Festival TRANSFER


english version


Medzinárodný festival literatúry a umenia TRANSFER
Literatúra a gastronómia
15. – 18. októbra 2015
BUDAPEŠŤ – Petőfiho literárne múzeum

Ôsmy ročník festivalu TRANSFER sa zameriava na vzťah súčasnej literatúry a gastronómie a skúma, akú úlohu má jedlo a gastronómia v dnešných literárnych dielach a v každodennom živote.

Podujatia festivalu TRANSFER 2015, diskusie za okrúhlym stolom, debaty, prednášky, literárne čítania, knižné premiéry či iné verejné diskusie, poskytnú priestor preskúmať súvislosti medzi gastronómiou a literatúrou a zároveň spoznať spisovateľov, ale aj expertov z oblasti gastronómie. Sprievodné multidisciplinárne akcie od koncertov po prechádzky mestom ponúknu nové, vzrušujúce prístupy k téme.

Cieľom festivalu TRANSFER je rozvinúť dialóg s publikom cez pestrú a atraktívnu paletu podujatí. Podporujeme kultúru interdisciplinárnej komunikácie zdôrazňovaním súvislostí medzi rôznymi formami umenia. Vyzdvihujeme podobnosti v ich súčasnom smerovaní a najnaliehavejších otázkach. Účastníci festivalu TRANSFER by mali reflektovať úlohu kultúry v našom živote ako aj vyvolávať jej reflexiu.

www.transzferfeszt.blog.hu

Celý program už čoskoro.


TRANSFER International Literary and Arts Festival
Literature and Gastronomy
15-18/10/2015
BUDAPEST – Petőfi Literary Museum


The 8th edition of TRANSFER Festival focuses on the relationship between contemporary literature and gastronomy, examining what roles food and gastronomy play in literary works today as well as in our everyday lives.

TRANSFER 2015 main events – round table discussions, talks, lectures, literary readings, book launches, public debates - explore the connections between gastronomy and literature, introduce authors and experts, while multidisciplinary events from concerts to city walks bring exciting new approaches.

TRANSFER aims at entering into a conversation with its audience through a colourful and engaging series of events. We promote a culture of interdisciplinary dialogue through highlighting interrelations between art forms and similarities in their current trends and most urging questions. TRANSFER participants reflect on and provoke reflection on the role of culture in our life.

www.transzferfeszt.blog.hu

Full programme coming soon.


Hlavný garant / Supporter:
Visegrad Fund logoInternational Visegrad Fund

 

Partneri / Partners:
Institut uměni – Divadelní ústav / Arts and Theatre Institute, Prague
Literárne informačné centrum / Centre for Information on Literature, Bratislava
Stowarzyszenie Willa Decjusza / The Villa Decius Association, Krakow
Petőfi Irodalmi Múzeum / Petőfi Literary Museum, Budapest