František Miko

Narodenie 13. 4. 1920 Lipany
Úmrtie 13. 11. 2010 Bratislava • Životopis autora

  Po absolvovaní Štátneho reálneho gymnázia v Prešove (1931 – 1939) vyštudoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte

  Po absolvovaní Štátneho reálneho gymnázia v Prešove (1931 – 1939) vyštudoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1939 – 1943). Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziách v Prešove, Košiciach, Spišskom Podhradí a v Jasove (1945 – 1951), potom pracoval ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Košiciach (1951 – 1952), na Vyššej pedagogickej škole v Prešove (1952 – 56), ako vedecký pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Košiciach (1956 – 69) a zároveň ako docent na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove (1966 – 1969) i ako pracovník Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva pobočky Univerzity 17. novembra v Bratislave (1969 – 1970). Od r. 1970 bol vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, potom vedúci oddelenia teórie literatúry v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave (1973 – 1985). V r. 1967 spoluzakladal, budoval a neskôr viedol Kabinet literárnej komunikácie (dnes Ústav literárnej a umeleckej komunikácie) na Pedagogickej fakulte v Nitre, ktorého bol od r. 1974 (potom znovu 1986 – 1989) i riaditeľom. Začiatky jeho vedeckej práce sa viažu na štylistiku, neskôr na gramatiku, o tejto problematike vydal monografiu Rod, čislo a pád podstatnych mien (1962). Z oblasti lingvistiky je monografia The generativ Structure of Slovak Sentence (1972). Založil a viedol špecializované pracovisko Kabinet literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky v Nitre, ktoré sa stalo základňou nitrianskej literárnovednej školy. Autor kníh Estetika výrazu (1969), Text a štýl (1970), Od epiky k lyrike (1973), Štýlové konfrontácie (1976), The Programme of The Text Style, Literature, Communication (obe 1978), Spoločenské hodnoty a literárny text (1972), Zrážka spoločenského a literárneho kontextu v povstaleckej próze R. Jašíka (1974), Aspekty literárneho textu (1989), Tvorba a recepcia (s A. Popovičom, 1978), Verš v recepcii poézie (1985), Štrukturalizmus a súčasná literárna veda (1977), Polemika o „anjelských krajinách“ a otázky realizmu v slovenskej próze 40. rokov (1977), Poézia, človek, technika (1979), Hra a poznanie v detskej próze (1980), Hodnoty a literárny proces (1982), Analýza literárneho diela (1987), Umenie lyriky (1988), Význam, jazyk, semióza (1995). Početné štúdie a články uverejňoval vo vedeckých zborníkoch a odborných časopisoch (Slov. reč, Jazykovedný časopis, Slov. pohľady, Slov. literatúra, Estetika, Romboid a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Sloh (1960)
  • Rod, číslo a pád podstatných mien (1962)
  • Malý výkladový slovník výrazovej sústavy (1972)
  • The generativ Structure of Slovak Sentence (1972)
  • The Programme of The Text (1978)
  • Frazeológia v škole (1985)
  • Frazeologická terminológia (1995, kolektív autorov)
  • Význam, jazyk, semióza (1995)

  Literárna veda

  • Estetika výrazu (1969)
  • Text a štýl (1970)
  • Ein kleines Erklärendes Wörterbuch des Ausdrukssystems (1972)
  • Spoločenské hodnoty a literárny text (1972)
  • Od epiky k lyrike (1973)
  • Zrážka spoločenského a literárneho kontextu v povstaleckej próze R. Jašíka (1974)
  • Štýlové konfrontácie (1976)
  • Polemika o „anjelských krajinách“ a otázky realizmu v slovenskej próze 40. rokov (1977)
  • Štrukturalizmus a súčasná literárna veda (1977)
  • Style, Literature, Communication (1978)
  • Tvorba a recepcia (1978, spoluautor)
  • Poézia, človek, technika (1979)
  • Hra a poznanie v detskej próze (1980)
  • Funkcia umeleckej kritiky (1981, kolektív autorov)
  • Hodnoty a literárny proces (1982)
  • Verš v recepcii poézie (1985)
  • Súradnice literárneho diela (1986, kolektív autorov)
  • Analýza literárneho diela (1987)
  • Umenie lyriky (1988)
  • Aspekty literárneho textu (1989)
  • Šafárik: pamäť, osobnosť, zmysel (1995, inauguračná prednáška na UPJŠ, Košice 16. 9. 1995 pri príl. 200. výročia narodenia P. J. Š.)

  Editorská činnosť

  • Vedeckotechnická revolúcia a literatúra (1982, preklad: D. Slobodník, Ľ. Rampáková)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č.
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 294, 305 – 311.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.


  ŠAH: František Miko – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 157 – 158.

  ŠAH: Pripomíname si. František Miko. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 157 – 158.

  VALENTOVÁ, Mária: Ako dnes robiť literárnu vedu? (Rozhľady.  K životnému jubileu Františka Miku). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 260.

  RÉDEY, Zoltán: (Rozhľady.  K životnému jubileu Františka Miku). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 258 – 260.

  FUJAKOVÁ, Miroslava: (Rozhľady.  K životnému jubileu Františka Miku). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 257 – 258.

  FUJAK, Július: (Rozhľady.  K životnému jubileu Františka Miku). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 256 – 257.

  PLESNÍK, Ľubomír: František Miko a príbeh "nitrianskej školy". (Rozhľady. K životnému jubileu Františka Miku). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 251 – 256.

  MATHAUSER, Zdeněk: Nihil v poézii 20. storočia. (Rozhľady. K životnému jubileu Františka Miku). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 248 – 251.

  ZAJAC, Peter: Druhá strana mince. (Rozhľady. K životnému jubileu Františka Miku). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 247 – 248.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013