1.11. Opis krajín a sídiel národov strednej Európy vrátane Veľkej Moravy


pred 874

DIELO DEJINY SVETA (HISTÓRIA MUNDI) VZNIKLO ZA VLÁDY ANGLICKÉHO KRÁĽA ALFRÉDA VEĽKÉHO (87I-901)  PREPRACOVANÍM OROZIOVEJ (OROSIOVEJ) KRONIKY V ANGLOSASKOM PREKLADE. ROKU 890 DAJ ALFRÉD VEĽKÝ PÍSAŤ ANGLOSASKÚ KRONIKU (V JEJ PÍSANÍ SA POKRAČOVALO AŽ DO ROKU 1154). DIELO PREDSTAVUJE OPIS GERMÁNIE, VYPRACOVANÝ ALFRÉDOM VEĽKÝM PRI PREKLADE DEJÍN PAVLA OROSIA. DOTÝKA SA AJ POČIATKOV MOCENSKÉHO ROZMACHU KRÁĽA SVÄTOPLUKA I. OPIS, NAPRIEK STRUČNOSTI, MÁ VEĽKÝ VÝZNAM PRE POZNANIE HRANÍC VEĽKEJ MORAVY A BULHARSKA (NA TISE). TEXT K ÚZEMIU STREDNEJ EURÓPY VZNIKOL PRAVDEPODOBNE V ROKOCH 871-873 v DIELNI INFORMÁTORA, KTORÝ SA PODĽA P. RATKOŠA ZDRŽIAVAL V REGENSBURGU A KTORÝ CHÁPAL VEĽKÚ MORAVU AKO ORIENTAČNÝ STRED PRE DUNAJSKÚ KOTLINU. OPIS ZODPOVEDÁ GEOPOLITICKEJ SITUÁCII V STREDOEURÓPSKOM REGIÓNE PRED ROKOM 874, KEĎ K VEĽKEJ MORAVE NEPATRILI EŠTE VISLANSKO A ČECHY.

 

 Náhrdelník s bronzovým príveskom z 9. storočia.

Nitra. Náhrdelník s bronzovým príveskom z 9. storočia.  

 

Strieborné nušnice z 9. storočia

Bíňa. Strieborné náušnice z 9. storočia.

 

...A na západ od starých Sasov je ústie Labe a Frízsko a na severozápad odtiaľto je kraj, ktorý sa nazýva Anglicko a Zelandia i časť Dánska a na sever odtiaľ je kraj Bodrcov a na severovýchod sú Vilci, ktorých nazývajú Havelanmi a na východ stadiaľ je kraj Vendov, zvaných Suzelci a na juhovýchod trocha ďalej je Morava.

A títo Moravania majú na západ od seba Durínčanov a Čechov i časť Bavorov a na juh od nich, na druhej strane Dunaja rieky je Korutánsko, siahajúce na juh až k horám, zvaným Alpy. Do týchto istých hôr siahajú i hranice Bavorov a Švábov. Potom na východ od Korutánska z tamtej strany pustého kraja je kraj Bulharov a odtiaľ na východ Grécko. Na východ od Moravanov sídlia Vislania a na východ od nich je Dácia, kde kedysi bývali Góti.

 

Najstarší rukopis Alfrédovho diktátu pochádza z prelomu 9. a 10. storočia a nazýva sa podľa uloženia Landerdalský (Britské múzeum). Edície: Šafárik, P. J.: Slovanské starožitnosti (nemecký preklad), okres druhý. V Praze 1863 s. 708-710; Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy (slovenský preklad). Bratislava 1964, s. 142-143; Magnae Moraviae fontes historici II I (stredoveký anglický text - anglosaský a český preklad). Brno 1969, s. 336-340.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013