• Rodné meno

  Martinková
 • Viac o osobnosti

  Živé portréty. Jana Borguľová. You Tube  26.2.2011 http://www.youtube.com/watch?v=WN6ita7PRVQ Niečo o banskobystrickom klube LITERA 2. In: Dotyky, 2013, č. 4.
  Živé portréty. Jana Borguľová. You Tube  26.2.2011
  http://www.youtube.com/watch?v=WN6ita7PRVQ
  Niečo o banskobystrickom klube LITERA 2. In: Dotyky, 2013, č. 4.
  http://www.vkmk.sk/stora1/Ars_Poetica20121025.pdf
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Hlavnou doménou autorky je literárna historiografia vo väzbe na jej profesionálne pôsobenie v Literárnom a hudobnom múzeu. Venuje sa
  Hlavnou doménou autorky je literárna historiografia vo väzbe na jej profesionálne pôsobenie v Literárnom a hudobnom múzeu. Venuje sa rôznorodej dokumentácii literárnych osobností, inštitúcií, spolkov a podujatí, následne ich propaguje prostredníctvom odborných štúdií, popularizačných príspevkov v tlači, rozhlase i televízii, spracovávaniu špecializovaných katalógov –  fontés, vytváraniu scenárov výstav a expozícií, edičnej a redakčnej práci. Spracováva heslá z literatúry do rozličných publikácií, doslovy ku knižným dielam, recenzie, state do monografií obcí a miest  Zvolen, Okres Banská Bystrica, Hrochoť) a i.
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Publicistka a múzejníčka po absolvovaní štúdia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici pracovala ako asistentka na katedre slovenského jazyka
  Publicistka a múzejníčka po absolvovaní štúdia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici pracovala ako asistentka na katedre slovenského jazyka a literatúry a od roku 1974 v Ústave pre regionálny výskum PdF v oblasti literárnej regionalistiky. V rokoch 1982 – 2010 pôsobila v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Venovala sa mapovaniu literárneho života Banskej Bystrice a regiónu, akvizičnej a edičnej činnosti, tvorbe scenárov výstav a expozícií, kultúrno-spoločenskej činnosti. Časopisecky publikovala odborné štúdie a popularizačné články. Bola členkou Slovenskej literárnovednej spoločnosti pri SAV a Matice slovenskej. Od roku 1993 je členka Spolku slovenských spisovateľov, od roku 1994 je tajomníčkou jeho odbočky v Banskej Bystrici. V roku 1991 založila literárny klub LITERA 2 v Banskej Bystrici, ktorý vedie doteraz. Zostavila zborníky z tvorby členov klubu (od roku 1992 do roku 2013 ich vyšlo 20). V roku 1997 začala tradíciu organizovania festivalu Literárna Banská Bystrica, ktorého je do súčasnosti koordinátorkou a dramaturgičkou. Podieľa sa na príprave a realizácii celoslovenskej literárnej súťaže v umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno, ako aj ďalších kultúrno-umeleckých podujatí v regióne.
  Od roku 2003 žije v Hornej Mičinej, okres Banská Bystrica.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  Editorská činnosť

  • Samo Chalupka (1983, zborník z konferencie)
  • Alexander Matuška (1986, zborník z konferencie)
  • Ľudo Ondrejov (1988, zborník z konferencie)
  • Štefan Žáry (1989, zborník)
  • Ján Chalupka 1791-1981. Slovenský Európan od Hrona (1991, zborník)
  • Literatúra a Slovenské národné povstanie (1994, zborník)
  • Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici 1960 – 1971 (1996, zborník z konferencie)
  • Chalupkovo Brezno v pamäti (1997)
  • Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica (2009)
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Pomníky, pamätníky a pamätné tabule v Banskej Bystrici. Pre mesto Banská Bystrica vydala agentúra ENTERPRISE. 2016.  
  Pomníky, pamätníky a pamätné tabule v Banskej Bystrici. Pre mesto Banská Bystrica vydala agentúra ENTERPRISE. 2016.
   
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Očenášová - Štrbová, Slavomíra: Jubilantka Jana Borguľová. In: Knižnica č. 2, roč. 17, (2016), s. 88 - 90. ŠAH: Jana
  Očenášová - Štrbová, Slavomíra: Jubilantka Jana Borguľová. In: Knižnica č. 2, roč. 17, (2016), s. 88 - 90.


  ŠAH: Jana Borguľová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 160.


  ŠAH: Jana Borguľová. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 157.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Literárne a hudobné múzeum ako jedinečné pracovisko sa pod vedením Jany Borguľovej vďaka jeho odbornému zázemiu a poznaniu daného
  Literárne a hudobné múzeum ako jedinečné pracovisko sa pod vedením Jany Borguľovej vďaka jeho odbornému zázemiu a poznaniu daného regiónu stalo vítaným spoluorganizátorom vedeckých konferencií o živote a diele významných predstaviteľov slovenskej literatúry (Samo Chalupka, Ján Chalupka, Alexander Matuška, Ľudo Ondrejov, Štefan Žáry a i.) s Maticou slovenskou, Literárnovedným ústavom SAV, Filozofi ckou fakultou Univerzity Komenského a ďalšími. Osobitnú pozornosť si zaslúži jej zanietenie pri založení literárneho klubu LITERA 2, ktorý od roku 1991 v Banskej Bystrici vedie doteraz. Správne vycítila, že cielená podpora talentov postupne prinesie úrodu v podobe vyprofi lovaných osobností, schopných originálnej tvorby. Tým sa v regióne výrazne posilnila komunita literárnych tvorcov, ktorí prinášajú vzácne svedectvo o potrebe kultúry a umenia v živote človeka. Jana Borguľová stála v roku 1997 aj pri zrode umeleckého festivalu Literárna Banská Bystrica (venovaný pamiatke básnika Mikuláša Kováča) a dodnes je jeho dramaturgičkou a koordinátorkou. Za 20 rokov festival priniesol viac ako dve stovky stretnutí so spisovateľmi a ich tvorbou v rôznorodých podobách, čo v značnej miere obohacuje kultúrnu scénu mesta. Takisto sa už desiatky rokov podieľa na príprave a realizácii celoslovenskej prehliadky v umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno, ako aj ďalších kultúrnoumeleckých podujatí v regióne. V Bohéma klube Štátnej opery v Banskej Bystrici napríklad organizovala sériu pravidelných stretnutí so spisovateľmi, ktoré sa tešili mimoriadnemu záujmu odbornej i laickej verejnosti (Ladislav Ballek, Ladislav Ťažký, Jozef Urban, Vincent Šikula a i.). Jubilantka hľadala aj nové možnosti ponuky múzeí v kultúrno-spoločenskom živote regiónu. V roku 2005 napríklad iniciovala špecializovanú prezentáciu banskobystrických múzeí Múzeá sú tu pre vás na Námestí SNP pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktorá sa niekoľko rokov stretávala s priaznivým ohlasom verejnosti.

  Slavomíra Očenášová -Štrbová (2016)
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena predsedu Banskobystrického kraja za rok 2011
  Cena primátora mesta Banská Bystrica (2017)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013