1. Literatúra


AVKNARIUS, A.: K otázke polohy a vzniku Samovej ríše. Historické štúdie 13. Bratislava, 1968, s. 177-200.
AVENARÍUS, A.: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v V1-X1I . storočí (K problému recepcie a transformácie). Bratislava 1992.
BEŇKO, J.: StarýTuriec. Martin 1996, s. 26-36.
BIALEKOVÁ, D.: Slovanské obdobie. Slovenská archeológia 28. Nitra 1980, s. 213-228.
BIRNBAUM, H.: Gdzie ležalo centrum panstva Marovskiego? (Where was the Central of the Moravian State?). XI. medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava 1993, s. 103 -104.
BOBA, L: Moravia's History reconsidered. A Reinterpretation of Mediaeval Sources. Hagne 1971.
BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Staroslovanské obdobie. Pravek východného Slovenska. Košice 1966, s. 211-249.
ČILINSKÁ, Z.: Slovania a avarský kaganát. Bratislava 1992.
ČAPLOVIČ, D.: Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava 1998.
DEKAN, J.: Veľká Morava - doba a umenie. Bratislava 1976.
DORUĽA, J.: Tri kapitoly zo života slov. Bratislava 1993, s. 7-23.
DVORNÍK, F.: The Slavs. Boston 1956.
DVORNÍK, F.: Byzantská misie u Slovanu. Praha 1970.
EGGRRS, M.: Das „Grossmährische Reich". Realität oder Fiktion? Monographien zur Geschichte des Mittelalters. Stuttgart 1995.
FRIESINGER, H.: Die Slawen in Niederósterreich. Wien 1978.
FURMÁNEK, V.-RUTTKAY, A.-ŠIŠKA, S.: Dejiny dávnovekého Slovenska. Bratislava 1991, s. 89-103.
FUSEK, G.: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra 1994.
GIMBUTAS, M.: The Slavs. London 1971.
GYÓRFFY, GY.: Die Erinnerung an das Groíšmährische Furstentum in den mittelalterlichen Úbcrlieferungen Ungarns. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 17. Budapest 1965.
HAVI.ÍK, L. E.: Veľká Morava a srfedoevropští Slované. Praha 1964.
HAVLÍK, I.. F..: Kronika o Velké Morave. Brno 1993.
CHROPOVSKÝ, B.: Slovensko na úsvite dejín. Bratislava 1970.
CHROPOVSKÝ, B.: K etnogenéze Slovákov. Historický časopis 30, 1982, s. 19-27.
CHROPOVSKÝ, B.: Slované. Historický, politický a kultúrni vývoj a význam. Praha 1989.
KRAJČOVIČ, R.: Jazyk na Veľkej Morave a jeho kontinuita so slovenčinou. Historický časopis 33,1985, s. 293-303.
KUČERA, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
KUČERA, M.: Postavy veľkomoravskej histórie. Martin 1986.
LABUDA, G.: Pierwsze panstvo slowianskie. Panstwo Samona. La premiér état sláve. État de Samon. Poznaň 1948.
I.ACKO, M.: Sv. Cyril a Metod. Rím 1969.
MAČAI.A, P.: Etnogenéza Slovanov v archeológii. Košice 1995.
MARSINA, R.: Diplomatické písomnosti k dejinám Veľkej Moravy a ich pramenná hodnota. Historický časopis 33,1985, s. 224-239.
MARSINA, R.: Metodov boj. Bratislava 1985.
MARSINA, R.: Kristianizácia Maďarov a Uhorska medzi výcho­dom a západom. Historický časopis 40,1992, s. 409-421.
MARSINA, R.: Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 9. do polovice 13. storočia. Historický časopis 41,1993, s. 529-545.
MARSINA, R.: O začiatkoch slovenských dejín. Historický zborník MSG. Martin 1996, s. 17-29.
NOVÁK, Ľ.: Vznik Slovanov a ich jazyka. In: Slavica Slovaca 19. Bratislava 1984, s. 209-232. O počiatkoch slovenských dejín, Bratislava 1965.
PAULÍNY, E.: Slovesnosť a kultúrny jazyk na Veľkej Morave. Bratislava 1964.
PAULÍNY, E.-ONDRUŠ, Š.: Život a dielo Metoda prvoučiteľa národa slovienskeho. Bratislava 1985.
