napísaný zápis v Žilinskej knihe o pokonaní medzi mešťanmi z poľskej Bialej a žilinským mešťanom Mikulášom Polákom (22. januára 1451) 167

50. Pápež Pavol II. dáva bratislavskému prepoštovi, vicekancelárovi bratislavskej univerzity Jurajovi Schombergovi právo používať biskupské insígnie (13. augusta 1469) 169

51. Žilinské (magdeburské) právo o používaní slovenčiny a nemčiny pred mestským súdom (1473) 171

52. Zmluva o stavbe banských strojov v stredoslovenskom banskom revíre (24. apríla 1475) 172

53. Prísažná formula členov mestskej rady mesta Trenčína (1476) 175

54. Spišské kázňové modlitby (1479-1480) 176

55. Matej L, uhorský kráľ nariaďuje pokojnú voľbu trnavského richtára z radov nemeckých a slovenských mešťanov (21. mája 1486) 179

56. Právna filozofia Tripartita, rozdelenie práva a rozlišovanie práva prirodzeného, práva národov (medzinárodného), práva občianskeho a ich charakteristiky (1514) 181

57. Uhorský snem určuje Bratislavu za hlavné mesto Uhorska (19. septembra 1536) 183

58. Uhorský kráľ Ferdinand I. nariaďuje paritné zastúpenie Maďarov, Nemcov a Slovákov pri voľbe richtára a členov mestskej rady Trnavy (4. apríla 1551) 184

59. Prísažné formuly dedinských richtárov, mestských zamestnancov a mešťanov Levoče (1552-1610) 187

60. 0 kvalite kremnických minci (pred rokom 1563) 189

61. Vojenský poriadok na obranu stredoslovenských banských miest a okolia pred Turkami (17. mája 1564) 191

62. Vavrinec Benedikt z Nedožier o pestovaní slovenčiny (1603) 195

63. Ustanovenia Viedenského mieru o území a národoch Uhorska, náboženskej slobode, politických a právnych otázkach (23. júna 1606) 196

64. Ustanovenia uhorského snemu, potvrdené kráľom Matejom II., o rovnoprávnom postavení Maďarov s Nemcami a Slovákmi v slovenských mestách a mestečkách (6. decembra 1608) 197

Literatúra 199

 

III. Vladimír Segeš, Ján Hučko NA CESTE K MODERNÉMU NÁRODU  201

65. Uznesenie Žilinskej synody o organizácii evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, povinnostiach a materiálnom zabezpečení duchovných (30. marca 1610) 220

66. Slzy slovenského národa (1642) 223

67. Benedikt Sólóši o slovenskom národe, veľkomoravskej a cyrilometodskej tradícii (1655) 224

68. Daniel Sinapius-Horčička o Slovákoch a Slovanoch (1678) 226

69. Imrich Tôkôli „kráľom Uhorska" (16. septembra 1682) 228

70. 0 požiadavkách a právach slovenského farára a slovenských mešťanov v Levoči (5. októbra 1682) 229

71. Daniel Sinapius-Horčička o rozdielnosti slovenčiny a češtiny (1683) 231

72. Významná účasť v protihabsburskom povstaní Františka II. Rákociho a posviacka povstaleckých zástav (okolo roku 1707) 232

73. Matej Bel o Slovákoch (1718-1742) 234

74. Maginova Apológia - prvá národná obrana Slovákov (1728) 240

75. Samuel Timon o pohostinnom prijatí Maďarov Slovákmi v Panónii (1733) 242

76. Štatút cechu slovenských ševcov v Bratislave (1738) 244

77. Matej Markovič o autochtónnosti Slovákov v Dunajskej kotlline a kráľovi Svätoplukovi (asi 1745) 248

78. Založenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici (13. decembra 1762) 249

79. Adam František Kollár o národoch Uhorska, jazyku Slovanov a Slovákov (1763) 251

80. Žiadosť slovenských obyvateľov Bratislavy cisárovnej Márii Terézii o zriadenie slovenskej školy (december 1770) 253

81. Juraj Papánek o slovenskom kráľovi Svätoplukovi I. a prírodnom bohatstve Slovenského kráľovstva (1780) 255

82. Tolerančný patent, nariadenia Jozefa II., poskytujúce obmedzenú náboženskú slobodu evanjelikom augsburského i helvétskeho (kalvínskeho) vyznania a pravoslávnym v Uhorsku (25. októbra 1781) 258

