1.10. Pápež Hadrián II. povoľuje používať pri bohoslužbách sloviensky jazyk


Rím po 14. februári 869

BULOU GLÓRIA IN EXCELSIS PÁPEŽ HADRIÁN II. (867-872) POVOLIL POUŽÍVAŤ V LITURGII JAZYK BLÍZKY JAZYKU SLOVIENOV NA STREDNOM DUNAJI (SLOVIENČINU) S OBMEDZENÍM, ABY SA PRI OMŠI EPIŠTOLY A EVANJELIUM ČÍTALI NAJPRV PO LATINSKY. SLOVIENČINA SA AKO BOHOSLUŽOBNÝ JAZYK POUŽÍVALA DO ROKU 885 (POROVNAJ DOKUMENT ČÍSLO 15).

 

Hadrián, biskup i sluha Boží, Rastislavovi i Svätoplukovi i Koceľovi. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch dobrá vôľa. Keďže sme o vás duchovné (:veci:) počuli, ako povzbudil Pán srdcia vaše hľadať Ho a ukázal vám, že nie iba vierou, ale aj dobrými činmi treba slúžiť Bohu, teraz žiadali ste si so želaním a modlitbou vaše spasenie. Lebo viera bez činov je mŕtva, i odpadajú tí, čo sa nazdávajú,  že Boha znajú a činmi sa od neho odvrhujú. Lebo nielen u toho kňazského prestola prosili ste učiteľa, ale aj u pobožného cisára Michala (1). A poslal vám blahoslaveného Filozofa Konštantína, i s bratom, keď sme my ešte nemohli. Oni však, keď poznali, že vaše kraje patria apoštolskej Stolici, proti kánonu nič neučinili, ale prišli k nám a priniesli aj ostatky svätého Klimenta (2). My však, trojakou radosťou naplnení, rozhodli sme sa po preskúmaní poslať Metoda, syna

 

Starosloviensky spovedný poriadok

 

hovoriť. Ak by však niekto z učiteľov u vás zídených, ktorí šteklia sluch a ktorí od pravdy sa odvracajú k bludom, opovážil sa inakšie vás zavádzať a haniť knihy jazyka vášho, nech je vytvorený nielen od prijímania, ale aj z cirkvi, kým sa nenapraví. Lebo to sú vlky a nie ovce, ktoré treba poznať po ich ovocí a chrániť sa ich. Vy však, milované dietky, počúvajte učenie Božie a nezavrhujte nariadenia cirkevné, aby ste sa stali opravdivými
pokloniteľmi nášmu nebeskému Otcovi so všetkými svätými. Amen.  

 

Listina za zachovala iba v slovienskom preklade v Živote Metoda, kapitola 8. Sloviensky text listu bol spracovaný na základe gréckej predlohy, ktorá vznikla z latinského originálu. Podľa P. Ratkoša je časť textu o exkomunikácii za hanenie slovienskych liturgických kníh až neskoršou vsuvkou. Edície: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy (slovenský preklad). Bratislava 1964, s. 173.260-261; Magnae Moraviae fontes historici III. Brno 1969, s. 154-155; II (sloviensky text a český preklad). Brno 1967, s. 147-150.

(1) Michal III., byzantský cisár 842-867, roku 863 na žiadosť veľkomoravského panovníka Rastislava vyslal na Veľkú Moravu Konštantína Filozofa a Metoda.
(2) Štvrtý rímsky pápež (90-99).

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013