• Životopis autora

  R. 1954 – 58 študoval slovenčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 63 ako stredoškolský

  R. 1954 – 58 študoval slovenčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 63 ako stredoškolský prof. v Pezinku, od 1963 odborný a neskôr vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra v Bratislave, 1981 – 91 jeho riaditeľ. Hlavnou oblasťou jeho tvorivej práce bol výskum slov. jazyka, v ktorom sa sústredil najmä na súčasnu spisovnú slovenčinu, na teóriu a dejiny spisovného jazyka a jazykovú kultúru. Popri početných štúdiách a príspevkoch v domácich i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch samostatne vydal monografie: Doplnok v slovenčine (1971), Sloveso a sémantická štruktúra vety (1989), Slovenčina – vec politická? (1994), Kultúrne rozmery jazyka (1997), Spisovná slovenčina v 20. storočí, Syntaktické systémy jazyka (obe 1998) a i. Spoluautor základných jazykovedných diel (Slovník slovenského jazyka, Krátky slovník slovenského jazyka, Encyklopédia jazykovedy), dlhoročný redaktor časopisu Kultúra slova (1971 – 91). Ako kultúrny publicista vydal komentáre, úvahy a príhovory Návrat ku koreňom (1994), štúdie Systém jazykových kategórií, Slovenčina v literárnej praxi (obe 2006), knihu Prehľad dejín spisovnej slovenčiny (2006) a i. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TIBENSKÁ, Eva: Slovenčine oddaný vedec. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 98 – 104. Redakcia: Záhradník spisovného
  TIBENSKÁ, Eva: Slovenčine oddaný vedec. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 98 – 104.

  Redakcia: Záhradník spisovného slovenského jazyka (Profesor Ján Kačala sa dožíva osemdesiatky). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s. 12.

  HAJKO, Dalimír: Ján Kačala / Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 106 – 107.

  ŠAH: Ján Kačala – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 155 – 156.

  BOJNIČANOVÁ, Renáta: O jazyku a štýle Jána Kačalu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 94 – 99.

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Ján Kačala: Jazyk majstrov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 111.

  SKLADANÁ, Jana: Ján Kačala: Jazyk majstrov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 129 – 131.

  SKLADANÁ, Jana: Užitočná kniha Jána Kačalu o slovenských jazykovedcoch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 56 – 66.

  ŠAH: Ján Kačala – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 158.

  ŠAH: Ján Kačala – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za odbornú lit. Jazyk majstrov (2014) Štátne vyznamenanie prezidenta Ivana Gašparoviča Rad Ľ. Štúra II.
  Cena Spolku slovenských spisovateľov za odbornú lit. Jazyk majstrov (2014)

  Štátne vyznamenanie prezidenta Ivana Gašparoviča Rad Ľ. Štúra II. riedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a školstva, osobitne v oblasti jazykovedy (2011)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013