83. Juraj Sklenár o polohe Veľkej Moravy (1784) 265

84. Patent Jozefa II. o zrušení nevoľníctva v Uhorsku (22. augusta 1785) 266

85. Ján Hrdlička o starobylosti a vznešenosti slovenčiny (1785) 268

86. Ján Hrdlička o histórii a vlastnostiach Slovákov (1785) 271

87. Ondrej Mésároš k uzákoneniu spisovnej slovenčiny Antonom Bernolakom (5. augusta 1786) 273

88. Anton Bernolák o vzniku prvej spisovnej slovenčiny (1787) 275

89. Chvála Slovákov Juraja Rohonyiho (1791) 277

90. Fándlyho požiadavka zavedenia slovenčiny do nižších škôl a lektora slovenčiny na vyšších školách v Uhorsku (1793) 279

91. Plány na pretvorenie Uhorského kráľovstva na Uhorskú federatívnu republiku (máj 1794) 281

92. Ján Kollár o štúdiu na bratislavskom evanjelickom lýceu a materinskej reči (1812-1815) 282

93. Ján Kollár o pomaďarčovaní Slovanov vUhorsku (1821) 284

94. Národná obrana Ľudovíta M. Šuhajdu (1834) 286

95. Návrh petície Slovákov uhorskému snemu o používaní materinskej reči v Uhorsku (1840) 288

96. Národná obrana Ondreja Soltysa (1841) 291

97. Ľudovít Štúr o autochtónnosti Slovákov, Veľkej Morave, vpáde Maďarov, ich usadení sa v Dunajskej kotline a zmluve so Slovákmi (1841) 293

98. Slovenský prestolný prosbopis (6. júna 1842) 295

99. Uzákonenie spisovnej slovenčiny (11.-16. júla 1843) 299

100. Hymnická pieseň Janka Matúšku Ponad Tatrou blýska (január 1844) 300

101. Založenie prvého celonárodného spolku Tatrín a prizvanie k spolupráci (27. augusta 1844) 302

102. Teoretické a praktické zdôvodnenie uzákonenia spisovnej slovenčiny a koncepcie národnej osobitosti Ľudovítom Štúrom (1846) 304

103. Zrušenie poddanstva v Uhorsku (18. marca 1848) 305

104. Žiadosti slovenského národa (10. mája 1848) 307

105. Žiadosti uhorských Slovákov a Rusínov (7. júna 1848) 311

106. Štúrova reč pred slovenskými dobrovoľníkmi (18. septembra 1848) 313

107. Výzva Slovenskej národnej rady K národu slovenskému! (20. novembra 1848) 315

108. Pamätný spis návrhov riešenia slovenskej otázky (19. marca 1849) 318

109. Rozkaz Štefana Marka Daxnera, náčelníka slovenských dobrovoľníkov horehronským obciam (richtárom), aby poslali posily pre Slovenský dobrovoľnícky zbor v Tisovci (27. septembra 1849) 320

Literatúra 321

 

IV. Milan Podrimavský, Miroslav Pekník: ŠTÁTOPRÁVNE SNAHY A POLITICKOPROGRAMOVA ORIENTÁCIA ZA UZNANIE NÁRODNEJ SVOJBYTNOSTI  323

110. Memorandum národa slovenského (7. júna 1861) 336

111. Slovenský prestolný prosbopis o vydanie privilégia na ochranu slovenského národa (6. decembra 1861) 344

112. Návrh na privilegiálnu listinu na zriadenie a organizáciu osobitného Hornouhorského slovenského Okolia (dištriktu) (6. decembra 1861) 348

113. Program politického zoskupenia Nová škola slovenská (2. januára 1868) 358

114. Národnostný zákon z roku 1868 (9. decembra 1861) 361

115. Návrh zákona o zrovnoprávnení národností vypracovaný z iniciatívy Viliama Paulinyho-Tótha (23. októbra 1870) 367

116. Rezolúcia strany vyrovnania (Novej školy slovenskej) (23. októbra 1872) 369

117. Program Slovenskej národnej strany ohľadne snemových volieb (28. apríla 1881) 370

118. Zásady politického programu stúpencov hungaristickej orientácie (30. decembra 1886) 371

119. Program spolčenia národných strán rumunskej, slovenskej a srbskej v Uhorsku a Sedmohradsku (10. augusta 1895) 372

120. Ohradenie sa Rumunov, Srbov a Slovákov proti miléniovej slávnosti (30. apríla 1896) 377

121. Program zoskupenia hlasistov (1. júla 1898) 380

122. Volebný program Slovenskej národnej strany (11. apríla 1901) 382

123. Manifest Slovenskej národnej strany (5. apríla 1906) 383

124. Volebný program Slovenskej ľudovej strany (13. apríla 1906) 387

125. Pamätný spis (memorandum) Slovenskej národnej strany (28. júna 1911) 388

126. Program Slovenskej národnej strany (5. augusta 1913) 395

127. Slovensko-české vzťahy a spolok Českoslovanská jednota (august 1911 a 1913) 396

128. Dôverný list podpredsedu Českoslovanskej jednoty Rudolfa Piláta americkému Slovákovi Milanovi Gettingovi (8. septembra 1913) 399

