1.16. Život Metoda


863-886

ŽITJE MEFODIJA, RESP. METODIJA BOLO NAPÍSANÉ VO VEĽKOMORAVSKOM CIRKEVNOM UČILIŠTI, PRAVDEPODOBNE UŽ V ROKU 885, NAJNESKÔR ZAČIATKOM ROKA 886, PRETOŽE NIE SÚ V ŇOM EŠTE ŽIADNE ZMIENKY O PRENASLEDOVANÍ JEHO ŽIAKOV. JE ZREJME, ŽE NIEKTORÍ Z METODOVÝCH ŽIAKOV KLIMENT, GORAZD?), ZOSTAVOVALI TOTO DIELO EŠTE ZA JEHO ŽIVOTA. AUTOR (AUTORI) MAL K DISPOZÍCII NIELEN LATINSKÉ A GRÉCKE DOBOVÉ DIELA, SPISY KONŠTANTÍNA FILOZOFA - SV. CYRILA, ALE AJ DIELO METODA, KOREŠPONDENCIU VEĽKOMORAVSKÉHO KRÁĽOVSKÉHO (KNIEŽACIEHO) DVORCA, PREDOVŠETKÝM S PÁPEŽSKOU KURIOU A BYZANTSKOM, ALE AJ S OKOLITÝM EURÓPSKYM SVETOM. ŽLVOT METODA MÁ DÔLEŽITÚ PRAMENNÚ HODNOTU PRE NAŠE NAJSTARŠIE NÁRODNÉ DEJINY; BOL PREDLOHOU PRE NIEKTORÉ KRÁTKE LITURGICKÉ TEXTY, NAPRÍKLAD POCHVALY A PROLÓGY. J E POVAŽOVANÝ ZA APOLOGETICKÉ DIELO S PROTIFRANSKOU TENDENCIOU A NAPOKON AJ OSLOVENÍM SVÄTOPLUKA I. A VLÁDNUCEJ ZLOŽKY VEĽKOMORAVSKEJ SPOLOČNOSTI V SÚVISLOSTI S PODPOROU GORAZDA, KLIMENTA A CELÉHO DUCHOVENSTVA V SPORE S VlCHINGOM A JEHO PRÍVRŽENCAMI.

 

...V šiesty deň mesiaca apríla: Pamiatka a život blahoslaveného Otca nášho i učiteľa Metoda, arcibiskupa moravského. Požehnaj, Otče!.

V. I stalo sa v tieto dni, že Rastislav, knieža slovienske, so Svätoplukom poslali z Moravy k cisárovi Michalovi (1) a hovorili takto: Z milosrdenstva Božieho sme zdraví. A prišli k nám kresťanskí učitelia, mnohí z Vlách i Grécka a z Nemiec a učia nás rozlične, ale my Slovieni (2), prostý ľud, nemáme, kto by nás naučil pravdu a vysvetlil zmysel. A tak dobrý vladáru, pošli nám takého muža, ktorý by nás upravil k všetkej spravodlivosti. Vtedy cisár Michal hovoril k Filozofovi, Konštantínovi: Či počuješ Filozof, túto reč? Okrem teba toto iný nemôže vykonať. Na, hľa, dary mnohé, pojmi brata svojho, opáta Metoda a choď. Lebo vy ste Solúňania a Solúňania všetci čisto sloviensky rozprávajú. Teraz neopovážili sa protiviť sa ani Bohu, ani cisárovi, podľa slova apoštola Petra: Boha sa bojte, cisára ctite. Ale keď počuli veľkú reč, pohrúžili sa do modlenia aj s inými, čo boli toho samého ducha, ako aj oni. A tu zjavil Boh Filozofovi slovienske písmo a hneď zostrojil písmená, zostavil reč a vydal sa na moravskú cestu; aj Metoda vzal. I začal znova pokorne poslušný slúžiť Filozofovi a učiť s ním. A keď sa minuli tri roky, vrátili sa z Moravy, potom, čo vyučili učeníkov.

VI. Keď sa dozvedel o takých mužoch apoštolský Mikuláš (3), poslal po nich, lebo si ich želal vidieť ako anjelov Božích; požehnal ich učenie a položil slovienske evanjelium na oltár svätého Petra apoštola. I vysvätil na kňaza blahoslaveného Metoda. Boli však mnohí takí ľudia, čo hanobili slovienske knihy a hovorili: Nepatrí sa nijakému národu mať svoje písmená okrem Hebrejcov, Grékov a Latincov, podľa Pilátovho nápisu, ktorý na kríž Pánov napísal. Tých nazval apoštolský

 Rekonštrukcia veľkomoravského dvorca z 2. polovice 9. storočia.

