Knižné publikácie LIC vydané v roku 2004


 

Texty a kontexty

(Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov)

Autor: Michal Harpáň

Rok vydania: 2004

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 808887891-8

Vydanie: Prvé

Zodpovedný redaktor: Anton Baláž

Jazyková redaktorka: Marta Bábiková

Obálka a grafická úprava: Jozef Porubčin

Technický a výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 216

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: Výber z literárnohistorických a literárnoteoretických prác Michala Harpáňa, najvýznamnejšieho predstaviteľa literárnej vedy a kritiky v prostredí zahraničných Slovákov vo Vojvodine, profesora na univerzite v Novom Sade. Výber zostavil literárny vedec Milan Šútovec a zahrnul doň Harpáňove práce z výskumu literatúry Slovákov na Dolnej zemi - v Srbsku (resp. bývalej Juhoslávii), Rumunsku a Maďarsku, ako aj texty o vzťahoch dolnozemských literátov k slovenskej literatúre. Kniha je doplnená bibliografiou autorových prác, menným registrom a doslovom M. Šútovca.


 

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI
Pod osmanskou hrozbou

(Osudy Slovenska od Albrechta Habsburského do tragickej bitky pri Moháči v roku 1526 s prihliadnutím na začiatky renesancie v čase vlády Mateja Korvína)

Autor: Kolektív autorov

Rok vydania: 2004

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-90-X

Vydanie: Prvé

Editor: PhDr. Pavel Dvořák

Vedecký redaktor a recenzent VI. zväzku: Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.

Zodpovedná redaktorka: PhDr. Jitka Madarásová

Dizajn: Pergamen (Juraj Demovič, Jakub Dvořák)

Počet strán: 375

Väzba: tvrdá

Rozmery: 180x245

Anotácia: Šiesty zväzok edície má podtitul Pod osmanskou hrozbou - Osudy Slovenska od Albrechta Habsburského do tragickej bitky pri Moháči v roku 1526 s prihliadnutím na začiatky renesancie v čase vlády Mateja Korvína. Kniha zachytáva obdobie rokov 1438 -1526, teda záver neskorého stredoveku. Jej začiatok charakterizuje feudálna anarchia, v rokoch 1458 -1490 vládnutie Mateja Korvína, potom obdobie vlády Jagelovcov, ktoré vyústilo do porážky v bitke pri Moháči, čím sa Turkom otvoril vstup do Uhorska, neskôr aj na územie dnešného Slovenska. Publikácia je zostavená z listín, kráľovských dekrétov a prameňov, ktoré ilustrujú hospodársky vývin (mestské knihy, testamenty mešťanov, daňové súpisy a podobne), a najdôležitejších rozprávačských prameňov, ako sú kroniky a doteraz nepublikované literárne diela. Osobitnú kapitolu budú tvoriť historické pramene, ktoré ilustrujú kultúrny vývin v záverečnej fáze stredoveku, začiatok a rozvoj renesancie v Uhorsku.


 

Slovenský juh v stredoveku II

(Slovník mien s mapovými prílohami)

Autor: Ján Stanislav

Rok vydania: 2004

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-89-6

Vydanie: Druhé (v LIC prvé)

Zodpovedné redaktorky: Marta Bábiková a Anna Sýkorová

Obálka: Jozef Porubčin

Grafický dizajn: Ľubomír Krátky

Počet strán: 533 a 26 máp

Väzba: tvrdá, mapy v samostatnej mäkkej zložke

Rozmery: 175x250 a voľné mapy v zložke

Anotácia: Dielo významného jazykovedca profesora Jána Stanislava vychádza k stému výročiu narodenia autora. Slovenský juh II nadväzuje na dielo Slovenský juh I, ktoré vyšlo v LIC (predtým NLC) v roku 1999. Slovenský juh II - pôvodne vyšiel v roku 1948, ale pre politické okolnosti sa už nedostal do distribúcie - zahŕňa aj prvé vydanie knihy Slovenský juh III s mapami pôvodného osídlenia slovenského juhu a jeho historických zmien. Ide o dielo nepopierateľnej lingvistickej a historickej hodnoty a dôstojne pripomenie tvorbu tejto významnej osobnosti slovenskej kultúry.

 

 


 

 

Dejiny slovenskej literatúry III

(Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia)

Autor: Viliam Marčok a kolektív: Michal Babiak, Ondrej Herec, Jozef Hvišč, Zuzana Stanislavová, Jaroslav Šrank

Rok vydania: 2004

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 89-88878-87-X

Vydanie: Prvé

Zodpovedný redaktor:  Anton Baláž

Jazyková redaktorka: Anna Šikulová

Obálka: Viera Fabiánová

Grafický dizajn: Ľubomír Krátky

Počet strán: 472

Väzba: tvrdá

Rozmery: 180x250

Anotácia: Dejiny  slovenskej  literatúry  druhej  polovice  20. storočia  nadväzujú na Dejiny slovenskej literatúry I – II od literárneho vedca Stanislava Šmatláka a završujú tak ucelený pohľad na slovenskú literatúru v celom jej historickom vývine. Kolektív literárnych vedcov, kritikov a historikov pod odborným editorským a autorským vedením Viliama Marčoka si za východisko zvolil povojnové roky, v ktorých ešte doznieval starý  typ  pluralizmu, a  za záver 90. roky (až po rok 2000), v ktorých už funguje pluralizmus nového typu.

 


 

Littérature slovaque du 20-ème siècle

Antológia slovenskej literatúry 20. storočia

Autor: Valér Mikula

Rok vydania: 2004

Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-96-9

Vydanie: Prvé

Zodpovedná redaktorka: Miroslava Vallová

Počet strán: 381

Väzba: tvrdá

Rozmery: xxx

Anotácia: Zostavil, poznámky, doslov a medailóny zastúpených autorov napísal Valér Mikula.

V antológii sú zastúpení autori (básnici, prozaici a kritici) od J. Jesenského, I. Kraska, J. Smreka, M. Urbana, L. Novomeského, A. Matušku, J. Kostru, F. Švantnera, D. Tatarku, J. Silana, L. Laholu, V. Mináča, M. Válka, J. Ondruša, L. Vadkerti-Gavorníkovej, R. Slobodu cez Š. Strážaya. P. Vilikovského, Š. Moravčíka, D. Mitanu, D. Dušeka, D. Heviera až po P. Pišťanka a D. Taragela. „Situácia po novembri 1989 nepriniesla nové témy ani zmenu poetík. Výraznejšie sa však rozvinula reflexia o literatúre, a tá – v  kontakte so svetovým kontextom s možnosťou otvorenej reflexie o literárnych javoch – sa pokúša prehodnotiť tradičný obraz slovenskej literatúry,“ píše sa v doslove. 

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013