KRAJINA KANIBALOV - Mark E. Pocha

 • Recenzované dielo

  Krajina kanibalov
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2016/9
 • Text

  Hydra 2016
  Horor nie je žáner,
  ktorý by v sloven-
  skej literatúre
  prekvital, hoci po-
  tenciál na to má.
  Strašidelné povesti,
  rozprávky, sloven-
  ská odnož magic-
  kého realizmu – to
  všetko pracuje s ho-
  rorovými prvkami,
  ktoré slovenskému čitateľovi nie sú neznáme.
  Len sa na ne nesmie dať nálepka „horor“, lebo to
  slovo akoby odrádzalo. Žiarivým príkladom je
  súčasný kráľ slovenského hororu Jozef Karika,
  ktorého hororové romány (tešiace sa komerčné-
  mu úspechu) sú vydavateľstvom maskované ako
  „mysteriózne trilery“. Samozrejme, neznamená
  to, že by horor na Slovensku nevznikal, len je
  odsunutý na perifériu. Čo je priestor, kde sa mu
  najviac darí, lebo nie je pod tlakom trhu a vzniká
  z lásky k žánru.
   Práve na periférii sa nedávno objavila tenká
  knižka Marka E. Pochu Krajina kanibalov. Au-
  tor je medzi fanúšikmi hororu známy svojimi po-
  viedkovými pokusmi, kniha predstavuje snahu
  preniknúť k širšiemu publiku, avšak štýlom stále
  zostať na okraji. Krajina kanibalov je čistokrvný
  brak, nie však náhodou, ale celkom zámerne.
   Autor čerpá poetiku z fi lmových hororov, hlav-
  ne z klasiky žánru Cannibal Holocaust (r. Ruggero
  Deodato, 1980) a snaží sa o prevedenie jazyka
  fi lmu na papier. Výsledkom je knižka so svižným
  tempom plná krátkych sekvencií, ktoré sa rýchlo
  striedajú. Na úrovni deja to dodržuje všetky klišé,
  ktoré by sme od takéhoto diela očakávali.
   Skupinka vysokoškolákov s myslením na
  úrovni tínedžerov sa ocitá v peruánskom prale-
  se uprostred kanibalskej dediny. Prvá polovica
  novely slúži na to, aby sme sa oboznámili s po-
  stavami, druhá aby sme sledovali ich efektné
  umieranie. Nič viac kniha neobsahuje, lebo by
  ju to len zbytočne spomaľovalo. Rýchle tempo
  rozprávania je pri tomto type hororov základom.
   Hlavným ťahákom pritom nie je hrôza či atmo-
  sféra, ale estetizované literárne násilie. V tejto
  časti E. Pocha exceluje. Kategória hnusu je hlav-
  ným aspektom textu, podliehajú jej aj civilnejšie
  časti. Dokonca láska, aj keď vo svojej podstate
  stále romantická, je v jej fyzickom prevedení
  vyobrazená ako niečo nechutné. Zo stránok tak
  nekvapká len krv, ale všetky tekutiny, ktoré ľud-
  ské telo obsahuje. Hlavne pot a semeno.
   Krajina kanibalov využíva inventár hrôzy
  klasiky literárneho hororu H. P. Lovecra a, ale
  rezignuje na kozmickú hrôzu a drží sa vôd splat-
  terpunku. Koniec-koncov, to sú materské vody
  moderného periférneho slovenského literárneho
  hororu. Cieľom nie je desiť, ale vyvolať hnus, a to
  sa aj deje. E. Pocha sa úspešne pokúsil vytvoriť
  alternatívu k romantickým brakom do kabeliek,
  keď stvoril rýchly horor vhodný na letné čítanie.
   E. Pochov štýl je unikátny. Ak vám bude po-
  vedomý, je to preto, že pred pár rokmi debutoval
  pod svojím vlastným menom (Marián Kluvanec)
  románom Semester zakomplexovaného sviniara. Aj
  v tejto knihe sa inšpiruje hlavne fi lmovým jazy-
  kom. Semester môžeme považovať za románové
  prevedenie televízneho žánru sitcom. Inšpirá-
  cia fi lmovým médiom nie je jediným znakom
  E. Pochovej tvorby. Je ním ironický odstup. Ten si
  udržiava hlavne brechtovskými vsuvkami v roz-
  právaní, keď jeho plynulosť naruší zátvorkou,
  v ktorej kurzívami ponúka alternatívny popis
  deja alebo reakciu postavy. Tieto zátvorky sú
  akýmsi alteregom rozprávača. V Semestri slúžia
  ako priestor pre humor, v Krajine odhaľujú hlbšie
  a podvedomejšie myšlienky postáv. Sú priestorom
  pre šialenstvo. V civilných častiach to funguje,
  avšak autor ich používa aj pri akcii, čím narušuje
  atmosféru. Ako nástroj a prvok autorského štýlu
  to môže fungovať, len s ním treba narábať trochu
  citlivejšie.
   Obrovským problémom knihy (okrem jazyka) je
  aj pasivita hlavných postáv. Témou je civilizačný
  stret medzi súčasným človekom a divočinou. Pod
  vplyvom tejto idey sú hlavné postavy akoby vy-
  kastrované, civilizácia im obrúsila pazúry a väč-
  šinu knihy sa nechajú len unášať dianím. Občas sa
  síce vzoprú, ale bez očividnejšieho výsledku. Patrí
  to k žánrovému klišé, ale aktívnejší hrdinovia
  by priniesli viac napätia a menej násilia. Čím sa
  opäť dostávame k tomu, že v Krajine kanibalov
  ide hlavne o násilie, všetko ostatné je odsunuté
  bokom.
   To je zvláštnosťou knihy. Je ťažké určiť, čo je
  autorským zámerom a čo je nechcené. Krajina
  kanibalov je totiž zámerne štylizovaná ako brak.
  Na túto štylizáciu sa dáva dôraz na úrovni formy
  i obsahu. Je to zlá kniha, ale cielene zlá, a tým
  pádom sa aj ťažko hodnotí, lebo bežné kritériá
  nestačia.
   Je určená hlavne fanúšikom splatterpunkových
  a survival hororov, no dala by sa odporučiť aj
  širšiemu publiku. Vďaka svojim „literárnym kva-
  litám“ a štylizácii je čítanie Krajiny kanibalov
  nevšedným zážitkom, aký v slovenskej literatúre
  budete hľadať len ťažko. Ak máte teda chuť ex-
  perimentovať, len do toho. Je to však na vlastné
  nebezpečenstvo, na niektoré scény budete len
  ťažko zabúdať.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013