Jaroslav Chovanec

Narodenie 7. 2. 1935 Hrnčiarske Zalužany • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Rimavskej Sobote, Spišskej Novej Vsi a v Bratislave, kde r. 1954 maturoval, 1957 – 62 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R.

  Študoval na gymnáziách v Rimavskej Sobote, Spišskej Novej Vsi a v Bratislave, kde r. 1954 maturoval, 1957 – 62 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1956 – 57 zememeračský technik v Oblastnom ústave geodézie a kartografie v Žiline, po štúdiách 1962 – 68 a 1970 – 72 odborný asistent na Katedre št. práva Právnickej fakulty UK, 1969 pracoval ako konzultant pre čs. federáciu na Ústrednom výbore KSS, 1972 právnik národného podniku Matador v Bratislave-Petržalke, 1972 – 74 vedúci sekretariátu ústredného výboru Zväzu čs.-sovietskeho priateľstva v Prahe, 1974 – 77 náčelník Katedry historicko-právnych predmetov na Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti v Prahe a v Bratislave, 1977 – 98 pracovník Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave, od 1998 pedagóg na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, žije v Bratislave. Vo vedeckovýskumnej i v popularizačnej činnosti sa venuje širokému okruhu teórie štátu a práva, najmä ústavnému, volebnému a súkromnému právu, v poslednom desaťročí otázkam slov. štátnosti. Autor a spoluautor monografií, vysokoškolských skrípt a vedeckých štúdií, popri  odbornej literatúre sa prezentoval aj popularizačnými knihami (Slovenské národní povstání – slavná kapitola dějin našich národů; Československá socialistická federácia, obe 1974; Desať rokov československej federácie, 1978; Revolučný a štátoprávny odkaz SNP, 1981; Štát a právo v otázkach a odpovediach, 1985; Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky, 1994; Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo, s F. Červeňanskym, 2005 a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  CIBULKA, Ľubor: Vznik samostantej Slovenskej republiky. Zostavil Jaroslav Chovanec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 137 – 138. CIBULKA,
  CIBULKA, Ľubor: Vznik samostantej Slovenskej republiky. Zostavil Jaroslav Chovanec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 137 – 138.

  CIBULKA, Ľubor: Jaroslav Chovanec: Mediálny systém Slovenskej republiky vo svetle práva (základné otázky mediálneho práva SR). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 135 – 137.

  ŠABÍK, Vincent: "Iba kto stavia svet, pozná stavbu..." (T. SPOERRI). (Jubilant prof. Jaroslav Chovanec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 92 – 97.

  ŠAH: Jaroslav Chovanec – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2015, č. 2, s. 157 – 158.

  CIBULKA, Ľubor: Jaroslav Chovanec, Mojmír Mamojka, Igor Palúš, Anna Zachová: Zákaldné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 137 – 138.

  MINÁRIK, Ján: Jaroslav Chovanec: Moderná slovenská štátnosť. In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 11.

  ŠABÍK, Vincent: Pri zrode slovenskej politickej elity (Esej o knihe Jaroslava Chovanca a Františka Červeňanského Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 51 – 67.

  BOTÍK, Milan: Aktuálny odkaz pre dnešok (J. Chovanec – F. Červeňanský: Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo). In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 7. 2006, č. 14 – 15, s. 10.

  CIBULKA, Ľubor: Pre širšiu čitateľskú verejnosť. Jaroslav Chovanec – Igor Palúš: Lexikón ústavného práva. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 141 – 142.

  ŠAH: Jaroslav Chovanec – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 158.

  JÚDA, Vieroslav: Lexikón práva (Jaroslav Chovanec – Igor Palúš). In: Knižná revue, roč. XIV, 22. 24. 2004, č. 26, s. 8.

  KORČEK, Tomáš: Pri zrode štátnosti. Jaroslav Chovanec: Ústava Slovenskej republiky – základný zákon štátu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 267 – 277.

  PALÚŠ, Igor: Chrám právneho poriadku (Jaroslav Chovanec: Ústava Slovenskej republiky – základný zákon štátu). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 8.

  KOLÁRIK, Jozef: Praktická právnická príručka (Jaroslav Chovanec: Malý slovník ústavného práva). In: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 8.

  KOLÁRIK, Jozef: Širokému spektru čitateľov. Jaroslav Chovanec: Slovenská republika – budovanie suverénneho štátu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 143 – 144.

  BALKO, Ladislav: Encyklopédia pre život (Doc. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., a kol.: Encyklopédia k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike). In: Knižná revue, roč. XI, 2. 5. 2001, č. 9,  s. 8.

  KOLÁRIK, Jozef: Užitočná príručka. Jaroslav Chovanec: Krátky volebný slovník so súvisiacimi predpismi. Voľby do orgánov samosprávnych krajov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 119 – 120.

  CIBULKA, Ľubor: K životnému jubileu Jaroslava Chovanca. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 147– 150.

  CIBULKA, Ľubor: Pre "občana-kráľa". Jaroslav Chovanec: Voľby prezidenta SR (Volebný slovník). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 286 – 288.

  GAŠPAR, Michal: O voľbách a volebných systémoch (Jaroslav Chovanec: Malý volebný slovník). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 16.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Slovenských pohľadov za rok 2013

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013