• Životopis autora

  R. 1954 – 58 študoval slovenčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 63 ako stredoškolský

  R. 1954 – 58 študoval slovenčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 63 ako stredoškolský prof. v Pezinku, od 1963 odborný a neskôr vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra v Bratislave, 1981 – 91 jeho riaditeľ. Hlavnou oblasťou jeho tvorivej práce bol výskum slov. jazyka, v ktorom sa sústredil najmä na súčasnu spisovnú slovenčinu, na teóriu a dejiny spisovného jazyka a jazykovú kultúru. Popri početných štúdiách a príspevkoch v domácich i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch samostatne vydal monografie: Doplnok v slovenčine (1971), Sloveso a sémantická štruktúra vety (1989), Slovenčina – vec politická? (1994), Kultúrne rozmery jazyka (1997), Spisovná slovenčina v 20. storočí, Syntaktické systémy jazyka (obe 1998) a i. Spoluautor základných jazykovedných diel (Slovník slovenského jazyka, Krátky slovník slovenského jazyka, Encyklopédia jazykovedy), dlhoročný redaktor časopisu Kultúra slova (1971 – 91). Ako kultúrny publicista vydal komentáre, úvahy a príhovory Návrat ku koreňom (1994), štúdie Systém jazykových kategórií, Slovenčina v literárnej praxi (obe 2006), knihu Prehľad dejín spisovnej slovenčiny (2006) a i. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Redakcia: Záhradník spisovného slovenského jazyka (Profesor Ján Kačala sa dožíva osemdesiatky). In: Literárny týždenník , roč.
  Redakcia: Záhradník spisovného slovenského jazyka (Profesor Ján Kačala sa dožíva osemdesiatky). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s. 12.

  HAJKO, Dalimír: Ján Kačala / Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 106 – 107.

  ŠAH: Ján Kačala – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 155 – 156.

  BOJNIČANOVÁ, Renáta: O jazyku a štýle Jána Kačalu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 94 – 99.

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Ján Kačala: Jazyk majstrov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 111.

  SKLADANÁ, Jana: Ján Kačala: Jazyk majstrov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 129 – 131.

  SKLADANÁ, Jana: Užitočná kniha Jána Kačalu o slovenských jazykovedcoch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 56 – 66.

  ŠAH: Ján Kačala – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 158.

  ŠAH: Ján Kačala – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za odbornú lit. Jazyk majstrov (2014)