Jacek Kolbuszewski

Narodenie 10. 5. 1938 Wrocław (Poľsko)



 • Životopis autora

  Po absolvovaní stredoškolských štúdií vo Wrocławi (1956) absolvoval štúdium polonistiky na Filozofickej fakulte Univerzity vo Wrocławi (1957
  Po absolvovaní stredoškolských štúdií vo Wrocławi (1956) absolvoval štúdium polonistiky na Filozofickej fakulte Univerzity vo Wrocławi (1957 – 61). Po štúdiách bol v rokoch 1961 – 71 učiteľom poľštiny na železničiarskej škole Ministerstva spojov vo Wrocławi. V roku 1971 sa stal vedeckým pracovníkom Ústavu poľskej filológie na wrocławskej univerzite, kde sa roku 1974 habilitoval prácou z dejín západoslovanských literatúr a kde od roku 1982 pôsobí ako univerzitný profesor, v súčasnosti ako emeritný profesor. Žije vo Wrocławi.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Góry takie kamienne. Szkice o górach i ludziach (1972)
  • Skarby Króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku (1972)
  • Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej (1985)
  • Ochrona przyrody a kultura (1990)
  • Tatry i górale w literaturze polskiej (1992)
  • Kresy (1995)
  • Cmentarze (1996)
  • Literatura i przyroda (2000)
  • Kocham was mali ludzie... (2011, spoluautorka s M. Łoboz)

  Literárna veda

  • Funkcia estetyczna motywu Tatr w literatúrze polskiej XIX wieku (1965)
  • Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1971)
  • Modele estetyczne liryki słowackiej romantycznego przełomu (1975)
  • Poézia pravdy a pravda poézie (1978)
  • Rzeki. Antologia poetycka (1998)
  • Na południe od Tatr. Studia o literaturze słowackiej (2003)
  • Poezja drugiej połowy XIX wieku (2008)
 • Charakteristika tvorby

  Vedecký záujem prof. Kolbuszewského sa sústreďuje na dejiny slovenskej a poľskej literatúry predovšetkým so zreteľom na výskum
  Vedecký záujem prof. Kolbuszewského sa sústreďuje na dejiny slovenskej a poľskej literatúry predovšetkým so zreteľom na výskum slovensko-poľských literárnych vzťahov. Už vo svojej doktorskej dizertácii Funkcia estetyczna motywu Tatr w literatúrze polskiej XIX wieku (1965) zužitkoval slovenský komparatistický materiál s tatranskou tematikou. Od roku 1967 sa systematickejšie venoval štúdiu slovensko-poľských literárnych vzťahov, o ktorých publikoval príspevky v odborných periodikách (Slavica Slovaca, Slovenská literatúra a i.), neskôr v knižných prácach: Modele estetyczne liryki słowackiej romantycznego przełomu (1975), Poézia pravdy a pravda poézie (1978), Na południe od Tatr. Studia o literaturze słowackiej (2003). Početné štúdie a príspevky, ako aj samostatné monografické práce a edície venoval tatranskej problematike (Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku, 1971, Góry takie kamienne. Szkice o górach i ludziach, 1972, Tatry i górale w literaturze polskiej, 1992, Tatry, 1995 a i.). Viackrát sa vyznal, že práve láska k Tatrám ho priviedla k poznávaniu slovenskej literárnej problematiky. V prácach sa okrem iného sústreďuje aj na inakosť symbolu Tatier v slovenskej a poľskej literatúre, ktorú vysvetľuje na základe rôznych literárno-kultúrnych dejín. Pozornosť si zasluhujú aj jeho práce o poľskej literatúre: Zostawcie mnie samego teraz... (1971), Skarby Króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku (1972), Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej (1985), Przestrzenie i krajobrazy (1994), Kresy (1995), Cmentarze (1996), Poezja drugiej połowy XIX wieku (2008), Kocham was mali ludzie... (2011, spoluautorka s M. Łoboz) a i., ako aj práce o ochrane prírode Ochrona przyrody a kultura (1990, 1992), Rzeki. Antologia poetycka (1998), Literatura i przyroda (2000).
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013