Ako si porozumieť s literatúrou - Zora Prušková

 • Recenzované dielo

  Ako si porozumieť s literatúrou
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2016/12
 • Autor recenzie

  Veronika Rácová
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Ako si porozumieť s literatúrou / Zora Pruš-
  ková / Literárne informačné centrum 2016
  Tvorivý a výskumný
  záber literárnej te-
  oretičky a kritičky
  Zory Pruškovej sa
  primárne orientuje
  na diela slovenských
  autorov a autoriek
  dr uhej polovice
  20. storočia. K tomu-
  to časovému vyme-
  dzeniu sa už samot-
  ným názvom vzťahuje aj jej publikácia Keď si
  tak spomeniem na šesťdesiate roky (1993, 2008),
  venovaná tvorbe Dominika Tatarku, Vincenta
  Šikulu, Jána Johanidesa, Dušana Mitanu, Dušana
  Kužela či Pavla Hrúza. Pruškovej hlavný vedecký
  záujem je však zacielený na dielo Rudolfa Slobodu,
  rovnomenná monografi a autorke vyšla v roku
  2001. Intelektuálne znepokojenie, ktoré majú
  Slobodove (no nielen) texty potenciál vyvolať,
  sa javí byť aktuálne aj v najnovšej knihe Ako si
  porozumieť s literatúrou s podtitulom Niekoľko
  poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním
  a žánrom v modernej próze.
  Literárnovedné štúdie a recenzie tvoriace túto
  knihu už autorka publikovala v odborných časo-
  pisoch, vedeckých monografi ách či zborníkoch
  (výnimkou je štúdia Prázdne miesta v texte alebo
  fyziognómia písania podľa Alty Vášovej). Kniha tak
  sceľuje a sumarizuje Pruškovej vedecké úsilie
  rámcované rokmi 1993 až 2015. Jazyk a štýl, akým
  sú jednotlivé štúdie písané, podmieňuje práve
  fakt, že boli predtým uverejnené v odbornej tlači
  – kniha, ktorá narába i so spojením spoluúčasť
  čitateľa, nie je určená širokému spektru laických
  recipientov, zameriava sa skôr na užší okruh tých,
  ktorí sa literatúre venujú profesionálne a majú
  s danými autormi vlastné čitateľské skúsenosti,
  teda snažia sa porozumieť si s ich textami a v rôz-
  nej miere sa zamýšľajú nad problémami, ktoré
  autorka odkrýva.
  Použité spojenie porozumieť si s textami nie
  je náhodné. Prušková sa usiluje vymedziť čítanie
  ako proces, v ktorom by primárne malo prichá-
  dzať k porozumeniu si s literárnym textom, s lite-
  ratúrou v zmysle dialógu, súčasťou ktorého môže
  byť (a často je) i pochybnosť, váhanie, neistota,
  polemika, aj (na prvý pohľad) pasívne vydanie sa
  mu napospas a podobne. Sama autorka to zdôraz-
  nila hneď v úvode, kde sa priznáva k motiváciám
  a podnetom vedúcim k uvažovaniu o literárnych
  textoch, medzi ktoré patrí naznačená „demon-
  štrovaná neistota v úsudkoch“ (s. 7), neraz aj zo
  strany ľudí, ktorí sa myslením o literatúre živia.
  No ako ďalej uvádza, bez tohto „elementárneho
  pnutia rafi novane zaodetého do gnozeologickej
  alchýmie neporozumenia, nedorozumenia alebo
  len jednoduchej (ale nesmierne dôležitej) intuície,
  ktorá na konci čitateľovho pohybu textom kon-
  štituuje približný celok možnej výpovede, žiadne
  produktívne čítanie textu nie je možné“ (s. 8).
  Kniha je rozdelená do troch častí. Hlavné
  miesto v prvej, nazvanej Semiotické modely autor-