Ducové.
Rekonštrukcia veľkomoravského dvorca z 2. polovice 9. storočia.

 

pilátnikmi a trojrečovcami a zavrhol, odsúdil a rozkázal istému biskupovi, ktorý mal tú istú chorobu, vysvätiť z učeníkov slovienskych troch na kňazov a dvoch na anagnostov (: lektorov:).

VII. Po mnohých dňoch, keď Filozof odoberal sa na súd, povedal Metodovi, bratovi svojmu: Hľa, brat, boli sme iba záprahom, čo ťahal jednu brázdu, ja na oranici padám, deň svoj som skončil. Ale ty miluješ veľmi horu (4), jednako neopúšťaj pre horu svoje učiteľstvo, lebo čím môžeš byť skorej spasený?

XVII. Takto všetky obvinenia odvrátil na všetkých stranách a ústa mnohovravným zavrel, beh zavŕšil, vieru zachoval a očakával veniec spravodlivosti. A pretože sa ľúbil Bohu, stal sa jeho miláčikom. Približovať sa začal čas prijať pokoj od strastí a mzdu za mnohé roboty. I opýtali sa ho a hovorili: Koho čuješ, otče a učiteľu ctihodný, z učeníkov svojich, aby v učiteľstve tebe nástupcom bol? I ukázal im na jedného zo známych učeníkov svojich, nazývaného Gorazdom a povedal: Tento je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný. To buď Božia vôľa, i vaša láska, ako i moja. A keď sa zišiel v Kvetnú nedeľu všetok ľud, vošiel do chrámu, hoci zoslabený, kázal požehnať cisára i knieža i duchovenstvo i všetok ľud. A hovoril: Strážte ma, deti, do tretieho dňa; ako sa to aj stalo. Keď svitol tretí deň, povedal potom: Do rúk tvojich Pane dušu svoju odovzdávam. Na rukách kňazských spočinul šiesteho dňa mesiaca apríla, v tretej indikcii roku 6939 od stvorenia sveta (:6. apríla 885:). Keď ho učeníci jeho opatrili, vzdali mu dôstojné pocty, službu cirkevnú vykonali po latinsky i grécky a po sloviensky a uložili ho do hlavného chrámu. A bol priradený k otcom svojim i patriarchom i prorokom apoštolom, učiteľom, mučeníkom. Ľudia však, nesčíselný, zídený národ, odprevádzali ho so sviecami, oplakávali dobrého učiteľa a pastiera, mužské pohlavie i ženské, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i rabi (:sluhovia:), vdovice i siroty, cudzinci i tuzemci, neduživí i zdraví, všetci, lebo všetkým bol všetko, aby získal všetkých. Ty však, z výše, svätá a ctihodná hlava, buď modlitbami svojimi na nás, roztúžených po Tebe, zbavuj od všelijakého nebezpečenstva učeníkov svojich a náuku rozširuj i herézu prenasleduj, aby sme si, keď budeme žiť tu dôstojne podľa povolania svojho, stali s Tebou, tvoje stádo, po pravej strane Krista Boha nášho a prijali od neho večný život. Lebo toho je sláva i česť na veky vekov. Amen.

 

Život Metoda sa zachoval v ôsmich odpisoch ruskej redakcie, najstarší a najvzácnejší pochádza z 12.-13. storočia, uložený v Uspenskom kláštore v Moskve. Edície: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy (slovenskýpreklad). Bratislava 1964, s. 254-267; Magnae Moraviae fontes historici II (sloviensky text a český preklad). Brno 1967, s. 135-163.

(1) Michal III., byzantský cisár 842-867.
(
2) Dobové pomenovanie Slovákov, Moravanov a iných etník (národov) v Dunajskej kotline av Karpatoch.
(3) Pápež Mikuláš I. (858-867). Včase, ked prišli Konštantín Filozof a Metod so svojím sprievodom do Ríma, bol už nebohý, pápežom bol Hadrián II. (od 14.
decembra 867).
(
4) Narážka na život v kláštore na Olympe.

 

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013