129. Výklad programu Slovenskej národnej strany (marec-máj 1914) 401

130. Americkí Slováci a výklad programu Slovenskej národnej strany (1. apríla 1914) 407

131. Program slovenskej sociálnej demokracie v otázke postavenia Slovákov v uhorskom štáte (13. apríla 1914) 409

132. Pokus o utvorenie Slovenskej národnej rady (26. mája 1914) 411

133. Sarajevský atentát a slovenská politika (3. júla 1914) 414

Literatúra 417 

V. Marián Hronský, Miroslav Pekník VO VÍRE „VEĽKEJ VOJNY" V ZÁPASE ZA NOVÝ ŠTÁT  419

134. Od predsedníctva Slovenskej národnej strany (5. augusta 1914) 431

135. Memorandum Slovenskej ligy v Amerike (10. septembra 1914) 434

136. Naším heslom musí byť: Preč od Maďarov! - Výňatky z listov Matúša Jankolu o riešení slovenskej otázky a slovenskočeskej orientácii (11. a 15. decembra 1914) 439

137. Poslanie na Slovensko (28.januára - 2. februára 1915) 441

138. Vyhlásenie Správy Zväzu česko-slovenských spolkov v Rusku o pomere Čechov a Slovákov (20. mája 1915) 442

139. Clevelandská dohoda (22. októbra 1915) 445

140. Kyjevský zápis (29. augusta 1916) 449

141. Náš cieľ - programový prejav slovenskej politickej reprezentácie v Rusku (19. októbra 1916) 451

142. Úloha slovenskej otázky v oficiálnej českej politike (11. júla 1917) 453

143. Vycenzúrovaná časť článku Národných novín reagujúca na májové vyhlásenie Českého zväzu (26. júla 1917) 455

144. Mobilizačná vyhláška Milana Rastislava Štefánika v Spojených štátoch amerických (september-október 1917) 458

145. Štrnásť bodov prezidenta Woodrowa Wilsona - ohlas (8. januára 1918) 463

146. Otvorený list Vavra Šrobára predsedovi Slovenskej národnej strany (19. februára 1918) 464

147. List Vavra Šrobára o programe Slovenskej národnej strany a slovenského národného hnutia (5. marca 1918) 467

148. Mikulášska rezolúcia (1. mája 1918) 470

149. Predsednícka správa Matúša Dulu o situácii Slovenskej národnej strany od vyhlásenia pasivity 5. augusta 1914 (24. mája 1918) 473

150. Zápisnica dôvernej porady predstaviteľov Slovenskej národnej strany (24. mája 1918) 476

151. Vyhlásenie Milana Rastislava Štefánika k Čechom a Slovákom s výzvou do boja proti Rakúsko-Uhorsku (26. mája 1918) 483

152. Pittsburská dohoda (30. mája 1918) 485

153. Vyhlásenie Milana Rastislava Štefánika a Eduarda Beneša k česko-slovenskému vojsku v Rusku s ocenením jeho bojovej činnosti (23. júla 1918) 488

154. Obežník predsedu Slovenskej národnej strany Matúša Dulu designovaným členom pripravovanej Slovenskej národnej rady o výsledkoch porady slovenských politikov v Budapešti (23. septembra 1918) 490

155. Washingtonska deklarácia (18. októbra 1918) 493

156. Wilsonova odpoveď Rakúsko-Uhorsku z 18. októbra 1918 (18. októbra 1918) 497

157. Reč Ferdiša Jurigu v uhorskom parlamente (19. októbra 1918) 499

158. Zákon a vyhlásenie Národného výboru československého o vzniku samostatného česko-slovenského štátu (28. októbra 1918) 503

159. Zápisnica z predporady deklaračného zhromaždenia (30. októbra 1918) 506

160. Zápisnica deklaračného zhromaždenia (30. októbra 1918) 509

161. Martinská deklarácia (30. októbra 1918) 513

Literatúra 515

 

Menný register 517

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013