Topoľčianske textobranie 2018


(15. 07. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Topoľčianske textobranie je celoslovenská neanonymná literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy je určená autorom, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: autori do 15 rokov, autori od 16 do 25 rokov a autori od 26 rokov.

  Uzávierka súťaže: 15. júla 2018
  adresa zasielania súťažných prác:
  Propozície

  Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Balážom, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany

  vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž

  TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018

  Literárna forma:

  I.  poézia

  II. próza

   Vekové kategórie:

   A. autori do 15 rokov

  B. autori od 16 do 25 rokov

  C. autori od 26 rokov


   Podmienky súťaže:

     Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované a neboli zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu msks@kulturato.sk, kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Príspevky zároveň zašlite aj poštou v troch vyhotoveniach na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany
  (s označením obálky Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma (poézia, próza), veková kategória (A,B,C) ).

   Rozsah prác:

    POÉZIA:  ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov,

    PRÓZA:  jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami).

     Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol.

   Práce, ktoré nebudú zaslané elektronicky aj poštou v troch vyhotoveniach, s požadovanými údajmi, nebudú zaradené do súťaže.

   Uzávierka súťaže: 15. júl 2018

   

     Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

     V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora Mesta Topoľčany, Cena Mestského kultúrneho strediska Topoľčany Cena literárneho klubu TakSi Topoľčany.

     Súťažné práce sa nevracajú. Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.

     Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác.

    Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci september 2018. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori.