Jozef Mistrík

Narodenie 2. 2. 1921 Špania Dolina
Úmrtie 14. 7. 2000 Bratislava • Životopis autora

  Syn → Miloš Mistrík. V r. 1937 – 41 študoval v učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, r. 1952 – 56 popri zamestnaní na Filozofickej

  Syn → Miloš Mistrík. V r. 1937 – 41 študoval v učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, r. 1952 – 56 popri zamestnaní na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol učiteľom v Španej Doline, v r. 1943 – 49 na ekonomickej škole v Trenčíne, r. 1949 – 53 v Bratislave. V r. 1953 – 60 pôsobil ako výskumný pracovník a riaditeľ Št. stenografického ústavu, r. 1960 – 65 vedecký pracovník SAV, od r. 1965 ako doc., prof. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako hosťujúci doc. a prof. prednášal na univerzitách v Kolíne nad Rýnom (1969 – 71), Moskve (1972), Oxforde a v Sheffielde (1975 – 77). Diela: Hovory s recitátorom (1971), Úvahy s recitátorom (1974), Deti a umelecký prednes (1969), Rýchle čítanie (1980), Hľadanie profilu básne (1972), Žánre vecnej literatúry (1975). Ťažiskom jeho vedeckovýskumnej činnosti boli najmä oblasti štylistiky, poetiky, matematickej jazykovedy, gramatiky, grafológie a rétoriky, z ktorých vydal početné monografie (napr. Slovenčina pre každého, 1971; Rétorika, 1978; Dramatický text, 1979; Grafológia, 1982; Moderná slovenčina; Variácie reči, obe 1988 a i.) a štúdie. Bol vedúcim editorom a spoluautorom Encyklopédie jazykovedy (1988), publikoval takmer 250 vedeckých štúdií a článkov v slov. i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch. Pripravil niekoľko desiatok učebníc a príručiek. V diele Štylistika (7 vydaní r. 1961 – 85) položil teoretické základy štylistiky. Jeden z hlavných organizátorov letných seminárov slov. jazyka a kultúry pre zahraničných poslucháčov Studia academica Slovaca (z prednášok pripravil 20 zv. zborníkov). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Deti a umelecký prednes (1969)
  • Hovory s recitátorom (1971)
  • Hľadanie profilu básne (1972)
  • Úvahy s recitátorom (1974)

  Odborná literatúra

  • Štylistika (1961 – 85, 7 vydaní)
  • Slovenčina pre každého (1971, monografia)
  • Rétorika (1978)
  • Rýchle čítanie (1980)
  • Grafológia (1982)
  • Encyklopédia jazykovedy (1988, spoluautor a vedúci editor)
  • Moderná slovenčina (1988)

  Literárna veda

  • Žánre vecnej literatúry (1975)
  • Dramatický text (1979)

  Iné

  • Variácie reči (1988)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAJDOVÁ, Ľuba: "Menej balastu, viac zmysluplnosti" (Pri príležitosti 75 narodenín jazykovedca profesora Jozefa Mistríka, 1921 – 2000). In: Romboid
  ŠAJDOVÁ, Ľuba: "Menej balastu, viac zmysluplnosti" (Pri príležitosti 75 narodenín jazykovedca profesora Jozefa Mistríka, 1921 – 2000). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 57 – 64.

  RAPOŠOVÁ, Mária: "Jazyk je aj mlčanie" (Spomienka na Jozefa Mistríka). In: Knižnice, roč. 12, 2011, č. 2, s. 52 – 56.

  TUCHYNSKÝ, Jozef: Jazyk verzus komunikácia (Jozef Mistrík: Jazyk a reč). In: Knižná revue, IX, 13. 10. 1999, č. 21, s. 5.

  ŠAJDOVÁ, Ľuba – MISTRÍK, Jozef: Slovenčina má všetko a čosi navyše (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 3. 7. 1996, č. 13, s. 12.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy  – Cena prezidenta SR in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti slovenskej jazykovedy (2014, pri príležitosti
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy  – Cena prezidenta SR in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti slovenskej jazykovedy (2014, pri príležitosti Nového roka a výročia vzniku samostatnej SR)
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013