Dokumenty


 • Zriaďovacia listina (vo WORDe: Zriaďovacia listina)
 • Správa nehnuteľností
 • Výročné správy LIC
 • Kontrakty medzi MK SR a LIC
 • Interné predpisy LIC
 • Kolektívna zmluva
 • Sociálny fond
 • Iné dokumenty
 •    

   

  Informácie o LIC
  v zmysle zákona
  č.211/2000 Z.z.

    

  Správa nehnuteľností:

  Literárne informačné centrum sídli v prenajatých priestoroch, nemá v správe žiadne nehnuteľnosti, a preto ich ani neprenajíma a neuzatvorilo v tomto smere nájomné zmluvy. Informáciu zverejňujeme v zmysle príkazu MK – 6095/2004 – 700 zo dňa 30.6.2004


  Výročné správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

  Výročné správy LIC:

  Plnenie kontraktu za rok 2015 ( .PDF / 741 kB )


  Kontrakty uzavreté medzi MK SR a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva

  Kontrakty medzi MK SR a LIC:


  Interné predpisy LIC: 

  názov dokumentu

  účinnosť od

  Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny Národného literárneho centra 15. 06. 1999
  Honorárový sadzobník 01. 02. 2009
  Kolektívna zmluva na rok 2009 30. 03. 2009
  Organizačný poriadok 01. 02. 2012
  Pracovný poriadok 01. 06. 2006
  Registratúrny poriadok a registratúrny plán LIC 12. 10. 2005
  Spisový poriadok 25. 06. 2001
  Prevádzkový poriadok a pravidlá používania lokálnej počítačovej siete LIC 01. 07. 2006
  Požiarny štatút január 2003
  Smernica bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci január 2003
  Smernica k hospodáreniu a nakladaniu s knižnými zásobami LIC 01. 01. 2003
  Smernica LIC na stanovenie predajnej ceny neperiodických publikácií a metodike jej výpočtu 02. 01. 2005
  Smernica LIC o verejnom obstarávaní 01. 07. 2009
  Dodatok č. 1 k Smernici o verejnom obstarávaní v LIC 01. 04. 2007
  Smernica o cestovných náhradách 01. 04. 2005
  Smernica o domácich a zahraničných pracovných cestách zamestnancov LIC a externých spolupracovníkov 01. 04. 2005
  Smernica o finančnej kontrole v LIC 02. 01. 2009
  Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov LIC 01. 02. 2006
  Smernica o hospodárení a nakladaní s majetkom štátu 01. 07. 2007
  Smernica o používaní prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely v LIC 01. 06. 2009
  Smernica o slobodnom prístupe k informáciám 01. 01. 2006
  Smernica pre používanie služobných motorových vozidiel LIC 01. 06. 2002
  Smernica pre prácu s dokumentmi, ich zálohovanie a archivácia v LIC 15. 06. 2006
  Štatút škodovej a vyraďovacej komisie LIC 01. 05. 2004
  Vnútorný mzdový poriadok organizácie 01. 01. 2005
  Zásady pre obeh účtovných dokladov 01. 04. 2004
  Zodpovednosť pracovníkov za webovské sídlo LIC a príslušné podstránky 01. 02. 2007

  Posledná aktualizácia:  1. 07. 2007

  (Spracovalo odd. informatiky LIC) 


  Iné dokumenty:

  Registratúrny poriadok
  Registratúrny plán
  Organizačný poriadok od 1.2. 2012
  Informácie o LIC v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. (ďalšie informácie)

   

   

  Za stránku zodpovedá: Ekonomicko - hospodárske oddelenie