Ivan Kusý

Narodenie 6. 4. 1921 Dobroč
Úmrtie 10. 2. 2000 Bratislava • Pseudonym

  Robert Konečný
 • Životopis autora

  R. 1931 – 39 študoval na gymnáziu v Martine, 1939 – 40 medicínu na Lekárskej fakulte, 1940 – 44 slovenčinu, filozofiu a dejiny umenia na Filozofickej

  R. 1931 – 39 študoval na gymnáziu v Martine, 1939 – 40 medicínu na Lekárskej fakulte, 1940 – 44 slovenčinu, filozofiu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1944 – 49 pracovník Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1945 – 51 spoluredaktor Slov. pohľadov, 1945 – 50 redigoval Literárnohistorický zborník, Knižnicu Slov. pohľadov a i. edície Matice slov., 1946 – 49 aj dramaturg martinského Slov. komorného divadla, od 1949 pôsobil v Bratislave: r. 1949 – 51 vedúci oblastného sekretariátu Matice slov., 1951 – 89 pracovník Ústavu slov. literatúry SAVU, neskôr SAV, 1957 – 70 jeho riaditeľ, zároveň 1956 – 70 redaktor časopisu Slov. literatúra, od r. 1989 na dôchodku. Po r. 1945 jeden z hlavných predstaviteľov marxisticky orientovanej literárnej histórie na Slovensku. Autor publikácií Jozef Miloslav Hurban (1948), Cesta kritika (1957), rozsiahlymi kapitolami o literatúre 19. a 20. stor. prispel do Dejín slovenskej literatúry (1965 – 75), autor monografií Hečkova Drevená dedina (1954), Mladý Ladislav Nádaši (1966), Božena Slančíková-Timrava (1967), Význam Eleny Maróthy-Šoltésovej v slovenskej literatúre a v slovenskom ženskom hnutí (1968), Mladý Vajanský (1987), Zrelý Vajanský (1992). Výber z literárnokritických statí sústredil do knihy Nevyhnutnosť kontinuity (1971), epické diela s povstaleckou tematikou analyzoval v monografiách Premeny povstaleckej prózy (1974) a Povstalecká próza (1984), prispel do zborníku K problematike slovenskej prózy (1961). Ako editor vydal Korešpondenciu Timravy a Šoltésovej (1952), pripravil nové vydanie Timraviných Zobraných spisov (1955 – 59), zostavil zborník Timrava v kritike a spomienkach (1957), editoval súbor článkov E. Maróthy-Šoltésovej Pohľady na literatúru (1958), zostavil zborník Jozef Gregor-Tajovský – Janko Jesenský (1974) a antológie Slovenská literárna kritika 2 – 3 (1979 – 81), pripravil Vajanského Spisy (1984 – 92).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Jozef Miloslav Hurban (1948)
  • Hečkova Drevená dedina (1954)
  • Cesta kritika (1957)
  • K problematike slovenskej prózy (1961, zborník)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1965, spoluautor)
  • Mladý Ladislav Nádaši (1966)
  • Božena Slančíková-Timrava (1967)
  • Význam Eleny Maróthy-Šoltésovej v slovenskej literatúre a v slovenskom ženskom hnutí (1968)
  • Nevyhnutnosť kontinuity (1971)
  • Premeny povstaleckej prózy (1974)
  • Povstalecká próza (1984)
  • Mladý Vajanský (1987)
  • Zrelý Vajanský (1992)
  • Starý Vajanský (2014, 1.vydanie)

  Editorská činnosť

  • Zobrané spisy (1955 – 59, Timrava)
  • Korešpondenciu Timravy a Šoltésovej (1952)
  • Timrava v kritike a spomienkach (1957)
  • Pohľady na literatúru (1958)
  • Jozef Gregor-Tajovský – Janko Jesenský (1974)
  • Slovenská literárna kritika 2 – 3 (1979, antológia)
  • Spisy (1984, Vajanský)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TATÁR, Jozef: K básnickému konceptu a variantom pohlavnej lásky vo Vajanského veršovanom románe Dušinský (štúdia). In:
  TATÁR, Jozef: K básnickému konceptu a variantom pohlavnej lásky vo Vajanského veršovanom románe Dušinský (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 447 – 161.

  TARANENKOVÁ, Ivana: Historicko-genetický prístup Ivana Kusého k osobnosti a dielu SHV v monografii Mladý Vajanský. (Príspevok zo semináru ÚSIL SAV 14. 5. 2001, Ivan Kusý 1921 – 2000). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 244 – 246.

  KRŠÁKOVÁ, Dana: Ivan Kusý: Zrelý Vajanský. (Príspevok zo semináru ÚSIL SAV 14. 5. 2001, Ivan Kusý 1921 – 2000). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 239 – 244.

  DRUG, Štefan: Ivan Kusý – literárny kritik. (Príspevok zo semináru ÚSIL SAV 14. 5. 2001, Ivan Kusý 1921 – 2000). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 233 – 239.

  KUSÁ, Mária: Prečo a aká litlerárna história – alebo o metóde? (Príspevok zo semináru ÚSIL SAV 14. 5. 2001, Ivan Kusý 1921 – 2000). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 230 – 232.

  Autor neuved.: Ceny Vojtecha Zamarovského. In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 3.

  -red.-: Zomrel Ivan Kusý. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 159.

  DRUG, Štefan: Za literárnym historikom a kritikom Ivanom Kusým. In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 1, s. 67 – 68.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Vojtecha Zamarovského in memoriam

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013