František Vnuk

Narodenie 8. 4. 1926 Červený Hrádok • Životopis autora

  František VNUK po maturite na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946) študoval do r. 1949 na Vysokej škole baníckej v Ostrave, 1952 – 53 pokračoval

  František VNUK po maturite na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946) študoval do r. 1949 na Vysokej škole baníckej v Ostrave, 1952 – 53 pokračoval v štúdiách metalurgie na South Australian Institute of Technology, 1955 – 60 absolvoval štúdium histórie a politických vied na univerzite v Adelaide. R. 1949 emigroval, žil v Rakúsku a v Nemecku, 1950 – 52 pracoval v zlievarni, od 1953 bol asistentom, lektorom a od 1965 doc. metalurgie na South Australian Institute of Technology v Adelaide, 1987 hosťujúcim prof. na Queen’s University v kanadskom Kingstone, potom pôsobil v slov. oddelení Vatikánskeho rozhlasu v Ríme, 1992 – 96 bol doc. cirkevných dejín na R. k. cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, po 1989 žje a tvorí striedavo na Slovensku a v Austrálii. Autor diel: Neuveriteľné sprisahanie – vojenské akcie proti Slovenskej republike v roku 1944 (1964), Sedemnásť neúrodných rokov – krátky náčrt dejín slovenskej literatúry v rokoch 1945 –1962 (1965), Kapitoly z dejín Komunistickej strany Slovenska (1968), Slovenská otázka na Západe v rokoch 1939 – 1940 (1984), Zahraničné akcie na záchranu a obnovu slovenskej samostatnosti (1986), Mať svoj štát znamená život (1987), Slovensko v rokoch 1945 – 1948 (1994), Akcie K a R (1995), Pokus o schizmu a iné proticirkevné opatrenia v rokoch 1949 – 1950 (1996), Andrej Hlinka – tribún slovenského národa (1998), Dokumenty o postavení katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 (1998) a i. Pre Literárny almanach Slováka v Amerike pripravil na sklonku 60. rokov minulého storoča biobibliografické portréty predstaviteľov slov. kultúrnej tvorby v zahraničí, svojimi heslami prispel do Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000); napísal monografiu o postavení katolíckej cirkvi na Slovensku v období politického odmäku 1967 – 71 Popustené putá (2001), syntetický pohľad na slov. dejiny 1843 – 1993  Stopäťdesiat rokov v živote národa (2004) a knižku Katolícka cirkev v 20. storočí na Slovensku a vo svete (2006). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Neuveriteľné sprisahanie – vojenské akcie proti Slovenskej republike v roku 1944 (1964)
  • Kapitoly z dejín Komunistickej strany Slovenska (1968)
  • Slovenská otázka na Západe v rokoch 1939 – 1940 (1984)
  • Zahraničné akcie na záchranu a obnovu slovenskej samostatnosti (1986)
  • Mať svoj štát znamená život (1987)
  • Slovensko v rokoch 1945 – 1948 (1994)
  • Akcie K a R (1995)
  • Pokus o schizmu a iné proticirkevné opatrenia v rokoch 1949 – 1950 (1996)
  • Andrej Hlinka – tribún slovenského národa (1998)
  • Dokumenty o postavení katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 (1998)
  • Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000, prispel heslami)
  • Popustené putá (2001)
  • Stopäťdesiat rokov v živote národa (2004)
  • Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo (2005, 1.vydanie)
  • Katolícka cirkev v 20. storočí na Slovensku a vo svete (2006)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Sedemnásť neúrodných rokov – krátky náčrt dejín slovenskej literatúry v rokoch 1945 –1962 (1965)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15. ŠAH:
  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

  ŠAH: František Vnuk – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 155.

  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

  ŠABÍK, Vincent: Meditácia nad slovníkom. František Vnuk: Príručný slovník kresťanstva. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005, č. 3, s. 122 – 125.

  REPKA, Vladimír – VNUK, František: Rozhovory z diaľky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 90  – 96  .
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013