Literárny Lučenec 2017


(30. 09. 2017, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Novohradská knižnica v Lučenci
 • Viac o podujatí

  Celoštátna literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: I. kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií, II. kategória: stredné školy, III. kategória: dospelí.

  Vyhlasovatelia súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Mesto Lučenec

  Uzávierka súťaže: 30. septembra 2017

  Vyhlásenie výsledkov:22. november 2017

  Príspevky zasielajte na adresu:

  Mgr. Monika Šatarová, Novohradská knižnica, J. Kármána č. 2, 984 01 Lučenec

  e-mail:    literarny.lucenec@nklc.sk

  Tel.: +421 47/4326369 

   

  PROPOZÍCIE XI. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE VO VLASTNEJ TVORBE LITERÁRNY LUČENEC 2016

  Poslanie a cieľ súťaže

  Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2.10.1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

  Zásady súťaže

  1. Vekové kategórie súťaže
   1. Kategória: 5. - 9. ročník základných skôl a osemročných gymnázií
   2. Kategória: stredné školy
   3. Kategória: dospelí
  2. Literárne formy súťaže:
   • Poézia
   • Próza
  3. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené.
  4. Jeden súťažiaci môže zaslať najviac 2 práce.
  5. Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách poštou, ako aj e-mailom s uvedením týchto údajov: 
   • názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, kontaktné číslo/e-mail a u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora
  6. Maximálny rozsah prác:
   • Poézia: 3-5 básní
   • Próza: 3 strany, maximálne 5 strán formátu A4
  7. Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie
  8. Súťažné práce hodnotí odborná porota
  9. Cestovné výdavky sú hradené oceneným súťažiacim vo všetkých kategóriách súťaže. Cestovné výdavky sú hradené doprovodu (1 osoba) súťažiacich len v kategórii: kategória 5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií. 
  10. Cestovné náklady pre ocenených účastníkov resp. ich doprovodu budú preplatené na základe predložených platných cestovných lístkov verejnej hromadnej dopravy, resp. preplatenie nákladov na prepravu prostredníctvom osobného dopravného prostriedku vo výške spotreby PHM uvedenom v technickom preukaze.
  11. Termín zaslania prác je do 30. 09. 2017 na adresu:
  12. Mgr. Monika Šatarová
  13. Novohradská knižnica
   • Adresa: J. Kármána 2, 984 01  Lučenec
   • Tel.: +421 47/4326369
   • e-mail:
  14. Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
  15. Pri zasielaní prác vás žiadame o prípadný váš súhlas s uverejnením vybraných súťažných prác na web stránke Novohradskej knižnice, respektíve zborníku.