Medziriadky 2017


(31. 03. 2017 - 31. 03. 2017, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

   

  Vekové kategórie pre poéziu a prózu sú:

  1. žiaci základných škôl 5. – 9. ročník
  2. študenti stredných škôl
  3. študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov (nar. od 1.8.1991)

  Dramatický text sa hodnotí bez vekového členenia.

  Súťažné práce musia byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:

  • poézia - 3 až 5 básní
  • próza - maximálne 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier = približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie)
  • dramatický text - bez obmedzenia

  Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

  Pred zaslaním príspevku prosím vyplňte online prihlášku na adrese www.medziriadky.sk/prihlaska/.

  Súťažný príspevok treba zaslať na e-mailovú adresu sutaz@medziriadky.sk vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word). Súbor pomenujte menom účastníka. Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, prosím zašlite príspevok každého v osobitnom súbore. Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené. Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. V opačnom prípade nás, prosím, kontaktujte.

  Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, vyplňte v prihláške svedomito e-mailový kontakt na súťažiaceho.

  Z prijatých príspevkov budú pred postúpením porote odstránené údaje súťažiaceho.

  Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením v zborníku súťaže, v médiách a na stránke súťaže. O uverejnení ho budeme informovať.

  Harmonogram súťaže:

  Vyhlásenie súťaže: 6.2.2017
  Uzávierka súťaže: 31.3.2017
  Zaslanie pozvánok oceneným autorom najneskôr do 10.7.2017

  Ocenení autori budú pozvaní na letný literárny workshop, na ktorom prebehne vyhlásenie výsledkov.  Uskutoční sa 18. - 24. augusta 2017 v rekreačnej oblasti Duchonka.

  Súťažné príspevky vyhodnotí porota v zložení:

  • Petr Borkovec – básnik, prekladateľ, publicista, editor vydavateľstva Fra
  • Miroslav Dacho – divadelný dramaturg, vysokoškolský pedagóg
  • Mária Ferenčuhová – poetka, prekladateľka, filmová teoretička a vysokoškolská pedagogička
  • Eva Kollárová – poetka a textárka, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu
  • Peter Karpinský – prozaik, jazykovedec, vysokoškolský pedagóg
  • Mária Modrovich – spisovateľka a publicistka
  • Marta Součková – literárna kritička, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenského jazyka a kultúry
  • Matej Thomka – autor, pedagóg, organizátor literárneho života

  Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii na stránke www.medziriadky.sk.

  Kontakt: sutaz@medziriadky.sk alebo 0915 503 327.

  Medziriadky | Literárna súťaž a sústredenie | +421 902 463 749 |