O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2017


(11. 10. 2017, 10:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina
 • Viac o podujatí

   

  O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2017

  XXV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže  Vyhlasovateľ:

  Žilinský samosprávny kraj

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline


  Organizátor:

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline


  Spoluorganizátor:

  Mesto Žilina


  Termín konania: 11. október 2017 o 10.00 h


  Miesto konania: Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina


  Poslanie:

  Súťaž O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je to podmienkou).

  Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi

  a organizátormi.


  Podmienky súťaže (zásady účasti):

  Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (do toho nezarátavame publikáciu pracovných zošitov, brožúrok a pod.)

  Súťažiaci môžu zaslať najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4 (1 strana - max. 30 riadkov ) a najviac 7 poetických útvarov - každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách, v tlačenej forme a taktiež aj v elektronickej podobe (word). Víťazné práce budú publikované v zborníku.

  Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané. Potrebné údaje sa uvádzajú v priloženej prihláške.


  Kategórie:

  Súťaž je vyhlásená v dvoch  kategóriách:

  - poézia a próza s ľubovoľnou tematikou

  - poézia a próza pre deti a mládež


  Termín zaslania záväznej prihlášky:

  Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr

  do 20. augusta 2017

  - osobne,

  • na poštovú adresu:

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline

  Horný  val č.20, 011 82 Žilina

  - na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk


  Prihlášky zaslané po 20. auguste 2017 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.


  Odborná hodnotiaca porota:

  Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.


  Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

  Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o ocenení autorov rozhodne odborná porota. Súťažné práce hodnotia členovia poroty anonymne. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení autorov najzaujímavejších prác.

  V každej kategórii môžu byť ocenené práce troch autorov (1., 2., 3.) miesto, ktorí získajú diplom, zborník a vecnú cenu. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení jednotlivých autorov za špeciálny atribút, alebo sa udelia čestné uznania.

  Víťaz získa hlavnú cenu súťaže - DÚHOVÚ LAMPU a finančnú odmenu v hodnote 60 €.


  Výsledky súťaže:

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 11. októbra 2017 o 10.00 h na Radnici mesta Žilina.


  Finančné zabezpečenie:

  Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého platného jednosmerného cestovného lístka. Dopravu osobným vozidlom preplácame na základe doloženia fotokópie technického preukazu a potvrdenky o zakúpení PHM (postačí 1-5 litrov) max. 3 dni pred podujatím z miesta odchodu.

  Kontakt - bližšie informácie:

  Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline

  041/56 25 956

  vsvetkovska@vuczilina.sk
  Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia