Hľadanie súčasnosti – Slovenská literatúra začiatku 21. storočia


(27. 02. 2015)
 • Aká je súčasná slovenská literatúra?

  Obálka knihy Hľadanie súčasnosti - Slovenská literatúra začiatku 21. storočia

  Šestica generačne blízkych literárnych vedcov – Karol Csiba, Michal Jareš, Radoslav Passia, Veronika Rácová, Ľubica Schmarcová a Ivana Taranenková – sa podujala na hľadať odpovede na túto otázku. Sami označujú toto hľadanie za rizikové. Nehľadajú vrcholky medzi najsúčasnejšími dielami prózy a poézie, ktoré vznikli po roku 2000, pokúšajú sa čitateľom priblížiť, čím ich môžu osloviť, naznačiť základnú orientáciu v myslení autorov o súčasnosti a zachytiť pohyby v súčasnom literárnom živote.

   

   

  Povedali o publikácii Hľadanie súčastnosti


  Náš pohľad na poéziu a prózu na prahu 21. storočia vychádzal z predpokladu, že súčasnú literárnu situáciu necharakterizuje iba plynulé nadväzovanie, ale aj postupné a nevyhrotené prehodnocovanie starších impulzov. Jednou z dôležitých čŕt slovenskej literatúry po roku 2000 je sústredenie sa na otázky subjektu, jeho identity a pamäti, ako aj reflexia tohto subjektu umiestneného do konkrétneho času a priestoru.

  Autori v závere

   

  Práca poskytuje základné a relevantné informácie o súčasnej slovenskej próze a poézii, je spoľahlivým uvedením do literárnej situácie dneška. Jej adresátom bude záujemca o hlbšie, odborne fundované poznanie - predovšetkým učiteľa študent literatúry, ale aj každý, kto má ambíciu aktívne (publikačne, diskusne, kriticky...) vstúpiť do priestoru aktuálnej slovesnej tvorby.

  Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

   

  Publikácia sa vyznačuje informačnou sýtosťou, stojí na koncepčnej iniciatíve a primerane pracuje aj s hodnotiacim prístupom. Pokiaľ ide o opisno-interpretačné pasáže týkajúce sa konkrétnych diel, text zodpovedá nárokom na erudované, voči svojmu predmetu korektné a pre čitateľa zrozumiteľné dielo. Kniha má všetky predpoklady stať sa užitočným materiálom pre užší aj širší okruh záujemcov o našu aktuálnu umeleckú literatúru a predstavuje aj potrebný príspevok do odbornej diskusie o určujúcich tendenciách slovenskej prózy a poézie na prelome storočí a zvlášť po roku 2000.

  Doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

   

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013