Tak píšem ja 2018


(23. 10. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

   Tak píšem ja 2018

  Celoslovenská literárna súťaž pre amatérskych autorov v tvorbe poézie a prózy na ľubovoľnú tému bez vekového ohraničenia.

  Vyhlasovateľ a realizátor súťažnej prehliadky: Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom

  Uzávierka súťaže: 23.10.2018

  Vyhodnotenie súťaže: 24.11.2018

  Propozície súťaže amatérskej literárnej tvorby s celoslovenskou účasťou Tak píšem ja 2018

  Základná charakteristika súťaže:

  TAK PÍŠEM JA je už tradičnou súťažou amatérskej literárnej tvorby na Slovensku. Výrazným

  špecifikom tejto súťaže je predovšetkým voľná téma. Preto si každý súťažiaci môže vybrať tému

  podľa svojho vlastného výberu. V súťaži je vytvorený priestor pre detských autorov a rovnako aj

  pre autorov seniorov.

  Poslanie súťaže:

  – vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, prezentáciu a zdokumentovanie amatérskej literárnej tvorby

  autorov všetkých vekových kategórií,

  – umožniť porovnávanie amatérskych literárnych prác v oblasti poézie, prózy a tvorby pre

  dospelých a deti v rámci celého Slovenska,

  – poskytnúť príležitosť pre stretnutie amatérskych tvorcov s odborníkmi z oblasti poézie a prózy,

  ako aj žijúcimi publikujúcimi autormi, spojené s odbornou analýzou ich súťažných prác na

  rozborovom seminári,

  – podnietiť ku zmysluplnému napĺňaniu voľného času dospelých a detí,

  – motivuje účastníkov súťaže, aby na sebe neustále pracovali a zlepšovali sa.

  Štruktúra súťaže:

  Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny literárny tvorca, občan SR, ktorý nie je členom

  niektorej profesionálnej spisovateľskej organizácie. Súťaž sa člení podľa vekových a žánrových

  kritérií. Každý súťažiaci v určitej vekovej skupine môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých

  žánrových kategórií. Organizátor si pri nesprávnom zaradení sa do kategórie vyhradzuje právo

  preradiť súťažiaceho do inej kategórie ako sa sám prihlásil.

  Súťažné skupiny:

  I. veková kategória - deti a mládež

  skupina A - žiaci I. stupňa ZŠ

  skupina B - žiaci II. stupňa ZŠ

  skupina C - študenti stredných škôl

  II. veková kategória - dospelí a seniori

  skupina D – denní študenti VŠ do 27 rokov

  skupina E – dospelí do 50 rokov, ktorí nie sú dennými študentmi strednej ani vysokej školy

  skupina F - dospelí nad 50 rokov a seniori

  Kategória pre všetky vekové skupiny:

  - poézia

  - próza

   

   

   

  Hodnotenie a odborná porota:

  Súťažné práce hodnotia dve samostatné odborné poroty, primerane zostavené pre obe hlavné

  vekové kategórie. Súčasťou vyhodnotenia je odborný seminár za účasti poroty s možnosťou

  individuálnych konzultácií a rozborov amatérskych prác. Porotou ocenené a odporučené práce

  budú publikované v ANTOLÓGII, ktorej vydanie zabezpečuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari

  nad Hronom.

  Podmienky účasti v súťaži:

  – do súťaže je možné poslať iba práce, ktoré neboli doteraz ocenené v akejkoľvek literárnej

  súťaži, či starších ročníkoch literárnej súťaže „Tak píšem JA.“

  – práce musia byť pôvodné, napísané v slovenskom jazyku

  – práce musia byť potvrdené príslušným regionálnym osvetovým strediskom (ROS), aby osvetové

  strediská mali prehľad o aktívnych tvorcoch v ich regióne

  – kontakty na všetky ROS nájdete na stránke www.nocka.sk v sekcii kontakty

  – autori ocenení v predchádzajúcich ročníkoch majú právo posielať svoje práce priamo

  vyhlasovateľovi súťaže (POS)

  – žiakov základných škôl a študentov stredných škôl prihlasuje do súťaže príslušná škola

  – práce je potrebné posielať v 4 vyhotoveniach (pre potreby poroty), troch písomných a jedno musí

  byť poslané aj v elektronickej forme na adresu: pos.vytvarnictvo@gmail.com,

  – v predmete správy je potrebné uviesť názov súťaže „TAK PÍŠEM JA“,

  – na obálku prosíme uviesť heslo : TAK PÍŠEM JA,

  – téma literárnych prác je ľubovoľná,

  – každý súťažiaci môže do súťaže poslať maximálne:

  • 6 poetických prác,

  • 2 prozaické práce, každú v rozsahu do 20 strán (normovaná A4, písmo 12 pt)

  – v prípade zaslania väčšieho rozsahu má vyhlasovateľ právo do súťaže zaradiť len povolený

  počet prác, na základe svojho výberu,

  – rukopisy prác sa autorom nevracajú,

  – zaslať prácu spolu so záväznou prihláškou do 23.10.2018, na adresu: Pohronské osvetové

  stredisko, Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom

  – práce, ktoré nesplnia niektorú z uvedených podmienok, budú zo súťaže vyradené.

  Poznámka:

   Rovnako tak sa súťaže môžu zúčastniť aj také diela, ktoré boli publikované na internete, a to ako súčasť blogu, alebo literárneho serveru, t. j. práce slúžiace pre pobavenie bežného internetového čitateľa či ako vizitka umeleckých zručností ich autora a neboli ocenené v súťaži.

  Literárna súťaž „Tak píšem JA“ nie je žánrovo ohraničená, a práve z tohto dôvodu prijíma aj diela tematicky nevymedzené, ktoré stoja na rozhraní niekoľkých žánrov naraz ( napr. fantasy, science- fiction), alebo ich autori siahli po netradičných lyrických, lyricko- epických, epických ako aj dramatických útvaroch.

  Finančné zabezpečenie:

  BBSK- Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom na financovanie podujatia združuje finančné prostriedky Fondu na podporu umenia, mesta Žiar nad Hronom, sponzorov, občianskych združení a iných inštitúcií.

  Vzhľadom na finančnú náročnosť podujatia ponesú autori istú časť nákladov spojenú s ich účasťou na súťažnej prehliadke..

  Kontakt:

  Pohronské osvetové stredisko

  Mgr.Michaela Šoucová

  Dukelských hrdinov 21

  965 01 Žiar nad Hronom

  tel.: 045/6781 307

  e-mail: pos.vytvarnictvo@gmail.com

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013