1.19. Životopisec Nauma o zániku Veľkej Moravy


916-927


NAUM (?-910 OCHRID, MACEDÓNSKO), ŽIAK METODA, PO VYHNANÍ Z VEĽKEJ MORAVY (POROVNAJ DOKUMENT ČÍSLO 15) PÔSOBIL SPOLU S KLIMENTOM OCHRIDSKÝM C894-916 VELICKÝ BISKUP) V PRESLÁVI, SÍDLE BULHARSKÉHO CÁRA SIMEONA, 893-900 STÁL NA ČELE HLAHOLSKEJ ŠKOLY v )CHRIDE. SPOLU S KLIMENTOM OCHRIDSKÝM ŠÍRILI VEĽKOMORAVSKÚ KULTÚRNU TRADÍCIU. PRED ROKOM 927 NEZNÁMY AUTOR NAPÍSAL JEHO ŽIVOTOPIS - ŽITIJE NAUMA, V KTOROM PODĽA SÚDOBÝCH SPRÁV A VEDOMOSTÍ HOVORÍ AJ O OBDOBÍ ZÁNIKU VEĽKEJ MORAVY (OKOLO ROKU 906) .

 

...A Moravská zem, ako predpovedal svätý Metod, arcibiskup, za bezzákonia pre diela ich i herézy a za vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré prijali od heretikov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijala od Boha. Nie po mnohých rokoch prišli Uhri (1), peónsky (2) národ, a poplienili zem ich a spustošili ju. Ktorých však nepoplienili Uhri, tí do Bulharska bežali. A zostala zem ich pustá Uhrom v moc...  

Šperky z 10.-11. storočia
Ducové. Šperky z 10.-11. storočia.

 

Historické a literárne dielo Žitije Nauma sa zachovalo v troch odpisoch z 15.-16. storočia, najčastejšie sa používa jeho srbská redakcia z 15. storočia. Edície: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy (slovenský preklad). Bratislava 1964, s. 288-290; Magnae Moraviae fontes historici II (srbský text a český preklad). Brno 1967, s. 178-179.

(1) Dobový spoločný názov pre nomádske kmene (porovnaj dokument číslo 9), predkov neskorších Maďarov.
(2) Peónsky = panónsky, geografické označenie podľa územia bývakj rímskej provincie Panónie, od 4.-6. stor. obývanej Slovanmi.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013