Literárna cena Janka Frátrika 2018


(20. 10. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Literárna cena Janka Frátrika  je celoslovenská súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií  vo veku do 20 rokov v tvorbe poézie. Práce zasielajte na adresu Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2018“ alebo pošlite mailom na adresu: sobolova@krajskakniznicazilina.sk

  Literárne práce posielajte najneskôr do 20. októbra 2018.

  Propozície

  Mesto Žilina, Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Branislav Orava s manželkou

  vyhlasujú III. ročník súťaže

  Literárna cena Janka Frátrika 2018

  Literárna súťaž si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku, Janka Frátrika. Súťaž o Literárnu cenu Janka Frátrika je vyhlasovaná pravidelne, každý rok.

  Kritériá súťaže:

  literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Doručené práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách:

  1. žiaci 2. až 4. ročníka ZŠ,

  2. žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ a žiaci triedy prima osemročných gymnázií, 3. žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ a žiaci tried sekunda, tercia a kvarta osemročných gymnázií,

  4. študenti stredných odborných škôl a gymnázií a žiaci tried kvinta, sexta, septima a oktáva osemročných gymnázií;

  1. súťažné práce by nemali byť doposiaľ publikované, musia byť napísané v slovenskom jazyku v maximálnom rozsahu 2 textové strany A 4, v 4. vekovej kategórii max. 3 textové strany A 4 a poslané na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2018“ alebo pošlite mailom na adresu: sobolova@krajskakniznicazilina.sk

  Spolu so súťažnou prácou vložte do obálky prihlášku /viď príloha/ s uvedením svojho mena, priezviska, trvalého bydliska, adresy školy, ročníka, mailovej adresy, telefónneho čísla a mailového kontaktu na pedagóga, ktorý súťaž na škole organizačne zabezpečuje. V prípade odoslania práce mailom uveďte tieto údaje v prílohe mailu. Odoslaním práce do súťaže dávate zároveň súhlas na prípadné publikovanie;

  2. práce budú hodnotené anonymne trojčlennou odbornou porotou. Víťaz v každej kategórii získa ocenenie Literárna cena Janka Frátrika a porota ocení a udelí v každej kategórii ďalšie dve miesta. Porota si tiež vyhradzuje právo ceny neudeliť;

  3. výhercovia prvých troch miest v každej kategórii budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční v novembri 2018 v Krajskej knižnici v Žiline;

  4. literárne práce posielajte najneskôr do 20. októbra 2018;

  5. bližšie informácie o súťaži získate na telef. čísle 041/7232745 /p. Sobolová, p. Lenčo /, alebo mailom sobolova@krajskakniznicazilina.sk

  Prihláška do III. ročníka súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2018

  Meno a priezvisko žiaka, študenta:

  Adresa trvalého bydliska:

  Škola, ročník:

  Telefónne číslo:

  Mailová adresa:

  Pedagóg – mailový kontakt:

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013