Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018


(28. 09. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • s účasťou LIC
 • Viac o podujatí

  Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica,Záhorská knižnica Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava

  v y h l a s u j ú

  XXXII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018

  1. Podmienky súťaže:

  • • súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. (Práca, ktorá nám bude zaslaná ako súťažný príspevok a bola už knižne publikovaná samostatne alebo ako súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži, nebude porotou akceptovaná.);
  • každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán (normostrán) formátu A4 v dvoch tlačených verziách a jednej elektronickej kópii (formát textových editorov MS Word .doc, .docx);
  • súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar apod.;
  • súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník. (Súťažiaci priloží k zasielanému súťažnému príspevku vyplnenú prihlášku do súťaže. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku zákonný zástupca);
  • súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

  2. Priebeh súťaže:

  • súťaží sa v troch vekových kategóriách:
  I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
  II. kategória: študenti stredných škôl
  III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí
  • tlačené práce je potrebné zaslať poštou na adresu:
   Záhorská knižnica
   Vajanského 28
   905 01 Senica
  • práce v elektronickej forme je potrebné poslať na e-mail: metodika@zahorskakniznica.eu
  • kontakt pre poskytovanie informácií: metodika@zahorskakniznica.eu, tel. 034/ 651 2604, 034/ 654 3782

  Uzávierka súťaže je 28. septembra 2018

  3. Vyhodnotenie súťaže

  • súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo: pri nedodržaní podmienok súťaže niektoré práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien;
  • vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 6.12.2018;
  • výsledky budú publikované na www.zahorskakniznica.eu a www.infolib.sk;
  • porotou ocenené a odporúčané literárne práce budú publikované v zborníku, ktorý vydajú organizátori súťaže a ten bude využívaný v rámci činností vyhlasovateľa. Publikovanie súťažných prác nebude honorované (súťažné práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom);
  • súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú;
  • neprevzaté ocenenia zasielame poštou iba výnimočne, výhercovia si môžu ocenenia prevziať v Záhorskej knižnici v Senici.

  4. Ceny:

  Hlavná cena
  Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:   100,- €
  Cena Literárneho informačného centra

  Ostatné ceny budú vecné alebo finančné:

  I. kategória 1. cena do 33,- €
    2. cena do 25,- €
    3. cena do 17,- €
  II. kategória 1. cena do 50,- €
    2. cena do 33,- €
    3. cena do 25,- €
  III. kategória 1. cena do 66,- €
    2. cena do 50,- €
    3. cena do 33,- €

  Zaslaním súťažného príspevku do súťaže autor súhlasí s tým, aby Záhorská knižnica použila osobné údaje v rozsahu, ktorý poskytne v rámci korešpondencie s ním za účelom ich evidencie v prípade výhry. Tento súhlas autor poskytuje do momentu skončenia účelu spracovávania osobných údajov autora alebo až do jeho odvolania. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v § 15 zákona č. 122/2013.

  Literárnu súťaž  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.