Uznesenie z Valného zhromaždenia ZVK SR

 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2004/01
 • Text

  Uznesenie z Valného zhromaždenia ZVK SR

  konaného 2. decembra 2003

  Valné zhromaždenie ZVK SR

  1. Berie na vedomie:

  a) správu Predsedníctva ZVK SR od minulého VZ ZVK SR;

  b) správu revíznej komisie k činnosti a hospodáreniu;

  c) výsledky volieb orgánov ZVK SR na nasledujúce volebné obdobie.

  2. Ukladá Predsedníctvu ZVK SR:

  a) do dvoch týždňov rozdeliť funkcie výboru ZVK a RK a oznámiť to všetkým členom združenia, spracovať zoznam všetkých členov združenia s adresami a kontaktnými osobami, spracovať zoznam všetkých kníhkupectiev a kníhkupcov s adresami;

  b) aktívne sa podieľať na príprave legislatívy z oblasti knižnej kultúry;

  c) pripraviť a realizovať nosné akcie ZVK SR, medzinárodné knižné veľtrhy a prezentácie produkcie ZVK SR;

  d)pokračovať v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku a pokúsiť sa rozšíriť spoluprácu s ostatnými umeleckými združeniami (spisovateľské, prekladateľské...)

  e) opätovne apelovať na MK SR na odstránenie bezprecedentnej odvodovej záťaže vydavateľských subjektov do umeleckých fondov v podobe 1 percenta predajnej ceny celého nákladu každej vydanej publikácie (§ 20 zák. 13/1993 Z. z. o umel. fondoch), ktorá poškodzuje záujmy vydavateľov a nemá precedens v práve EÚ;

  f) koordinovať spoluprácu s MK SR a SNK pri získavaní štatistických údajov od vydavateľov s cieľom zvýšiť ich výpovednú hodnotu;

  g) vypracovať návrh tiráže ako odporučenie pre svojich členov;

  h) rokovať s predstaviteľom Incheby o znížení nákladov pre vystavovateľov, skvalitnení služieb a najvhodnejšom termíne Bibliotéky 2004

  ch) Pripraviť a rozoslať formuláre na doplnenie štatistických údajov pre interné potreby ZVK SR (členovia ZVK SR sa zaväzujú požadované údaje poskytnúť do 15.4. 2004.

  3. Valné zhromaždenie ZVK SR odsúhlasilo:

  a)členský poplatok v ZVK SR na rok 2004 vo výške 2500,- Sk ročne vrátane celoročného predplatného Knižnej revue;

  b)zníženie počtu predaných kníh na udelenie Zlatej knihy pre pôvodnú poéziu na 5000 predaných kusov a na udelenie Platinovej knihy 8000 výtlačkov.

  4. Odporúča novému výboru ZVK SR

  Ostatné pripomienky a podnety z diskusie zapracovať do plánu činnosti ZVK na rok 2004.

  V Budmericiach 2. decembra 2003

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013