Copyrights


The copyright propietors of the website www.litcentrum.sk  are Centre for Information on Literature and the respective authors.

All the textual and pictorial material represented in Album of Slovak Writers Internet Edition is the property of Centre for Information on Literature and its authors. The property herein is protected by the logo © referring to the Act  zákon SR č. 618/2003 Z.z., i.e. Autorský zákon a zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, (The Copyright Act), which substituted The Act SR č. 383/1997 Z.z.

Any public lending, hiring, copying or downloading of texts and pictures of the authors without prior consent of Centre for Information on Literature is strictly prohibited by law and any copyright breach may rise criminal prosecution.

 

Literárne informačné centrum
Centre for Information on Literature
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
Slovak Republic 
Tel.: +421 2 5296 4475
Fax: +421 2 5296 4563
E-mail:
Internet: www.litcentrum.sk

    [en] lic_logo.gif

 

Textový a obrazový materiál publikovaný v internetovom projekte Album slovenských spisovateľov je vlastníctvom Literárneho informačného centra (LIC) a jeho autorov. Je chránený značkou © a vzťahuje sa na naň zákon SR č. 618/2003 Z.z., t.j. Autorský zákon a zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ktorý nahradil zákon SR č. 383/1997 Z.z., t.j. Autorský zákon a zákon, ktorým sa menil a dopĺňal Colný zákon v znení neskorších predpisov z 5. decembra 1997. 

Akékoľvek šírenie textov a obrázkov, rovnako i fotografií spisovateľov, týchto stránok je bez súhlasu spoločnosti Literárne informačné centrum zakázané. Tak isto aj vytváranie kópií tohto servera alebo jeho časti a vytváranie off-line alebo privátnych verzií je v rozpore s Autorským zákonom.

Prípadné použitie tu publikovaných materiálov je dovolené len na základe písomnej zmluvy s LIC.

 

Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5296 4475
Fax: +421 2 5296 4563
E-mail:
Internet: www.litcentrum.sk
    [en] lic_logo.gif
 
Copyright © Literárne informačné centrum, 2000-2005. Všetky práva sú vyhradené.

Vlastníkmi autorských práv LIC a autori jednotlivých materiálov. Bez predchádzajúceho súhlasu LIC je zakázané používať akékoľvek údaje zo stránok litcentrum.sk na iné ako osobné účely. Konanie porušujúce niektoré z ustanovení Autorského zákona môže mať trestnoprávne dôsledky. Podrobnejšie informácie o autorských právach sa nachádzajú v časti Podmienky používania.


 

Podmienky používania

 1. Používaním stránok litcentrum.sk a kniznarevue.sk (ďalej len stránky) užívateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami používania (ďalej len podmienky).
 2. Literárne informačné centrum (ďalej len prevádzkovateľ) bude v prípade porušenia podmienok požadovať náhrady, ktoré vyplývajú zo zákonov Slovenskej republiky.
 3. Užívateľ bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa nesmie publikovať, rozmnožovať, distribuovať, poskytovať za úplatu a rozširovať žiadne materiály zverejnené na stránkach. Zverejnenie materiálov je možné len za účelom bezplatného informovania na výveskách, a to len v prípade, že ide o vytlačený materiál, ktorý je označený copyrightom v rovnakej veľkosti, v akej je uverejnený na stránkach, a nie je ďalej upravovaný.
 4. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedná za škody a ujmy spôsobené používaním stránok, ich výpadkom, alebo ukončením ich činnosti.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za príspevky užívateľov na stránkach, kde môžu užívatelia vkladať texty.
 6. Registrovaný užívateľ získava právo dostávať automatické e-maily s novými informáciami v kategóriách a získava právo pridávať príspevky do diskusných fór.
 7. Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť služieb a vyhradzuje si právo obmedziť alebo zrušiť užívateľovi prístup.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje údaje poskytnuté užívateľom neposkytnúť tretej osobe. Výnimkou môže byť žiadosť orgánov činných v trestnom konaní v prípade, ak užívateľ poruší niektorý zákon Slovenskej republiky (napr. rasistickými príspevkami v diskusných fórach a pod.).
 9. Užívateľ, ktorý pri registrácii zadá do registračných formulárov fiktívne údaje alebo bude mať nefunkčnú e-mailovú schránku, môže mať zrušený prístup na stránky.
 10. Užívateľ nesmie svojími príspevkami v diskusných fórach porušovať zákony Slovenskej republiky a nesmie používať vulgarizmy a hrubé výrazy. V opačnom prípade prevádzkovateľ užívateľovi zruší prístup na stránky.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah stránok bez predchádzajúceho upozornenia.
 12. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chybný alebo nesprávny obsah údajov na stránkach.
 13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie užívateľov a ani registrovaných užívateľov.
 14. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích strán, na ktoré vedú odkazy zo stránok. Rovnako nenesie zodpovednosť za funčnosť týchto odkazov.
 15. Názvy spoločností, firiem a produktov zobrazené na stránkach môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.
 16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky upraviť alebo zmeniť.