PLACHÁ, V.-HLAVICOVÁ, J.-KELLER, L: Slovanský Devín. Bratislava 1990.
RAPANT, D.: Pribinov nitriansky kostolík (Pre koho bol stavaný?). Elán 12. Bratislava 1941-1942.
RAPANT, D.: K otázke pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Historický sborník MS 3. Martin 1945, s. 270-276.
RAPANT, D.: Slováci v dejinách. Retrospektíva a perspektívy (príspevok k filozofii a zmyslu slovenských dejín). Slovenské pohľady na literatúru a umenie 83, č. 4. Bratislava 1967, s. 28-38.
RATKOŠ, P.: Sv. Cyril a Metod. Počiatky kresťanstva u Slovákov. Bratislava 1947.
RATKOŠ, P.: Civitas Dovina - Slovenský Devín. Historický časopis 18,1970, s. 337-347.
RATKOŠ, P.: Christianizácia Veľkej Moravy pred misiou Cyrila a Metoda. Historický časopis 19,1971, s. 71-83.
RATKOŠ, P.: Veľkomoravské legendy a povesti. Bratislava 1977.
RATKOŠ, P.: Vzťahy naddunajských Slovanov a starých Maďarov v rokoch 881-1018. Historický časopis 35,1987, s. 801-818.
RATKOŠ, P.: Slovensko v dobe veľkomoravskej. Košice 1988.
RUTTKAY, A.: Štruktúra osídlenia a dejiny územia Slovenska vo včasnom stredoveku (Príspevok k 1100. výročiu smrti Metoda). Študijné zvesti AÚ SAV 21. Nitra 1985, s. 5-25.
RUTTKAY, A.: Slovensko v 5.-10. storočí - náčrt dejín a pramene pre poznanie vojenstva. Vojenské dejiny Slovenska I. Bratislava 1994, s. 56-101.
Sós, Cs. Á.: Die slawische Bevólkerung Westungarns im 9. Jahrhundert. Múnchen 1973.
STANISLAV, J.: Zo štúdií slovanských osobných mien v Evanjelistári cividalskom. Slávia 18. Praha 1947, s. 87-100.
STANISLAV, J.: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch. Martin 1950.
STEINHÚBEL, J.: Veľkomoravské územie v severovýchodnom Zadunajskú. Bratislava 1995.
ŠALKOVSKÝ, P.: K vývoju a štruktúre osídlenia v dobe slovanskej na Slovensku. Slovenská archeológia 36. Nitra 1988, s. 379-414.
ŠTF.FANOVIČOVÁ, T.: Osudy starých Slovanov. Bratislava 1989.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Slovanská Bratislava. Najstaršie dejiny. Bratislava 1993, s. 275-325.
TRUBAČOV, O. N.: Starí Slovania na Dunaji. Slovenské pohľady 4. Bratislava 1994, s. 113-117.
TŔEŠTÍK, D.: Počátky Pŕemyslovcu. Vstup Čechú do déjin (530-935). Praha 1997, s. 263-347.
VARSIK, B.: Kontinuita medzi veľkomoravskými Slovienmi a stredovekými severouhorskými Slovanmi (Slovákmi). Bratislava 1994.
VAŠICA, J.: Literárni pamáfky epochy velkomoravské 863-885. Praha 1996.
VAVŔÍNEK, V.: Cirkevní misie v dejinách Velké Moravy. Praha 1963.
VAVŔÍNEK, V: Staroslovenské životy Konštantína a Metodéje. Praha 1963.
Velká Morava a počátky československé štátnosti. Praha-Bratislava 1985,
WOLPRAM, H.: Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Wien-Koln-Graz 1979.
WOLFRAM, H.: Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Ósterreichs vor seiner Enstehung 378-907. Wien 1987.
WOLFRAM, H.: Ljudevit und Priwina: ein institutioneller Vergleich. Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.-10. Jahrhundert. Nitra 1984, s. 291-296. '
WOLFRAM, H.-DAIM, F.: Die Vólker an der mitderen und unteren Donau im ŕunften and sechsten Jahrhundert. Wien 1980.
Významné slovanské náleziská na Slovensku, Bratislava 1978.
ZAGIBA, F.: Das Geistesleben der Slawen im friihen Mittelalter. Wien-Kôln-Graz 1971.

Nomokánon (verkomoravský právny poriadok).
Nomokánon (verkomoravský právny poriadok).  

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013