Básničky pre domáce paničky - Mirka Ábelová

 • Recenzované dielo

  Básničky pre domáce paničky
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2016/10
 • Autor recenzie

  Jana Sokolová
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Mirka Ábelová je v sú-
  časnosti pomerne
  dobre mediálne zná-
  ma slovenská poetka,
  novinárka a aktuálne
  aj hovorkyňa environ-
  mentálnej organizácie.
  Ako poet ka sa vlastným
  debutom predstavila
  v roku 2011 zbierkou
  Striptíz, o tri roky ne-
  skôr upútala knihou
  básní Na! a momentálne prichádza s básnickou
  zbierkou s jemne ironickým názvom Básničky
  pre domáce paničky.
  Vizuálne príťažlivú knihu defi nuje už úvodná
  báseň Domáce básničky. Tá otvára cestu k jed-
  notlivým básňam-mikropríbehom, ktoré vo svo-
  jom názve nesú ženské meno. Výber mien nie
  je náhodný – nasledujú po sebe v kalendári od
  2. januára do 8. mája.
  Kompozične a tematicky zbierka predstavuje
  súdržný celok. Autorka s dávkou irónie komen-
  tuje viaceré ženské spoločenské stereotypy, zre-
  teľné napríklad pri témach materstva, starnutia,
  samoty, odcudzenia sa v partnerskom vzťahu
  a nevery, relativizuje ženskú emancipáciu a fe-
  minizmus. Tematizuje manželskú, mileneckú
  krízu, ktorá vzniká dôsledkom nedostatočnej
  či žiadnej komunikácie. Najčastejšou kulisou
  partnerskej krízy sa stáva intimita noci. Častým
  spoločníkom protagonistiek básní je nanútená
  každodenná, neutíchajúca komercia. Ábelovej
  hrdinky sú zošnurované vlastným intenzívnym
  emocionálnym prežívaním, z ktorého sa nedoká-
  žu vymaniť. Mužský protagonista je často pre-
  zentovaný ako sebastredný, necitlivý, neschopný
  porozumieť žene a jej svetu. So značnou dávku
  úškrnu autorka identifi kuje ženu v spoločnosti
  a jej „poslanie” v nej. V zbierke sa nachádzajú aj
  básne s autobiografi ckými náznakmi (Miroslava/
  Ktoré prejdú, Tamara/A potom, Zora/O čosi menej,
  Viola/Na moment), respektíve básne, v ktorých
  autorka odkrýva svoj subjektívny pohľad na
  písanie, uštipačne sa vyrovnáva s literárnou
  tvorbou a polemizuje s kritikou (Gabriela/Napriek
  tomu, Bohumila/Musím to stihnúť, Miroslava/Ktoré
  prejdú).
  Básne zbierky majú podobu krátkeho príbehu,
  rozprávania s viac-menej vydarenou, údernou
  pointou. Pointa vystupuje v podobe ofenzívneho
  kontrapunktu, ktorým sa uzatvára ženský prí-
  beh. Autorka však väčšinou rezignuje na využitie
  typického repertoáru umeleckých prostriedkov,
  čo je v konečnom dôsledku škoda, pretože tam,
  kde po nich siaha (Veronika/Bez nocí), výrazne
  estetizujú básnickú výpoveď, dokresľujú a zvý-
  razňujú celkovú atmosféru textu. Jazyk básní
  je uvoľnený, nasýtenosť slangovými výrazmi
  (pajzel, zmrd, vrzať, éčka, bríle) sa významne
  podieľa na „zosurovení” básnickej sentencie.
  Navyše úmyselnou snahou zaujať – možno šo-
  kovať – prispieva k anestézii a prvoplánovosti
  básní (Jaroslava/Všetkým). Mirka Ábelová je au-
  torkou intimity, no skutočnosť, že túto intimitu
  čitateľovi takpovediac vnucuje, spôsobuje ujmu
  celej zbierke.
  Básne zbierky sa čitateľovi predstavujú aj
  v špecifi ckej grafi ckej úprave. Vizuálna podo-
  ba jednotlivých strof a veršov na jednej strane
  podporuje rytmus básne (Veronika/Bez nocí, Ta-
  tiana/Výboj), na druhej strane sa autorka snaží
  vystúpiť z istého optického stereotypu knižného
  rozmiestnenia básní. V kontexte knihy je veľ-
  mi vydarená spolupráca s ilustrátorkou Ivanou
  Šátekovou. Jej pastelové kresby protagonistiek
  básní vtipne, lahodne a s ilustračnou ľahkosťou
  dopĺňajú a spoludotvárajú Ábelovej básne, a tým
  aj vyznenie celej zbierky.
  Básničky pre domáce paničky sú nesporne
  zaujímavým dielkom v korpuse súčasnej slo-
  venskej poézie, rovnako jej autorka preukazuje
  značnú dávku rebelskej svojráznosti a nadania,
  napriek tomu mám pocit, že je tu veľa zbytočného
  hrdelného kriku.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013