Knižné publikácie LIC vydané v roku 1999


Listy Ľudovíta Štúra IV

 

Autor: zostavovateľ Vladimír Matula

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Národné literárne centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-47-0

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Hana Brunovská

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 338

Väzba: tvrdá

Rozmery: 155x210

Anotácia: Štvrtý zväzok edície Listy Ľudovíta Štúra obsahuje 42 listov samého Ľ. Štúra a 45 listov adresovaných jemu od dvadsiatich autorov a zahŕňa obdobie od r. 1834 až do 27. októbra 1855.


 

Slovenský juh v stredoveku I.

 

Autor: Ján Stanislav

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-49-7

Vydanie: druhé (v NLC – DSL vydanie prvé)

Zodpovedné redaktorky: Jana Skladaná a Gabriela Ripková

Návrh obálky: Jozef Porubčin

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Počet strán: 485

Väzba: tvrdá

Rozmery: 175x245

Anotácia: Významné dielo, ktoré dáva odpoveď na otázku, aké je historické Slovensko. Určuje osídlenie podľa jazykových znakov miestnych názvov – Zadunajsko, Preddunajsko, Predtisie, Zatisie a podáva systematický opis slovanského osídlenia.


Dejiny slovenskej literatúry II

 

Autor: Stanislav Šmatlák

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-50-0

Vydanie: druhé, prepracované vydanie (v NLC – DSL vydanie prvé)

Zodpovedný redaktor: Ondrej Sliacky

Návrh obálky: Viera Fabiánová

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Počet strán: 559

Väzba: tvrdá

Rozmery: 175x245

Anotácia: Druhý zväzok Dejín slovenskej literatúry popredného literárneho vedca Stanislava Šmatláka sú impozantnou literárnohistorickou syntézou slovenskej literatúry zahŕňajúcou 19. storočie (klasicizmus, romantizmus a realizmus) a prvú polovicu 20. storočia.


Inšpirácie

 

Autor: Miroslav Válek

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Národné literárne centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-51-9

Vydanie: prvé

Zodpovedný redaktor: Emil Borčin

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 71

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: Válkova kniha je, ako hovorí zostavovateľ Pavol Števček, novou aktualizáciou starších polstoročných esejí, v ktorých autor novým zaujímavým spôsobom vytyčoval ústredné body osnovy modernizácie slovenskej poézie. Z nich je zrejmý hľadačský duch Válkovho lyrického intelektu. Až dnes pri čítaní týchto textov pochopíme, o čo vlastne ich autorovi išlo: spod ťažkopádnej totalitnej estetiky si sám vynútil a otvoril priestor slobodnému mysleniu a hľadaniu. Súbor knižne publikovaných esejí je pre dnešného čitateľa veľkou inšpiráciou.


  

Peter Jaroš

 

Autor: Viktor Timura

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-58-6

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Marta Bábiková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 127

Väzba: tvrdá

Rozmery: 150x210

Anotácia: Prozaické dielo Petra Jaroša je veľmi rozmanité a bohaté. V rozpätí tridsiatich rokov vydal dvadsať kníh. Táto publikácia o ňom nechcela byť sumarizujúcim životopisným dielom. Je to skôr ilustrovaná, tematicky i žánrovo veľmi rozmanitá monografia o tvorbe jedného z našich popredných románopiscov.


Edícia SVEDECTVÁ:

Vladimír Clementis Diplomat

 

Autor: Ján Čierny

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-59-4

Vydanie: prvé

Zodpovedný redaktor: Emil Borčin

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 201

Väzba: tvrdá

Rozmery: 150x210

Anotácia: Ide o plastický, citlivý portrét Clementisa, štátnika a svojského intelektuála, ktorý dokázal proporčne, umne a tvorivo rozvíjať a prehlbovať možnosti zahraničnej politiky ČSR až do čias, keď sa stal obeťou štátneho sprisahania.


Spomínanie bez konca


Autor: William Schifer

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-46-2

Vydanie: druhé, prepracované a doplnené vydanie

Zodpovedný redaktor: Emil Borčin

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 189

Väzba: tvrdá

Rozmery: 150x210

Anotácia: Trnavský jasnovidec Radža Jogy údajne predpovedal pisateľovi tejto autobiografickej knihy kariéru v divadle a filme, úplnú zmenu zamestnania, rôzne štúdiá, veľké existenčné ťažkosti, zmenu občianstva. V knihe sa možno dočítať aj o ďalších peripetiách tohto známeho medailistu a sochára, ktorý prednedávnom po päťdesiatyštvrtýkrát sledoval v Paríži oslavy dobytia Bastily.