  stva, patrí premýšľaniu nad literárnymi textami
  Rudolfa Slobodu, okrajovo Pavla Vilikovského
  a Jána Johanidesa. Ďalšia časť Autor ako žáner je
  širokospektrálnejšia, prináša okrem pohľadu na
  Slobodu aj texty Alty Vášovej, Leopolda Laholu,
  Juraja Špitzera, Dominika Tatarku či Dušana Ku-
  žela. Ako napovedá jej názov, predmetom záujmu
  sú tu okrem iného autormi zvolené žánre a žán-
  rové postupy. Posledná časť Autor v skupenstve
  textu akcentuje autobiografi cké texty s nežánro-
  vou štruktúrou a venuje sa Alte Vášovej, Jurajovi
  Briškárovi a opäť i Rudolfovi Slobodovi.
  Problémové okruhy vo vybraných prototextoch
  zrkadlia autorkino bádateľské zaujatie fenomé-
  nom autorstva a literárnych žánrov. Poukazuje
  v nich napríklad na rozličnú mieru naratívnej
  identity, autorskej referenciality, na variabilné
  možnosti autobiografi ckého písania. V tejto sú-
  vislosti rozpoznáva dva základné varianty au-
  tobiografi ckých textov – priznané, semioticky
  modelované texty autobiografi ckého písania
  a biografi cky motivované texty s nulovou stopou
  priznaného autorstva alebo texty odkrývajúce
  ďalšie možnosti autorskej semiózy (s. 9 – 10).
  Dotváranie viacrozmerného obrazu vyselekto-
  vaných literárnych textov by nebolo možné bez
  čiastočného teoretického ukotvenia skúmaných
  fenoménov (aj s podporou zistení autorov ako
  W. Iser, H. R. Jauss, H. U. Gumbrecht, Ph. Lejeune,
  R. Lachmann, A. Nünning, R. Barthes, M. Petří-
  ček, P. Zajac, M. Šútovec a ďalší). Nebolo by možné
  ani bez interpretačného zanietenia pri mapova-
  ní zvolených tém, motívov, žánrových premien
  a autorských stratégií či bez (aspoň parciálneho)
  zohľadnenia širšieho dobového kontextu, toho,
  aký vplyv mali na dané textové štruktúry a ich
  charakter (v najširšom zmysle) sociálne, historic-
  ké alebo kultúrne premeny a okolnosti. Okrajovo
  si teda autorka všíma aj dobové kódy a to, aké
  z nich pre literatúru vyvstali dôsledky (napríklad
  opätovné žánrové či tematické rozpohybovanie
  autorských poetík v 60. rokoch 20. storočia, text
  ako „proces, akt, gesto, intencia voči realite“,
  s. 57 a podobne).
  K základnej línii/myšlienke svojej knihy – sna-
  he o porozumenie si s literatúrou, ale aj k presahu
  tohto vymedzenia – sa priliehavo vyjadrila v štú-
  dii o novelách Leopolda Laholu: „Text, poznačený
  inakosťou, ostro vedenou hranicou medzi estetic-
  kým očakávaním a konkrétnym čítaním, utvára
  ruptúru, sklz, posun, trhlinu v autenticite nášho
  bytia mimo textu a situuje nás k alternatívnej
  existencii s textom a pre text. Privilégium iniciač-
  nej pozície voči čitateľovi však nemá akýkoľvek
  náhodný text, aj na účely interpretácie si takýto
  text vyberáme nenáhodne, intuitívne pociťuje-
  me, že rozkoš interpretácie podmieňuje zážitok
  presahu, entropie a ambivalentne pociťovanej
  spriaznenosti“.
  Kniha Zory Pruškovej je aj v intenciách tohto
  konštatovania zaujímavým príspevkom o žán-
  rových podobách auto/biografi cky signovaného
  písania a miere spoluúčasti čitateľa na dotváraní
  kľúčových prozaických diel 20. storočia.