O Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2017/2018


(15. 03. 2018 - 15. 03. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie so zahraničnou účasťou
 • Viac o podujatí

  Propozície jubilejného XX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2017/2018

  Literárny klub BERNOLÁK pri  Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka KULTÚRA v Bratislave

  v y h l a s u j ú jubilejný

  XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2017/2018

  Základné delenie : poézia a próza

  Súťažné kategórie : I. kategória žiaci a študenti do 15 rokov

  II. kategória od 16 do 30 rokov

  III. kategória od 31 rokov vyššie

  Podmienky súťaže :

  Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie je anonymná, práce sa nevracajú. Zaslať možno 5 básní, alebo krátke prózy v maxim. rozsahu 5 strán, t.j. 150 riadkov. Práce je potrebné zaslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej jednej časti v pravom hornom rohu uviesť presné údaje: meno, priezvisko, adresu, vek, kategóriu (poézia, próza). Taktiež treba na vrchnom liste uviesť obsah: názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný list označiť v pravom hornom rohu menom autora.

  Uzávierka prác je do 15. marca 2018

  Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu: Miestny odbor Matice slovenskej, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava ( v DJP). Bližšie informácie na čísle 0905/852788

  U p o z o r n e n i e :

  Práce po uzávierke nebudú do súťaže prijaté. Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, nebudú hodnotené. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v regionálnych periodikách, v  Slovenských národných novinách, dvojtýždenníku KULTÚRA, ako aj matičnej webovej stránke. Predpokladaný dátum vyhodnotenie súťaže je máj 2018. Na vyhodnotenie sú pozývaní iba ocenení účastníci.

  Niekoľko slov za organizátorov :

  Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich ročníkov sa prihlásili autori zo Slovenska, z Talianska, Španielska, Francúzska, Čiech , z Kanady, či Austrálie. Tešíme sa na Vašu účasť.