Edícia PRAMEŇ

Poetika v časoch za a proti


Autorka:
Nora Krausová

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-53-5

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Anna Blahová

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 226

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: Kniha Nory Krausovej ponúka prenikavé pohľady do literárnoteoretických problémov, čo naznačujú už názvy jej štúdií a úvah: Teória a typológia románovej postavy, Problémy literárnej historiografie, K začiatkom moderného semiologického uvažovania, Teória intertextu a vývin žánru, Poetika a de(kon)štrukcionizmus, Od mýtov k mýtizácii a Ecova "radikálna seriálna estetika" alebo estetika seriálov? a i. Jednotlivé texty pôvodne vznikali ako samostatné práce publikované v periodikách a pre knižné vydanie autorka viaceré z nich prepracovala a doplnila, čím potvrdila svoje úsilie o systematický a exaktný prístup k riešeniu teoretických otázok, ktorý neignoruje dobové kontextuálne súvislosti.


Sme živý národ I., II.


Autor: Ján Smrek

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-54-3 (súbor)
ISBN 80-88878-55-1 I. zväzok
ISBN 80-88878-56-X II. zväzok

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Mária Hulmanová

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 175 (I. zväzok), 216 (II. zväzok)

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: Kniha Smrekovej publicistiky bola zostavená pri príležitosti storočnice narodenia tohto známeho básnika, redaktora a vydavateľa. Výber esejí, reportážnych pohľadníc, biografických miniatúr, poznámok a polemických odkazov neopakovateľným spôsobom dopĺňa obraz o Jánovi Smrekovi, zdôrazňuje aj menej známe črty jeho osobnosti, a tým spätne osvetľuje nezvyčajnú šírku jeho celoživotného diela.


  

Rozhovory so sebou a s tebou II


Autor: Milan Rúfus

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-62-4

Vydanie: prvé

Zostavovateľ: Vincent Šabík

Zodpovedná redaktorka: Marta Bábiková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 182

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: V knihe sú zhromaždené časopisecké rozhovory z rokov 1992 - 1999 medzi bardom a jeho priaznivcami. Okrem náhodilých anonymných žiačikov zo VI. B triedy sa tu nachádzajú aj zodpovedané otázky popredným redaktorom a tvorcom, ktorí majú v slovenskom literárnom živote svoje stále miesto, rovnako ako básnik Milan Rúfus.


Mimo edície

Tretia kniha o starom Martine


Autor: Július Vanovič

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-61-6

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Adela Demeková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 149

Väzba: tvrdá

Rozmery: 175x245

Anotácia: Kniha dopĺňa dva predchádzajúce zväzky. Autor sa tento raz zameriava na roky 1875 - 1918, v ktorých sa podľa jeho slov rozdávali karty na celé storočie. Zároveň však sleduje tok martinského vnútorného času, ktorý sa podchvíľou mení na reflexívnu, lyrickú, oslavnú, elegickú, či do osudu dýchajúcu báseň, no často aj na malú slovenskú, Martinčanmi spísanú záhradnú drámu.


 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 2. zv.

Slovensko očami cudzincov

 

Autor: Kolektív autorov

Rok vydania: 1999

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava; vydavateľstvo Rak, Budmerice

ISBN 80-85501-16-3

Vydanie: prvé

Vedecký redaktor: Richard Marsina

Editor: Pavel Dvořák

Dizajn: Pergamen (Jakub Dvořák, Juraj Demovič)

Zodpovedná redaktorka: Viera Götzová

Počet strán: 311

Väzba: tvrdá

Rozmery: 175x245 

Anotácia: Druhý zväzok Prameňov – Slovensko očami cudzincov – obsahuje vzácne správy o histórii nášho územia od 6. do 10. storočia, tak ako sa javia v písomnostiach prevažne cudzieho pôvodu. Kniha je doplnená obrazovou časťou. Vedeckým redaktorom II. zväzku je Richard Marsina.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013