Ján Hučko

Narodenie 7. 3. 1929 Stará Turá
Úmrtie 21. 3. 2001 Bratislava • Životopis autora

  R. 1944 – 48 študoval na učiteľskej akadémii, 1948 – 51 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte, 1951 – 52 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v

  R. 1944 – 48 študoval na učiteľskej akadémii, 1948 – 51 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte, 1951 – 52 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1950 – 53 prednášal slov. dejiny na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity, 1953 – 59 na Vysokej škole pedagogickej, 1959 – 98 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od r. 2000 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Významný slov. historik, ktorý sa vo vedeckovýskumnej práci venoval obdobiu slov. národného obrodenia a jeho osobnostiam, osobitne generácii štúrovcov. Publikačne činný od r. 1950, zaoberal sa biografistikou, štúrovským hnutím. Autor monografií Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie (1974), Gašpar Fejérpataky-Belopotocký (1965), Michal Miloslav Hodža (1970), Ctiboh Zoch (1978), Život a dielo Ľudovíta Štúra (1984). Zostavil knihu dokumentov Bratislava a počiatky slovenského národného obrodenia (1992), pre deti a mládež napísal populárno-náučnú knižku o slov. národnom obrodení Slovenská jar (1994). Autor historiografických, vedeckých, popularizačných prác a študijných materiálov (Vznik mesta Bratislavy, 1958; Revolučný rok 1848, 1968; Štúrovská tradícia a náš dnešok, 1995; Vznik spisovnej slovenčiny, 1996 a i.), encyklopedických hesiel, spoluautor učebníc a metodických príručiek dejepisu pre vysoké, stredné i základné školy.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Vznik mesta Bratislavy (1958)
  • Gašpar Fejérpataky-Belopotocký (1965)
  • Revolučný rok 1848 (1968)
  • Slovenská jar (1994)

  Odborná literatúra

  • Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie (1974)
  • Štúrovská tradícia a náš dnešok (1995)
  • Vznik spisovnej slovenčiny (1996)

  Literárna veda

  • Michal Miloslav Hodža (1970)
  • Ctiboh Zoch (1978)
  • Život a dielo Ľudovíta Štúra (1984)

  Editorská činnosť

  • Bratislava a počiatky slovenského národného obrodenia (1992)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  LIPKA, Martin M.: Rozlúčka s Jánom Hučkom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 117 – 118. BARICA, Ján: Nemáme menšie
  LIPKA, Martin M.: Rozlúčka s Jánom Hučkom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 117 – 118.

  BARICA, Ján: Nemáme menšie dejiny, ako majú iní (Ján Hučko: Slovenská jar). In: Knižná revue, roč. V, 8. 2. 1995, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013