Literárny salón Trnava 2017


(20. 08. 2017)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Literárny salón Trnava je neanonymná literárna súťaž pre začínajúcich autorov v tvorbe poézie a prózy. Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí  s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz  neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže. Súťaží sa v troch kategóriách: od 15 – 20 rokov; od 21 – 40 rokov; nad 40 rokov.

  Vyhlasovatelia:Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

  Termín uzávierky: 20. august 2017

  Propozície

  Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

        vyhlasujú

  literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

   LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2017

  Kategórie:                                   

  - poézia

  - próza                                         

  Vekové kategórie:

  1. kategória: od 15 – 20 rokov

  2. kategória: od 21 – 40 rokov

  3. kategória: nad 40 rokov

  Pravidlá súťaže:

  1)      Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí  s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz  neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže.

  2)      Téma prác je ľubovoľná (vítané sú práce zamerané na súčasnosť)

  3)      Každý autor môže zaslať práce do obidvoch kategórií súťaže – najviac 5 básní, 2 prózy.

             Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5  normostrán (1normostrana=1800 znakov s medzerami).

  4)      Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať: meno, priezvisko,  kontaktné údaje

             (adresa, telefón, e-mail) a vek autora

  5)      Súťažné práce je potrebné poslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu:

             Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, pošt. prieč. 29,  Rázusova 1, 918 20 Trnava

             V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2017

  6)      Zároveň je súťažiaci povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: . Do predmetu treba vpísať: LITERÁRNY  SALÓN.

  7)      Uzávierka súťaže je 20. augusta 2017. Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2017. Autori  víťazných prác budú pozvaní poštou, resp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke knižnice

  8)      V obidvoch kategóriách budú udelené po 3 ceny pre každú vekovú kategóriu.  Súčasťou ceny je diplom a vecná odmena. Organizátori  ocenia zvláštnou cenou literárnu prácu na tému: Rok Jozefa Miloslava Hurbana

  9)      Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov: Zlata Matláková, Alexander Halvoník, Radoslav Matejov 

  10)   Každá kategória bude hodnotená samostatne

  11)   Porota môže niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť

  12)   Rukopisy prác sa nevracajú ani na vyžiadanie autorov

  13)   Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením po náležitom  zredigovaní v zborníku súťaže, v médiách a na stránke organizátora súťaže

  14)   Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782,

  e-mail: bjakubacova@kniznicatrnava.sk