• Pseudonym

  J. Kurimský
 • Prekladá z jazykov

  Poľský jazyk
 • Životopis autora

  R. 1951 – 55 študoval rezbárstvo na Vyššej škole umeleckého priemyslu, 1957 – 61 slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte

  R. 1951 – 55 študoval rezbárstvo na Vyššej škole umeleckého priemyslu, 1957 – 61 slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1954 – 55 rezbár v Závodoch umeleckého priemyslu v Moravských Budějoviciach, 1955 – 57 výtvarník v Ústredí ľudovej umeleckej výroby, 1961 – 66 pracovník Čs.-sovietskeho inštitútu SAV, 1966 – 73 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, 1973 – 90 Literárnovedného ústavu SAV, zároveň od r. 1972 prednášal teóriu a dejiny poľskej literatúry, od 1990 vedúci Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor. Venuje sa výskumu poľsko-slov. literárnych vzťahov od najstarších čias po súčasnosť, ako aj teoretickým a metodologickým otázkam komparatistiky najmä na materiáli z poľskej a slov. literatúry, ďalej dejinám poľskej kultúry a literatúry. Z tejto oblasti publikoval monografie a štúdie Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme (1971), Poľská literatúra v slovenskej literárnej vede a kritike (1972), Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry (1996). Vyvrcholením jeho bádateľských úsilí sa stalo dielo Slovensko-poľské literárne vzťahy 1815 – 1918 (1991). Vydal príručky a štúdie Poľská literatúra, Kontinuita romantizmu (obe 2001), Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov (2003), Óda na mladosť (2004). Autor vysokoškolských príručiek Úvod do dejín a kultúry Poľska (so Š. Ondrušom, 1983) a Dejiny poľskej literatúry (1986). Propagátor poľskej kultúry a literatúry, autor doslovov v slov. prekladoch poľských spisovateľov. Z poľštiny prekladal poéziu, prózu i literárnovedné práce (K. Brandys, S. Dygat, S. Grochowiak, J. Harasymowicz, Z. Herbert, T. Konwicki, W. Nawrocki a i.), časopisecky uverejnil okolo 250 prekladov z poľskej literatúry. Popri literárnej komparatistike a polonistike vynikol ako jeden zo zakladateľov slov. teoretickej genológie, napísal monografie Problémy literárnej genológie (1979) a Poetika literárnych žánrov (1985), encyklopedicky koncipovanú publikáciu Slovenská historická próza (1988). Zaoberal sa aj dejinami a postavami slov. literatúry 19. a 20. stor. v prácach Literárny vývin Jána Čajaka ml. (1975), Básnická cesta Milana Lajčiaka (1988), Poetický prológ Milana S. Ďuricu (1995), autor biografickej eseje o J. Kalinčiakovi Kam oko nedosiahne (1999), spoluautor knihy Biele miesta v slovenskej literatúre (1991). Ako editor pripravil na vydanie výbery z poézie Ľ. Kubániho Prikovaný k zemi (1987) a G. Zvonického Chcem sa ti ozvať (1993), ako aj antológie Žltá ľalia (1975), Stojí, stojí mohyla (obe s C. Krausom, 1978) a Na rodnom grunte (1995).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  • Kam oko nedosiahne (1999)

  Odborná literatúra

  • Úvod do dejín a kultúry Poľska (1983, spoločne J. Hvišč, Š. Ondruš)

  Literárna veda

  • Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme (1971)
  • Poľská literatúra v slovenskej literárnej vede a kritike (1972)
  • Literárny vývin Jána Čajaka ml. (1975)
  • Problémy literárnej genológie (1979)
  • Poetika literárnych žánrov (1985)
  • Dejiny poľskej literatúry (1986)
  • Básnická cesta Milana Lajčiaka (1988)
  • Slovenská historická próza (1988)
  • Biele miesta v slovenskej literatúre (1991, spoluautor)
  • Slovensko-poľské literárne vzťahy 1815 – 1918 (1991)
  • Poetický prológ Milana S. Ďuricu (1995)
  • Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry (1996)
  • Kontinuita romantizmu (2001)
  • Poľská literatúra (2001)
  • Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov (2003)
  • Óda na mladosť (2004)
  • Kam zrak nedosiahne (2009, 1.vydanie)

  Editorská činnosť

  • Žltá ľalia (1975, antológia, spolu J. Hvišč, C. Kraus)
  • Stojí, stojí mohyla (1978, spolu J. Hvišč, C. Kraus)
  • Prikovaný k zemi (1987, výber poézie)
  • Chcem sa ti ozvať (1993, výber z poézie)
  • Na rodnom grunte (1995)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 15. ŠAH: Jozef Hvišč –
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 15.

  ŠAH: Jozef Hvišč – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 158 – 159.

  FERKO, Miloš: Na pomedzí žánrov. Jozef Hvišč: Kam zrak nedosiahne (imaginatívna autobiografia Jána Kalinčiaka. Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 16. 9. 2009, č. 19, s. 5.

  ŠAH: Jozef Hviššč – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 159.

  ŠAH: Pripomíname si. Jozef Hvišč. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 158.

  ČÚZY, Ladislav: Na rozhraní vedy a beletrie. Jozef Hvišč: Kam oko nedosiahne (Rozpomienky Jána Kalinčiaka). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 98 – 100.
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  HVIŠČ, Jozef: Autoportrét RAK-a. Jozef Hvišč. In: RAK, roč. XII, 2007, č. 5, s. 39 – 42. HVIŠČ, Jozef: Moja prvá bratislavská jar (Zo
  HVIŠČ, Jozef: Autoportrét RAK-a. Jozef Hvišč. In: RAK, roč. XII, 2007, č. 5, s. 39 – 42.

  HVIŠČ, Jozef: Moja prvá bratislavská jar (Zo zápiskov lyceistu). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 7, s. 25 – 33.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia (Ceny J. M. Hurbana 1998 – 1999) za slovesné dielo Kam oko nedosiahne

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013