O armáde za Slovenského štátu

 • Recenzované dielo

  Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2017/04
 • Autor recenzie

  Ivan Szabó
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Socialistická historiografia sa z ideologických dôvodov vyhýbala viacerým témam. K tabu patril aj komplexný pohľad na vojnový Slovenský štát rokov 1939 – 1945. Až po roku 1989 sa niekoľkí historici pustili aj do ozrejmovania faktov z tejto doby. Jedným z takýchto slovenských historikov je Tomáš Klubert, ktorý po monografickom spracovaní bojov v Slovenskom národnom povstaní (Obrnené jednotky v SNP, 2008; Smrť sa volala Schill, 2014) obrátil svoju pozornosť na sčasti pole neorané, tentoraz na vznik, vývoj, činnosť a zánik Slovenskej armády z rokov 1939 – 1945. Bez zamlčovania faktov, bez ich prekrúcania, zosmiešňovania a spolitizovania.

  Čitateľ dostáva do ruky precízne spracovaný text, začínajúci obdobím, kedy sa schyľovalo k vojne, pre ktoré je typická Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž. Nová situácia a najmä to, že slovenská armáda sa stala vazalom nemeckej armády, je obsahom kapitoly Po boku Nemecka. Z tejto udalosti potom vyplynulo veľa sprievodných javov, ako napríklad vstup Slovenska do vojny proti Sovietskemu zväzu a západným mocnostiam. Autor píše o činnosti a bojoch slovenskej Rýchlej divízie a Zaisťovacej divízie, ktoré operovali na Ukrajine a Kaukaze.

  Inou témou sú počiatky odboja v slovenskej armáde, dezercie, otrasená disciplína vojakov, slovenské letectvo na východnom fronte či pohľad na činnosť armády v zázemí. Závažnú kapitolu v histórii našej armády tvorí vojenský odboj proti ľudáckemu režimu, vznik východoslovenskej armády, nasadenie stíhacej letky proti spojeneckému letectvu a obdobie, ktoré vyústilo do prípravy ozbrojeného povstania a následná nemecká okupácia...

  Posledná textová časť knihy je venovaná vzniku domobrany a anabáze 1. technickej divízie. Zaujímavú časť publikácie tvorí pohľad na činnosť slovenských vojakov na talianskom fronte. Záverečnú kapitolu tvoria fakty o zániku Slovenského štátu a o konci jeho armády. Do hlavného textu sú vkomponované profily veliacich dôstojníkov v armáde (Ján Golian, Štefan Jurech, Rudolf Viest, Ferdinand Čatloš a iní). Kniha obsahuje veľa fotografických dokumentov, predstavuje zbrane a vozidlá slovenskej armády, hodnostné označenia. Publikácia obsahuje aj výber z fotografií neznámych autorov z knihy Od Tatier po Kaukaz, vydanej v roku 1943 Ministerstvom národnej obrany prvej Slovenskej republiky. Je to obrázková kniha plná dokumentov a pohľadov na život vojakov slúžiacich v slovenskej armáde na východnom fronte v rokoch 1941 a 1942. Je nesporné, že kniha v čase vzniku plnila propagandistickú úlohu. V súčasnosti je dokumentom časov minulých. Autor napísal, čo bolo zmyslom tejto publikácie. Chcel stručným a nenáročným spôsobom podať ucelený pohľad na slovenskú armádu v rokoch druhej svetovej vojny – a to sa mu podarilo.
   
  Ivan Szabó