O Cenu Jána Červeňa 2017


(30. 04. 2017 - 30. 04. 2017, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Matica slovenská
  Slovenský literárny ústav MS, Martin
  Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

  vyhlasujú 4. ročník

  literárnej súťaže pre mladých básnikov a prozaikov

  O Cenu Jána Červeňa 2017

  Literárna súťaž je určená talentovaným autorom (básnikom a prozaikom) do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi píšucimi po slovensky, ktorí ešte knižne nepublikovali. 
  Mladí básnici a prozaici môžu do súťaže zasielať svoje práce – ucelené rukopisy (zbierky básní, poviedok, novely, romány, rozprávky a pod.) v elektronickom editovateľnom formáte (doc., docx., rtf...) na adresu: zuzana.bukovenova@matica.sk s označením v predmete správy: „O Cenu Jána Červeňa 2017“.
  Rozsah rukopisu by nemal presiahnuť nasledovný počet normovaných strán: 60 s. (poézia), 150 s. (próza).
  Uzávierka je 30. apríla 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne v júni, v rámci podujatia Slovesná jar 2017. 
  Zaslané texty bude čítať porota zložená zo slovenských básnikov, prozaikov a literárnych teoretikov a odporučí udeliť 3 prémie a 1 hlavnú cenu.
  Laureát Ceny Jána Červeňa bude odmenený finančnou cenou a taktiež vydaním vlastnej debutovej knihy vo Vydavateľstve MS v Martine.