• Životopis autora

  Ladislav Čúzy sa narodil 8. 5. 1950 vo Zvolene. V roku 1974 absolvoval magisterské štúdium estetiky a slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity

  Ladislav Čúzy sa narodil 8. 5. 1950 vo Zvolene. V roku 1974 absolvoval magisterské štúdium estetiky a slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1976 nastúpil ako asistent na Katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Trnave. Od roku 1984 pracoval ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Od roku 1987 ako odborný asistent a od roku 1996 ako docent na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave. V rokoch 1990 – 1998 zastával funkciu vedúceho katedry. Dizertačnú prácu K problematike štúrovského literárno-estetického myslenia (školiteľ: doc. E. Gombala) obhájil na FiF UK v Bratislave v roku 1987, habilitoval sa v roku 1995 prácou Literárnoestetická koncepcia Ľudovíta Štúra v prednáškach o poézii slovanskej, ktorá vyšla knižne v roku 2004. V roku 2009 získal titul profesor. Ako prednášateľ hosťoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a Filozofickej fakulte Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Venuje sa problematike dejín slovenskej literatúry 19. a 20. storočia a literárnej kritike. Reflexiu prozaickej tvorby po roku 1989 predstavil v publikácii Slovenská literatúra po roku 1989 (2007, spolu s I. Hochelom a Z. Kákošovou).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 311.

  ŠAH: Pripomíname si. Ladislav Čúzy – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 159.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

  VLNKA, Jaroslav: Igor Hochel – Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová: Slovenská literatúra po roku 1989. In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 3.

  -rm-: Pred prijímačkami na vysokú školu (Ladislav  Čúzy – Peter Darovec – Igor Hochel – Zuzana Kákošová: Panoráma slovenskej literatúry III). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 11.

  VOJTECHOVÁ, Eva: Hľadanie rozstratených poznatkov (Ladislav Čúzy, Ján Gbúr, Dana Kršáková, Marcela Mikulová, Dagmar Robersts, Ján Zambor: Panoráma slovenskej literatúry). In: Knižná revue, roč. XV, 31. 8. 2005, č. 18, s. 10.

  STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Pre študentov a priateľov slovenskej literatúry. Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová – Martin Michálek – Miloslav Vojtech: Panoráma slovenskej literatúry I. (Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 110 – 112.

  -mat-: Pragmatická panoráma (Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová – Martin Michálek – Miloslav Vojtech: Panoráma slovenskej literatúry I). In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11,  s. 10.

  FERKO, Miloš: Osvetlená galéria (A. Bokníková, L. Čúzy, P. Darovec, D. Kročanová, V. Mikula, J. Zambor: Portréty slovenských spisovateľov I). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013