2.22. Mravné ponaučenia uhorského kráľa Štefana I. pre svojho syna kráľoviča Imricha o jazykovej a národnostnej tolerancii


(1013-1015 alebo 1024)

UHORSKÉ KRÁĽOVSTVO BOLO OD SVOJHO VZNIKU VIACNÁRODNÝM ŠTÁTOM. JEHO NÁRODNOSTNÚ PESTROSŤ EŠTE ZVÝŠILI CUDZÍ HOSTIA, KTORÍ SA PRISŤAHOVALI DO UHORSKA, VSTÚPILI DO SLUŽIEB PANOVNÍKA A POTOM TU ZVÄČŠA ZOSTALI AJ NATRVALO. PRETO V KNIHE MRAVNÝCH PONAUČENÍ, KTORÉ SÚ PRÍKLADOM DOBOVEJ LITERATÚRY, TZV. PANOVNÍCKYCH ZRKADIEL, UPOZORŇUJÚCICH VLÁDCOV NIELEN NA ICH PRÁVA, ALE NAJMÄ NA ICH POVINNOSTI, OTEC KRÁĽ VYZÝVA SVOJHO SYNA, OKREM INÉHO, ABY REŠPEKTOVAL REČ A ZVYKY HOSTÍ, ČO SA VŠEOBECNE POKLADÁ ZA PREJAV TOLERANTNOSTI NIELEN K HOSŤOM Z CUDZINY, ALE AJ K PÔVODNÉMU DOMÁCEMU OBYVATEĽSTVU, KTORÉ AJ PO ZAUJATÍ KARPATSKO-DUNAJSKEJ KOTLINY NOMADSKYMI KMEŇMI, PREDKAMI NESKORŠÍCH MAĎAROV (POROVNAJ DOKUMENT ČÍSLO 9 A19) ZOSTALO VO SVOJICH STARÝCH SÍDLACH A JEHO ÚZEMIE SA STALO SÚČASŤOU UHORSKÉHO KRÁĽOVSTVA.

 

Zakladanie kostola
Zakladanie kostola
(Viedenská maľovaná kronika).

 

...Hostia prichádzajú z rozličných krajín a končín, prinášajú so sebou aj rozličné jazyky a zvyky, rozličné vedomosti a zbrane a to všetko okrášlúje a povyšuje kráľovský trón a súčasne zastrašuje spupnosť cudzincov. Veď kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké.

Preto Ti, môj milý syn, nariaďujem, aby si prichádzajúcim ochotne poskytoval zaopatrenie, aby si ich dôstojne prijímal, aby zotrvávali radšej pri Tebe ako kdekoľvek inde. Keby si sa totiž usiloval rozboriť to, čo som ja vybudoval, alebo zmenšiť to, čo som ja zhromaždil, Tvoje kráľovstvo iste utrpí veľkú škodu...

 

Krajinská Széchényiho knižnica v Budapešti, Thuróczyho kódex z konca 15. storočia, najstaršie po latinsky písané zachovanie textu. Edícia: Szentpétery, E.: Scriptores rerum Hungaricarum II. Budapestini 1938, s. 611-627.

 

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013