Anton Augustín Baník

Narodenie 26. 2. 1900 Valaská
Úmrtie 29. 12. 1978 Martin • Pseudonym

  A. C. Markov, BAA
 • Životopis autora

  R. 1909 – 17 študoval na klasickom gymnáziu vo Vacove, 1917 – 19 na polytechnike v Budapešti, 1920 – 23 na technike v Brne, potom na Filozofickej fakulte UK

  R. 1909 – 17 študoval na klasickom gymnáziu vo Vacove, 1917 – 19 na polytechnike v Budapešti, 1920 – 23 na technike v Brne, potom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1928 pracoval v knižnici Krajinského úradu v Bratislave, od r. 1930 v denníku Slovak, r. 1932 – 38 bibliotekár, archivár a redaktor v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, r. 1938 – 71 bibliotekár a archivár v Matici slov. v Martine. Spočiatku sa venoval jazykovednému výskumu, autor práce Slovenská reč a jej zovnútorný a vnútorný vývoj (1923), spoluautor Pravidiel slovenského pravopisu. V kultúrnohistorickom výskume publikoval objavné práce Ján Baltazár Magin a jeho politická, národná i kultúrna obrana Slovákov roku 1728 (1936) a Novšie údaje na poznanie Jána Baltazára Magina (1937). V početných vedeckých štúdiách sústredil pozornosť na prelomové obdobia národných dejín od Veľkej Moravy cez slov. národné obrodenie až po matičné roky, v nich prinášal syntetický pohľad na národný vývin a nové údaje o významných osobnostiach (Gorazd, A. Bernolák, J. Fándly, J. Hollý, J. Palkovič, F. V. Sasinek, Š. Moyzes a i.). Z pôvodného rkp. bola vydaná jeho úvaha O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu (2000). Okrem toho uverejňoval štúdie o problematike knihovníctva a archívnictva, zhromaždil bohatú osobnú knižnicu prevažne slovacikálnych tlačí a hudobnín, ktorú daroval Matici slov. Venoval sa hudbe, ako skladateľ skomponoval početné klavírne skladby a jednohlasné piesne, znalec života a diela hudobného skladateľa F. Liszta. V r. 2010 vyšiel výber z jeho štúdií, novinových a časopiseckých článkov Na dejinnej križovatke.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu (2000)

  Odborná literatúra

  • Slovenská reč a jej zovnútorný a vnútorný vývoj (1923)
  • Pravidiel slovenského pravopisu (1931, spoluautor)
  • Ján Baltazár Magin a jeho politická, národná i kultúrna obrana Slovákov roku 1728 (1936)
  • Novšie údaje na poznanie Jána Baltazára Magina (1937)

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  RAPOŠOVÁ, Mária: Počiatky Slovenského národného literárneho múzea. In: Knižnica , roč. 15, 2014, č. 4, s. 95 – 102.
  RAPOŠOVÁ, Mária: Počiatky Slovenského národného literárneho múzea. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 95 – 102.

  GAJDOŠ, Martin: Dynamika spolužitia. Anton A. Baník: O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 2, s. 125 – 128.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013