DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2017


(22. 11. 2017, 10:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina
 • Viac o podujatí

   

  DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2017

  X. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre deti

  Propozície  Vyhlasovateľ:

  Žilinský samosprávny kraj

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline


  Organizátor:

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline


  Spoluorganizátor:

  Mesto Žilina


  Termín konania: 22. november 2017 o 10.00 h


  Miesto a čas konania: Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina


  Poslanie:

  Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.


  Podmienky súťaže (zásady účasti):

  Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a literárnych krúžkov vo veku

  od 8 do 13 rokov.

  Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 na každú rozprávku. Práce sa zasielajú v 4 kópiách v tlačenej forme a takisto aj v elektronickej podobe (word), víťazné práce sú publikované v zborníku.

  Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje o autorovi sa uvádzajú v priloženej prihláške.


  Kategórie:

  Súťaž je vypísaná v kategórii rozprávka nasledovne:

  I. kategória: žiaci vo veku 8 - 10 rokov

  II. kategória: žiaci vo veku 11 – 13 rokov


  Termín zaslania záväznej prihlášky:

  Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do

  6. októbra 2017


  - osobne

  • na poštovú adresu:

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline

  Horný val č. 20, 011 82 Žilina

  - na e-mailovú adresu :
  Prihlášky zaslané po 6. októbri 2017 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.


  Odborná hodnotiaca porota:

  Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.


  Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

  Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o umiestnení autorov rozhodne odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii (1., 2., 3. miesto), prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom a vecnú cenu. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá Krajské kultúrne stredisko v Žiline.


  Výsledky súťaže:

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 22. novembra 2017 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.


  Finančné zabezpečenie:

  Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestu osobným automobilom nepreplácame.
  Kontakt - bližšie informácie:

  Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline

  041/56 25 956

  vsvetkovska@vuczilina.sk

  www.krkszilina.sk  Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia