Odkryté mená slovenských miest a dedín - Ján Stanislav

 • Recenzované dielo

  Odkryté mená slovenských miest a dedín
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2009/8
 • Autor recenzie

  Lýdia Čelková
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Ján Stanislav

  Odkryté mená slovenských miest a dedín

  Martin, Matica slovenská 2008

  V edícii Jazykovedné spisy MS vyšla reedícia vedecko-populárnej práce významného slavistu a jazykovedca prof. Jána Stanislava (1904 – 1977) z roku 1947 s odborným doslovom Jána Kačalu. J. Stanislav v nej odpovedal na mnohé otázky o pôvode pomenovaní. Zdôraznil, že štúdium miestnych mien patrí medzi zložité otázky jazykovedného výskumu. Ľudia preberali počas stáročí mená/názvy zo staršieho osídlenia, prispôsobovali si ich, resp. svojej reči. Seriózne vysvetlenie je preto niekedy beznádejné. J. Stanislav ukázal na rôznych príkladoch, ako možno na základe pomenovaní osád určiť sociálne rozvrstvenie obyvateľov (Psolovce, Dvorníky, Štitáre). Načrtol i ďalšie rozmanité pomenovania podľa potokov (Bystrica), zvierat (Bobrovec), územia (Poruba), zamestnania (Tesáre) a pod. Základnú časť práce tvorí abecedne usporiadaný slovník (od Aboň po Žujtu) slovenských miestnych názvov s historickými dokladmi v cudzích jazykoch najmä z 11. – 15. storočia s uvedením prameňov a výkladom názvu. Heslá sú veľkosťou rozdielne v závislosti od množstva dokladov a ich analýzy. Okrem tohto slovníka pripravil J. Stanislav aj výťah zo starých slovenských osobných (krstných) mien od 9. stor., v ktorom nájdeme celý rad dávno zabudnutých a nezvyklých mien, ako Devodesa, Nehoť, Časona, Pačemíra, Radoň, Sebetech, Tunislav, či neskoršieho obdobia 12. – 13. stor., ako Bezrad, Boriš, Kvas, Nestoj. Toto publikáciou dal náš zakladateľ onomastiky výrazný podnet na ďalšie bádanie. Jeho výsledky mali dosah na prax – tam, kde dokázal slovenskosť pôvodného názvu, tam sa potvrdila aj slovenskosť obyvateľov daného územia. Hoci autorove výklady zodpovedajú poznaniu a dostupnosti prameňov pred vyše polstoročím, kniha už pred desaťročiami zaujala tých, ktorým bola určená. Všetkým, ktorých problematika vysvetľovania mien upútala a radi pátrajú aj dnes po pôvode a vývine názvov i mien.

  Lýdia Čelková

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013