• Životopis autora

  R. 1975 – 79 študoval na gymnáziu v Poltári, 1979 – 84 slovenčinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, r. 1991 – 92 estetiku na Pedagogickej

  R. 1975 – 79 študoval na gymnáziu v Poltári, 1979 – 84 slovenčinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, r. 1991 – 92 estetiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. R. 1984 – 85 pôsobil ako učiteľ na základných školách v Utekáči a Kokave nad Rimavicou, 1985 – 97 na Strednom odbornom učilišti farmaceutickom v Slovenskej Ľupči, r. 1997 krátko na ev. gymnáziu, potom  pracovník Metodického centra, 1997 – 2001 vysokoškolský učiteľ na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty, od r. 2001 na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Orientuje sa na problematiku metodiky vyučovania slovenčiny. Autor monografie Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole (2000), odborných publikácií Regionálne prvky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry (2000), Interpretačné minimum. Z modernej slovenskej poézie (s J. Tatarom, 2002); spoluautor učebnice Kapitoly z literárnej vedy (1998), zostavil viacero metodických príručiek (Interpretácia literárnych textov 1 – 3, Slovenčina netradične 1 – 3). Plodný publicista, články a recenzie publikoval v literárnych časopisoch a prílohách, od r. 1998 rediguje Filologickú revue, napísal heslá do Mikulovho Slovníka slovenských spisovateľov (1999). Ako básnik patrí do okruhu tvorcov banskobystrického kruhu LITERA 2, do jeho zborníkov pravidelne prispieva básňami, ktoré zhrnul do zbierky Infarkt citu (1999). V r. 2009 sa predstavil básnickou zbierkou (Z)Rodenie. V oblasti vlastivedného bádania sa prezentoval knižkou z minulosti rodného kraja Hor’ Máľincon iďen (1998).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • (Z)Rodenie (1998)
  • Infarkt citu (1999)

  Odborná literatúra

  • Hor’ Máľincon iďen (1998)
  • Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole (2000)
  • Regionálne prvky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry (2000)
  • Kultúrne hodnoty regiónu v primárnej adukácii (2007)
  • Priestor slova (Slovensko – Európa – Svet) (2009, spoluautor)

  Literárna veda

  • Kapitoly z literárnej vedy (1998, spoluautor)
  • Slovníka slovenských spisovateľov (1999, spoluautor)
  • Interpretačné minimum. Z modernej slovenskej poézie (2002, s J. Lomenčíkom)

  Editorská činnosť

  • Slovenčina netradične 2 (1992)
  • Slovenčina netradične 3 (1998)
  • Interpretácia literárnych textov 1 (2000)
  • Regionálna výchova a ľudová kultúra v slovenskom školstve : zborník príspevkov z odborného seminára v Liptovskom Mikuláši 4. – 5.1999 (2000)
  • Interpretácia literárnych textov 2 (2001)
  • Interpretácia literárnych textov 3 (2002)
  • Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní (2010, zborník z ved. konferencie)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KUBIŠOVÁ, Hedviga: Odborník na slovo o múdrosti a poslaní slova (Július Lomenčík: Reflexie v priestsore slova). Recenzia. In: Literárny
  KUBIŠOVÁ, Hedviga: Odborník na slovo o múdrosti a poslaní slova (Július Lomenčík: Reflexie v priestsore slova). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s. 14.

  POSPÍŠIL, Ivo: Kniha mesiaca: Július Lomenčík: Reflexie v priestore slova. In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 143 – 145.

  Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (PRÉMIA SSS ALEXANDRA MATUŠKU za esejistiku – Július Lomenčík: Reflexie v priestore). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

  ta: Monografia o J. Rezníkovi (J. Lomenčík: S hlbokou vierou v človeka). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 2017, č. 25 – 26, s. 2.

  KAČALA, Ján: Július Lomenčík: Z Máľinské Túrňi pozerám. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 130 – 132.

  ŠAH: Július Lomenčík – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 160.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Alexandra Matušku za rok 2016 za esejistiku: Reflexie v priestore

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013