Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017


(15. 01. 2018)
 •  

  Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4  ods. 1 a  ods. 7  Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia a jeho dodatku vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len „cena“).

  Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

  a)      cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi),

  b)      cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,

  c)      cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,

  d)     cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,

  e)      cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,

  f)       cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,

  g)      cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia,

  h)      cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia.

  Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny.

  Termín na predloženie návrhov:      najneskôr do 15. januára 2018

  Adresa na predkladanie návrhov:    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

                                                      sekcia umenia a štátneho jazyka

                                                      Námestie SNP č. 33

                                                      813 31  Bratislava

  Ďalšie informácie – formulár aj štatút ceny (+ dodatok) a zoznam doterajších držiteľov ocenenia je zverejnený na:

  http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie-29c.html